reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/99/2016 Rady Gminy Bralin

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz.191 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli RADA GMINY BRALIN uchwala:

§ 1. Przyjąć regulamin ustalania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bralin zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/201/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bralin.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/99/2016
Rady Gminy Bralin
z dnia 30 marca 2016 r.

Regulamin ustalania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1.Niniejszyregulaminstosujesiędonauczycielizatrudnionychw szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.

2. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania:

- dodatku za wysługę lat,

- dodatku motywacyjnego,

- dodatku funkcyjnego,

- dodatku za warunki pracy,

- dodatku mieszkaniowego,

- wiejskiego;

2) szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw;

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) Regulaminie - należy rozumieć przez to niniejszy regulamin ustalania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli;

2) Karcie Nauczyciela - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn .zm.);

3) Rozporządzeniu - należy rozumieć przez to rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela;

4) szkole - należy rozumieć przez to szkołę, przedszkole, zespół szkół lub placówek oraz placówkę oświatową w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bralin;

5) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora lub wicedyrektora placówki, o której mowa w pkt. 4;

6) nauczycielu - należy rozumieć przez to pracownika zatrudnionego w placówce, o której mowa w pkt. 4, na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych;

7) uczniu - należy rozumieć przez to także wychowanka;

8) klasie - należy rozumieć przez to także oddział lub grupę;

9) roku szkolnym - należy rozumieć przez to okres pracy szkoły od 1 września do 31 sierpnia roku następnego;

10) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy rozumieć przez to tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w Rozporządzeniu.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, Rozporządzeniu oraz na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:

1) za okres urlopu dla poratowania zdrowia;

2) za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;

3) za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych w danej placówce na dodatki motywacyjne dla zatrudnionych nauczycieli, dyrektorów, w tym wicedyrektorów nie może być wyższa niż 7% sumy miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego.

2. Nauczycielowi oraz dyrektorowi może być przyznany dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w Rozporządzeniu oraz w wysokości i na zasadach określonych w §5-7Regulaminu.

§ 5. 1. Koniecznym warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest przepracowanie w danej szkole co najmniej 6 miesięcy.

2. Szczegółowym warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, osiągnięć edukacyjnych potwierdzonych wynikami klasyfikacji, efektami egzaminów i sprawdzianów kończących etapy edukacyjne, albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.;

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności:

- umiejętne i skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

- aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej pomocy i opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, przy stałej współpracy z rodzicami i instytucjami świadczącymi pomoc socjalną,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

4) zaangażowanie w realizacji czynności i zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

- inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

- inicjowanie i stałe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów,

- udział w pracach komisji egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,

- opieka nad samorządem szkolnym lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

- skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności obowiązków kierowniczych określonych w§6;

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności w zakresie edukacji regionalnej, zdrowotnej, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy.

§ 6. 1. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest sumienna i właściwa realizacja obowiązków kierowniczych, wynikających z Karty Nauczyciela, a w szczególności:

1) tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: prawidłowe opracowanie arkusza organizacyjnego, dbałość o bazę szkoły i odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, sprawne organizowanie działalności administracyjnej oraz zapewnienie przestrzegania odpowiednich warunków bhp i ppoż.;

2) dbałość o jakość świadczonej przez nauczycieli pracy, w tym: przestrzeganie dyscypliny pracy, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych nauczycieli, organizacja dodatkowych zajęć pozwalających na rozwój uczniów uzdolnionych oraz zagospodarowanie czasu wolnego;

3) właściwa realizacja polityki kadrowej oraz oświatowej, ustalanej przez Gminę Bralin;

4) umiejętne gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w planach finansowych szkoły oraz pozyskiwanie dodatkowych środków, w tym z funduszy europejskich;

5) osiąganie przez uczniów szkoły sukcesów edukacyjnych, artystycznych i sportowych;

6) realizacja przez nauczycieli szkoły nowatorskich metod i działań, pozwalających osiągać wymierne sukcesy edukacyjne i wychowawcze;

7) aktywna współpraca z organami gminy, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 7. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi:

1) dla nauczyciela od 100,00 zł do 500,00 zł miesięcznie;

2) dla dyrektora lub wicedyrektora od 250,00 zł do 900,00 zł miesięcznie.

2. O przyznaniu i wysokości dodatku motywacyjnego:

1) dla nauczyciela, zgodnie z zasadami określonymi w § 5, decyduje dyrektor szkoły;

2) dla wicedyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 i 6, decyduje dyrektor szkoły;

3) dla dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 i 6, decyduje Wójt Gminy Bralin.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono:

1) stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;

2) funkcję wychowawcy klasy;

3) funkcję opiekuna stażu nauczyciela realizującego awans zawodowy;

4) funkcję doradcy metodycznego.

2. Wysokość dodatków funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, w granicach stawek określonych w § 9 ust. 4, dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy Bralin, a dla wicedyrektora oraz pozostałych nauczycieli uprawnionych - dyrektor szkoły.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego określonego w ust. 1 pkt. 1 bierze się pod uwagę:

1) wielkość szkoły, w tym ilość oddziałów i liczbę uczniów;

2) liczbę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych;

3) bazę lokalową, w tym ilość i jakość administrowanych budynków oraz obiektów sportowych;

4) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, w tym ilość szkół i etapów kształcenia.

4. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 przysługuje za każdą klasę lub oddział powierzony nauczycielowi.

5. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 przysługuje za każdą osobę odbywającą staż, powierzoną nauczycielowi.

§ 9. 1. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie pełnienia funkcji nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko lub funkcję określoną w § 8 ust. 1 w zastępstwie nieobecnego nauczyciela od 1 dnia miesiąca następującego po przystąpieniu do wykonynwania zastępstwa.

3. W przypadku zbiegu tytułów do dodatków, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1-4 przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się według poniżej tabeli:

Pełniona funkcja lub stanowisko

Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie w zł

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

a) do 6 oddziałów

200-600

b) powyżej 6 oddziałów

300-800

2. Dyrektor szkoły liczącej:

a) do 6 oddziałów

200-600

b) od 7do 10 oddziałów

300-800

c) powyżej 10 oddziałów

400-1000

3. Dyrektor zespołu szkół

300-800

4. Wicedyrektor szkoły:

300-500

5. Doradca metodyczny

200-300

6. Opiekun stażu

100

7. Wychowawca klasy

a) w szkole podstawowej

2,5 zł za jednego ucznia miesięcznie, ale nie mniej niż 40 zł

b) w gimnazjum

2,5 zł za jednego ucznia miesięcznie, ale nie mniej niż 40 zł

c) wychowawcy grupy w przedszkolach

2,5 zł za jednego ucznia miesięcznie, ale nie mniej niż 40 zł

8. Dyrektor za nadzór nad oddziałem "0"

70

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. 1. Wykaz pracy wykonywanych przez nauczycieli w trudnych warunkach określa § 8 Rozporządzenia.

2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje w wysokości 12% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania według osobistego zaszeregowania.

§ 11. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa § 9 Rozporządzenia.

2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje nauczycielom Prowadzącym zajęcia, o których mowa w rozporządzeniu, w wysokości 20% osobistego zaszeregowania zasadniczego w warunkach określonych w Rozporządzeniu.

3. Dodatki za trudne oraz uciążliwe warunki pracy nie przysługują w okresach nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.

4. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy Bralin.

5. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu.

6. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków przysługują wszystkie.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§ 12. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 13. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szkoły nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu:

1) przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego;

2) usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2. Do obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ust. 1, za podstawę obliczenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły.

3. Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym szkoły, a nie realizowane przez nauczyciela z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub warunków meteorologicznych;

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub imprezy szkolne;

3) wyjazdem nauczyciela skierowanego przez dyrektora na konferencje metodyczne, szkoleniowe i związkowe;

traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane.

§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

2. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywała się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

§ 15. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, a rozliczenia tych godzin dokonuje się w okresach tygodniowych.

Rozdział 7.
Dodatek mieszkaniowy i wiejski

§ 16. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:

1) 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę Pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem - dla jednej osoby.

2) 8% minimalnego wynagrodzenia - dla dwóch osób

3) 10% minimalnego wynagrodzenia - dla trzech osób

4) 12% minimalnego wynagrodzenia - dla czterech osób i więcej osób.

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.

4. Do osób o których mowa w art. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego pełnym utrzymaniu. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje dzieciom do ukończenia szkoły średniej lub wyższej nie dłużej jednak jak do ukończenia 25 roku życia.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub okresach służby wojskowej,

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego.

9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek nauczyciela - dyrektor szkoły, a dla dyrektora na jego wniosek Wójt Gminy Bralin.

10. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

11. Dodatek wiejski przysługuje w okresie wykonywanoa pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub w okresach służby wojskowej,

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 17. Regulamin został uzgodniony z właściwymi związkami zawodowymi.

§ 18. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 191 z późn. zm.) w art. 30 ust. 6 stanowi, iż organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość dodatków określonych w art. 30 ust. 1, 2, 3.

Na terenie Gminy Bralin obowiązywały dotąd Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009r. i Uchwała Nr XXXVIII/201/2013 Rady Gminy Bralin z dnia 26 sierpnia 2013r.

Niniejsza uchwała upraszcza i reguluje zasady ustalania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin i dotyczy:

1) W dodatku motywacyjnym - podwyższono wysokość dodatków dla nauczycieli i dyrektorów i ujednolicono, iż wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych w danej placówce oświatowej na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów nie może być wyższa 7% sumy miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych wyliczanych zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego.

2) W dodatku funkcyjnym - zróżnicowano dodatki dla dyrektorów w zależności od ilości oddziałów w danej placówce oświatowej.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela zmiany w regulaminie zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi w placówkach oświatowych Gminy Bralin.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Saveinvest Sp. z o.o.

http://www.grunttozysk.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama