reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/142/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnienskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XVII/99/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016 ze zmianami zwanej dalej "Uchwałą" określone w § 2-10 niniejszej uchwały.

§ 2.

Dochody Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016 w wysokości 120.320.873zł zwiększa się
o kwotę 666.410zł do kwoty 120.987.283zł, w związku z tym:

1. Paragraf 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: "ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 120.987.283zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 119.596.560zł, dochody majątkowe w wysokości 1.390.723zł, określone załącznikiem Nr 1". Załącznik Nr 1 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: "dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

b) dotacje celowe na realizacje zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4,

d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w kwocie 238.794zł". Załącznik Nr 4 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 131.186.075zł zmniejsza się o kwotę 858.266zł do kwoty 130.327.809zł, w związku z tym:

1. Paragraf 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: "ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 130.327.809zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 117.821.529zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.506.280zł określone załącznikiem Nr 2". Załącznik Nr 2 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Paragraf 2 ust.2 Uchwały otrzymuje brzmienie: "wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określone załącznikiem Nr 4,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 801.768zł",

e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2015 roku, określone załącznikiem Nr 6". Załącznik Nr 4 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 6 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Paragraf 3 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 9.340.526zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych".

§ 5.

Paragraf 4 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.840.526zł, określone załącznikiem Nr 5". Załącznik Nr 5 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Paragraf 5 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 500.000zł , określone załącznikiem Nr 5". Załącznik Nr 5 Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Paragraf 6 Uchwały otrzymuje brzmienie: " Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.000.000zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w kwocie 3.500.000zł".

§ 8.

Załącznik Nr 7 Uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik Nr 8 Uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Paragraf 9 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie: "ogólną w wysokości 836.211zł".

2. Paragraf 9 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: "celowe w wysokości 2.100.335zł z tego:

a) na nauczanie indywidualne 63.027zł,

b) na zarządzanie kryzysowe 198.000zł,

c) na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania 144.335zł,

d) na awans zawodowy nauczycieli 30.000zł,

e) na doraźne zastępstwa 30.000zł,

f) na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4.194zł

g) na regulacje wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu 532.585zł,

h) na wydatki związane z realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 250.000zl

i) na ewentualny zakup energii 645.753zł,

j) na ewentualny wzrost na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 202.441zł".

§ 11.

Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Igliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO W ROKU 2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI POWIATU GNIEXNIEŃSKIEGO NA ROK 2016


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2016 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI W 2016 ROKU


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTULU OPŁAT I KAR, O KTORYCH MOWA W ART.402 UST.4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA, OKREŚLONYCH USTAWĄ W ROKU 2016


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 31 marca 2016 r.

do uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2016 roku

W uchwale Nr XVII/99/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016 zmienionej:

Uchwałą Nr XVIII/122/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Uchwałą Nr 494/2016 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2016 roku.

Uchwałą Nr XIX/128/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 lutego 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1.W załączniku Nr 1 zwiększa się dochody o kwotę 666.410zł do kwoty 120.987.283zł

Przyczyny zmiany poziomu dochodów stanowi TABELA NR 1

2.W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki o kwotę 858.266zł do kwoty 130.327.809zł

Przyczyny zmiany poziomu wydatków stanowi TABELA NR 2

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bogusz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama