reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2015r.poz. 1515 ze zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.o gospodarce komunalnej (Dz. U.2011r., Nr 45, poz. 236 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa minimalne opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych,stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz zasady wynajmowania i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w szkołach.

2. Uchwała nie ma zastosowania do Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole -należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl;

2) pomieszczeniach szkolnych -należy przez to rozumieć wszelkie pomieszczenia w szkołach wraz z wyposażeniem, a także inne powierzchnie użytkowe będące w posiadaniu szkoły.

§ 3. 1. Dyrektorzy szkół na podstawie pełnomocnictwa upoważnieni są do zawierania pisemnych umów dotyczących wydzierżawiania lub wynajmowania pomieszczeń szkolnych.

2. Dyrektorzy szkół obowiązani są w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do powiadamiania organu prowadzącego o jej zawarciu i do przekazania umowy.

§ 4. Umowa,o której mowa w § 3, powinna zawierać:

1) dokładne określenie osoby prawnej lub fizycznej (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą wraz z podaniem NIP);

2) dokładne określenie pomieszczenia szkolnego oddawanego w wynajem lub dzierżawę (w tym określenie wyposażenia);

3) dokładne określenie sposobu użytkowania pomieszczenia szkolnego;

4) dokładne określenie praw i obowiązków stron,dni i godzin korzystania z pomieszczenia szkolnego,okresu trwania umowy oraz zasad jej rozwiązania;

5) zobowiązanie do informowania i uzyskania zgody dyrektora szkoły na zmianę charakteru prowadzonej działalności w dzierżawionym lub wynajmowanym pomieszczeniu szkolnym,pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym;

6) zobowiązanie do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym wynajmowanego lub dzierżawionego pomieszczenia szkolnego;

7) zakaz oddawania pomieszczenia szkolnego osobom trzecim, bez zgody dyrektora szkoły;

8) zastrzeżenie o bezpłatnym przejęciu przez szkołę wszelkich nakładów poczynionych w pomieszczeniach w okresie trwania umowy;

9) wskazanie wysokości opłaty określonej brutto za wszystkie rodzaje płatności za wynajem lub dzierżawę;

10) wskazanie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Zaniemyślu jako podmiotu uprawnionego do wystawiania rachunków;

11) wskazanie terminu płatności,która winna być dokonana z góry za każdy miesiąc kalendarzowy do dnia 10 każdego miesiąca.W przypadku zwłoki za co najmniej dwa okresy płatności umowa może zostać rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia;

12) wskazanie możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym,w przypadku naruszenia przez wynajmującego lub dzierżawcę warunków określonych w umowie.

§ 5. Zakazuje się wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń szkolnych na cele pozostające w sprzeczności ze statutową działalnością szkoły lub,gdy korzystanie z przedmiotu najmu lub dzierżawy koliduje z realizacją zadań szkolnych.

§ 6. Pomieszczenie szkolne może być wynajęte lub wydzierżawione na czas oznaczony,nie dłuższy niż 3 lata.

§ 7. Opłaty wskazane w załączniku obejmują koszty eksploatacji pomieszczeń szkolnych,a w szczególności energii elektrycznej,cieplnej,wody,ścieków,a także utrzymania porządku i czystości.

§ 8. Dochody uzyskane z wynajmu i dzierżawy są dochodami Gminy Zaniemyśl.

§ 9. Opłatę za wynajem lub dzierżawę uiszcza się na rachunek bankowy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Zaniemyślu ze wskazaniem przedmiotu opłaty.

§ 10. Pomieszczenia szkolne nieodpłatnie mogą być udostępnione na:

1) spotkania z mieszkańcami organizowane przez organy administracji rządowej i samorządowej;

2) organizację narad,konferencji,szkoleń,kursów organizowanych przez organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) realizację zadań statutowych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Zaniemyśl;

4) bezpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz wychowanków przedszkola,uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę;

5) zajęcia sportowe organizowane przez kluby sportowe dotowane przez Gminę-w ramach uprawianej dyscypliny sportu;

6) imprezy zlecone przez Gminę lub odbywające się pod patronatem Wójta Gminy Zaniemyśl.

§ 11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie niższych stawek od określonych w załączniku lub odstąpienie od pobierania opłat,wyłącznie za zgodą organu prowadzącego.

§ 12. Umowy najmu pomieszczeń szkolnych zawarte do dnia podjęcia niniejszej uchwały obowiązują do czasu ich wygaśnięcia lub okresu ich wypowiedzenia.

§ 13. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do:

1) zawierania umów i ustalania opłat zapewniających pokrycie kosztów eksploatacji udostępnionych powierzchni szkolnych,nie niższych niż określone w niniejszej uchwale;

2) sprawowania nadzoru w czasie wynajmu powierzchni szkolnych,a także do ustalenia regulaminów korzystania z tych powierzchni oraz jego przestrzegania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/117/2016 załącznik
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 21 marca 2016r.

w sprawie ustalenia minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń
szkolnych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń

Szkoła Podstawowa im.R.W.Berwińskiego w Zaniemyślu oraz Szkoła Podstawowa w Śnieciskach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl władają nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego.Tego rodzaju nieruchomością jest również budynek Przedszkola Samorządowego "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu wraz z przyległym placem zabaw.Gmina Zaniemyśl z uwagi na specyfikę działalności tej placówki oświatowej nie bierze pod uwagę możliwości wynajęcia lub dzierżawy pomieszczeń przedszkolnych.Natomiast budynek Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami został oddany w trwały zarząd jednostce organizacyjnej-Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie.Ustalenie minimalnych opłat za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl oraz określenie zasad sporządzania umów zawieranych w celu korzystania z tych pomieszczeń podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o samorządzie gminnym.Ujednolicenia wymaga więc wysokość opłat i minimalnych stawek najmu i dzierżawy,dzięki czemu szkoły będą dysponowały jednakowymi zasadami w tym zakresie.W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

sporządziła:Marta Tomys

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant - Eksperci

Vaillant - producent pieców, kotłów olejowych, kotłów gazowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama