reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/220/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pobiedziska w 2016r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.), po zasięgnięciu opinii: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, organizacji społecznych działających na terenie gminy Pobiedziska, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów kół łowieckich działających na terenie gminy Pobiedziska, Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pobiedziska w 2016r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Renata Jończyk


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/220/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pobiedziska w 2016r.

WPROWADZENIE

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."

(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pobiedziska w 2016r.", zwanego dalej Programem, jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 j.t. ze zm.). Zgodnie z przedmiotowym artykułem, Rada gminy wypełniając ww. obowiązek, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt, ilekroć w ustawie jest mowa o:

· "zwierzętach bezdomnych" - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały,

· "zwierzętach domowych" - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

· "zwierzętach gospodarskich" - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

· "zwierzętach wolno żyjących (dzikich) - rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, również w gminie Pobiedziska.

Znakowanie zwierząt to jedna z głównych metod zapobiegania bezdomności zwierząt. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy zarejestrowanie i oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym, zgodnie z ustalonym wzorem. Należy jednak zastanowić się również nad elektronicznym znakowaniem (czipowaniem) psów utrzymywanych na terenie gminy Pobiedziska.

Gmina Pobiedziska należy do Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt". Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gmin wchodzących w skład Związku oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom poprzez budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, gmina Kostrzyn. W związku z powyższym bezdomne zwierzęta wyłapane na terenie gminy Pobiedziska trafiają do Schroniska Dla Zwierząt w Skałowie (ul. Warzywna 25, Skałowo, 62 - 025 Kostrzyn, tel.: 783 552 272, adres email: mailto:%20zwiazek.miedzygminny.schronisko@op.pl).

Każde nowoprzybyłe zwierzę, w zależności od wieku i stanu zdrowia, poddawane jest odrobaczeniu, szczepieniom przeciw chorobom zakaźnym oraz zabezpieczone przed pasożytami zewnętrznymi. Dokonuje się także kontroli oznaczenia zwierzęcia. W przypadku stwierdzenia, że zwierzę jest oznakowane Schronisko powiadamia właściciela. Psy nieoznakowane zostają w Schronisku oznaczone chipem i wpisane do bazy danych.

Schronisko przyjmuje i zajmuje się opieką nad kotami bezdomnymi, czyli takimi, które w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 j.t. ze zm.) miały właściciela i go utraciły lub zostały porzucone, oraz takimi, które się zgubiły. Do Schroniska nie są natomiast przyjmowane koty wolno bytujące, czyli takie, które nie mają właściciela i egzystują samodzielnie w przestrzeni miejskiej lub wiejskiej. Do wyjątków należą wszystkie kocięta oraz koty wolno bytujące, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie ich w dotychczasowym środowisku. Po okresie rekonwalescencji koty wolno żyjące zostają wypuszczone na wolność.

Odławianiem bezdomnych zwierząt oraz ich transportem do Schroniska zajmuje się Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.

Sterylizacja i kastracja zwierząt bezdomnych to najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, Gmina Pobiedziska finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji tych zwierząt, wykonywane przez lekarza weterynarii - Górniak Paweł Usługi Weterynaryjne, ul. Kaczyńska 6, 62 - 010 Pobiedziska, z którym została zawarta umowa w tym zakresie, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Zwierzęta dostarczane są przez osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami.

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich ustalono, że gospodarstwem rolnym, do którego trafią zwierzęta gospodarskie czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, będzie gospodarstwo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Promno, Promno 13, 62 - 010 Pobiedziska.

Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Pobiedziska oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

2. Priorytetowe zadania Programu to:

a) . znakowanie psów,

b) . odławianie bezdomnych zwierząt,

c) . zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pobiedziska, poprzez umieszczenie zwierząt domowych w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie, a zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym,

d) . ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt,

e) . sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, poprzez ich sterylizację i kastrację oraz dokarmianie,

f) . poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

g) . zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

h) . edukacja mieszkańców gminy Pobiedziska w zakresie opieki nad zwierzętami

3. Realizatorami Programu są:

a) . Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach,

b) . Schronisko dla Zwierząt w Skałowie,

c) . Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. prowadzący gminny rejestr psów, zajmujący się odławianiem bezdomnych zwierząt i ich transportem do schroniska,

d) . lekarz weterynarii - Górniak Paweł Usługi Weterynaryjne, ul. Kaczyńska 6, 62 - 010 Pobiedziska

e) . gospodarstwo rolne - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promno, Promno 13, 62 - 010 Pobiedziska

f) . organizacje społeczne, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, wykazujące chęć współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

Rozdział 2.
ZNAKOWANIE PSÓW

Znakowanie psów realizują:

a) . Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.,

b) . Schronisko dla Zwierząt w Skałowie poprzez czipowanie bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska (psy nieoznakowane zostają w Schronisku oznaczone chipem i wpisane do bazy danych),

c) . Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych o znakowaniu psów.

Osoby utrzymujące psa dokonują jego rejestracji w siedzibie Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o., który wydaje znaczki identyfikacyjne. Rejestracja i bezpłatne oznakowanie psa następuje po przedłożeniu aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

Gminny rejestr psów prowadzony przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. przy współpracy ze służbą weterynaryjną zawiera: imię, nazwisko, adres i nr dowodu osobistego osoby utrzymującej psa, rasę i płeć psa, datę przeprowadzonego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, numer znaczka identyfikacyjnego i datę jego wydania.

Osoby utrzymujące psa dokonują jego wyrejestrowania, w przypadku padnięcia psa lub potwierdzonego przekazania go innemu właścicielowi.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

ORAZ SPRAWOWANIE OPIEKI NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI,

W TYM ICH DOKARMIANIE

1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizują:

a) . Schronisko dla Zwierząt w Skałowie (psy i koty przebywające w Schronisku, po okresie kwarantanny, są poddane zabiegowi sterylizacji/kastracji w celu ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt. O zakwalifikowaniu do zabiegu decyduje Lekarz weterynarii.

Do adopcji wydawane są zwierzęta dorosłe po zabiegu sterylizacji/kastracji i młode przed sterylizacją/ kastracją, o ile osoba adoptująca podpisze pisemne zobowiązanie do przeprowadzenia zabiegu po ukończeniu okresu szczenięcego. Taki zabieg wykonywany będzie w Schronisku i na koszt Schroniska po wcześniejszym ustaleniu terminu),

b) . Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez organizację i finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, wykonywanych przez lekarza weterynarii - Górniak Paweł Usługi Weterynaryjne, z którym została zawarta umowa w tym zakresie. Zwierzęta dostarczane są przez osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

a) . Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom kotów wolno żyjących, którzy zarejestrują się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, a także poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji społecznych,

b) . organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pobiedziska realizują:

a) . Schronisko dla Zwierząt w Skałowie poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez pracowników Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o.o.,

b) . Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, wybranego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,

d) . organizacje społeczne poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pobiedziska oraz ich transport do schroniska realizuje Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. Bezdomne zwierzęta domowe będą przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do gabinetu weterynaryjnego - Górniak Paweł Usługi Weterynaryjne, z którym została podpisana umowa, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Zwierzęta gospodarskie przewożone będą do wskazanego gospodarstwa rolnego, tj. Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Promno, Promno 13, 62 - 010 Pobiedziska.

3. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

a) . Schronisko dla Zwierząt w Skałowie poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

b) . Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska,

c) . organizacje społeczne poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

4. Usypianie ślepych miotów zwierząt, zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, realizuje Schronisko dla Zwierząt w Skałowie poprzez dokonywanie przedmiotowych zabiegów przez lekarza weterynarii.

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

a) . Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poprzez zawarcie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych umowy z gabinetem weterynaryjnym - Górniak Paweł Usługi Weterynaryjne, w zakresie opieki weterynaryjnej, udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu gminy Pobiedziska,

b) . Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. uprawniony do przewiezienia zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych, do gabinetu weterynaryjnego.

Rozdział 5.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami społecznymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji oraz znakowania psów, a także adopcji bezdomnych zwierząt.

Schronisko dla Zwierząt w Skałowie podejmuje działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży oraz promuje rodzinną aktywność z udziałem zwierząt, działając w kierunku podniesienia świadomości ekologicznej, uwrażliwienia na los zwierząt, kształtowania właściwych postaw, odpowiedzialności i prawidłowej opieki nad zwierzętami. W ramach działalności edukacyjnej Schroniska tworzone są Szkolne Koła Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, skierowane do młodzieży szkolnej zainteresowanej niesieniem pomocy zwierzętom bezdomnym. W ramach Szkolnych Kół Przyjaciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie odbywać się może m.in. dokarmianie i budowa domków dla wolno żyjących kotów, udział w inicjatywach, które promują adopcję i podnoszą poziom dobrostanu zwierząt w Schronisku, prowadzenie zbiórek oraz odwiedziny zwierząt schroniskowych i inne.

Rozdział 6.
FINANSOWANIE REALIZACJI PROGRAMU

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Pobiedziska na rok 2016.

2. Zadania realizowane w ramach Programu, z uwzględnieniem środków finansowych:

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe

Zadania

1.

Gmina Pobiedziska

74.780 zł.

składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt"

5.000,00 zł.

odławianie bezdomnych zwierząt wraz z ich transportem do schroniska

1.500,00 zł.

badania bezpańskich zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

4.000,00 zł.

sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi - sterylizacja i kastracja oraz ich dokarmianie, zapewnianie opieki zwierzętom gospodarskim

w ramach pracy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących

w ramach pracy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

działania informacyjno-edukacyjne

w ramach pracy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

2.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

w ramach składki członkowskiej przekazanej przez Gminę Pobiedziska

§ zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu gminy Pobiedziska

§ elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt

§ sterylizacje/kastracje zwierząt przyjętych do schroniska

§ usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku

§ poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt

§ działania informacyjno-edukacyjne

3.

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o.

w ramach kwoty przekazanej przez Gminę Pobiedziska

§ znakowanie zwierząt

§ odławianie bezdomnych zwierząt
z terenu gminy Pobiedziska

§ transport odłowionych zwierząt do schroniska oraz do gabinetu weterynaryjnego


Uzasadnienie

uzasadnienie Do
Uchwały Nr XXVI/220/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pobiedziska w 2016r.

W związku z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.), Rada gminy jest zobowiązana do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Uchwalanie przez gminy programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, ma przyczynić się do ograniczenia bezdomności zwierząt. Istniejąca w Polsce nadpopulacja zwierząt domowych jest efektem słabej edukacji społeczeństwa, porzucania zwierząt bez żadnych konsekwencji i niekontrolowanego ich rozmnażania.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pobiedziska w 2016 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama