reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/224/2016 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pobiedziska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6, art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1440 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące własność Gminy Pobiedziska udostępnione operatorom i przewoźnikom.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określone zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pobiedziska, w wysokości 0,05 zł za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2. Odpłatność miesięczna za korzystanie z przystanków jest wynikiem pomnożenia kwoty podanej w ust. 1 i liczby dziennych zatrzymań oraz ilości dni korzystania z przystanków w ciągu miesiąca.

3. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Pobiedziska w cyklach miesięcznych.

4. Gmina Pobiedziska, w razie zalegania z płatnościami za korzystanie z przestanków za dwa kolejne miesiące może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,, z tym że § 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Renata Jończyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/224/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.

Zestawienie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie Gminy Pobiedziska

Lp.

Miejscowość

Droga

Działka nr

Uwagi

1.

Kocanowo

Gminna
nr 321011P

92

Wiata przystankowa z utwardzeniem

2.

Kociałkowa Górka

Gminna
Bloki

71/14

Wiata przystankowa z utwardzeniem

3.

Podarzewo
przy dr do Łagiewniki

Gminna
nr 321018P

116

Wiata przystankowa z utwardzeniem

4.

Podarzewo przy posesji nr 9

Gminna

Nr 321018

116

Mini wiata przystankowa

5.

Łagiewniki

Gminna
Pętla

121

Wiata przystankowa z utwardzeniem

6.

Łagiewniki

Gminna
nr

93

Wiata przystankowa z utwardzeniem

7.

Krześlice

Gminna
Nr 321000P

15

Wiata przystankowa z utwardzeniem

8.

Bednary

Gminna
Nr 321022P

40

Wiata

9.

Bednary

Gminna
Nr 321007P

41

Wiata

10.

Stęszewice

Gminna
Nr 321024P

180

Wiata przystankowa z utwardzeniem

11.

Kołata

Gminna

39/2 i 32

Wiata przystankowa z utwardzeniem

12.

Kołatka

Gminna

101

Wiata przystankowa z utwardzeniem

13.

Kołatka

Gminna

89/3

Wiata przystankowa z utwardzeniem

14.

Jerzyn

Gminna

6

Wiata przystankowa

15.

Promno

Gminna

116

Wiata przystankowa z utwardzeniem

16.

Promienko

Gminna

45

Wiata przystankowa z utwardzeniem

17.

Pobiedziska
ul. Dworcowa

Gminna

24 ark 22

Wiata przystankowa z utwardzeniem

18.

Barcinek

Gminna

16

Wiata przystankowa

19.

Borowo Młyn

Gminna

94/1 i 64/1

Wiata przystankowa z utwardzeniem

20.

Latalice

Gminna

Nr 321007P

152

Miejsce oczekiwania zlokalizowane na poboczu

21.

Jankowo

Gminna

72

Wiata przystankowa z utwardzeniem

22.

Góra

Gminna

Nr 321001P

24

Wiata przystankowa z utwardzeniem

23.

Góra

Gminna

Nr 321001P

83/1

Wiata przystankowa z utwardzeniem

24.

Uzarzewo Huby

Gminna

441

Wiata z utwardzeniem

25.

Wójtostwo

Gminna

62

Wiata z utwardzeniem

26.

Pobiedziska
ul. Dworcowa

Gminna

24 ark 22

Wiata z utwardzeniem


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/224/2016
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
z dnia 29 marca 2016 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pobiedziska

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, będących własnością Gminy Pobiedziska mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie pisemnej zgody, uzgodnienia z Gminą Pobiedziska w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych.

2. Celem uzyskania pisemnej zgody na korzystanie z przestanków należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki nr 4, 62-010 Pobiedziska, do którego należy załączyć:

a) projekt proponowanego rozkładu jazdy,

b) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami określonymi w załączonym projekcie rozkładu jazdy,

c) wykaz pojazdów, którymi operator lub przewoźnik zamierza wykonać przewozy,

d) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo wydruk ze strony internetowej CEIDG wpisu,

e) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

§ 3. Utrzymywanie tablicy z rozkładem jazdy w należytym stanie technicznym należy do właściwego operatora, przewoźnika.

§ 4. 1. Operator i przewoźnik korzystający z przystanków obowiązany jest do korzystania z przystanków wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wejścia i wyjścia z pojazdu

2. Dopuszcza się zatrzymanie na przystanku jednocześnie więcej niż jednego pojazdu, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają.

3. Zabrania się postoju na przystankach ponad czas konieczny do obsługi pasażerów.

4. Pojazdy powinny zatrzymywać się na przystankach w obrębie zatoki przystankowej lub w przypadku braku zatoki na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

5. Operatorzy i przewoźnicy obowiązani są do korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach.

6. Zabrania się bez zgody Gminy Pobiedziska, ustawiania na przystankach dodatkowych słupków oraz umieszczania reklam i informacji bezpośrednio nie związanych z realizacją przewozów.

7. W przypadkach czasowych zmian organizacji ruchu kołowego lub prowadzenia robót drogowych, dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji udostępnionych operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych oraz możliwość czasowej ich likwidacji.

8. Właściciel przystanku może odmówić zgody na korzystanie z niego w wypadkach, gdy tworzyłoby to zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 5. Właściciel przystanku może cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wypadku:

a) nieprzestrzegania przez operatora lub przewoźnika rozkładu jazdy, co w konsekwencji powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników lub operatorów,

b) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

niepowiadomienia właściciela przystanku komunikacyjnego o zmianie rozkładu jazdy bądź wykazu pojazdów.


Uzasadnienie

Do Uchwały Nr XXVI/224/2016

Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków

i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pobiedziska

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.

Podjęcie niniejszej uchwały, poprzez określenie jasnych zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, ułatwi organizację publicznego transportu drogowego przewoźnikom i operatorom, jak również będzie korzystne dla pasażerów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama