reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/168/2016 Rady Miasta i Gminy Wronki

z dnia 25 lutego 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 403 ust. 5 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji oraz zapobiegania spalania odpadów komunalnych w piecach określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych na przedsięwzięcia związane z montażem ogrzewania proekologicznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2. Dotacja dotyczy budynków mieszkalnych nowobudowanych oraz już istniejących.

§ 2. 1. Środki przeznaczone na dofinansowanie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych będą pochodzić z budżetu Gminy Wronki.

2. Dotacja udzielana będzie do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.

§ 3. 1. Dotacja może być przyznana do zakupu lub montażu bądź też zakupu
wraz z montażem nowego urządzenia grzewczego, takiego jak:

a) kocioł gazowy,

b) kocioł olejowy,

c) kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej (między innymi: elektryczne ogrzewanie podłogowe, maty infrared,),

d) pompa ciepła - urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii,

e) kocioł na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa spełniający wymogi Klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 (Kotły grzewcze - Część 5), nie posiadający rusztu nad paleniskiem,

f) kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo (drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), spełniający wymogi normy PN-EN 303-5:2012 (Kotły grzewcze - Część 5),

g) piec akumulacyjny, jako jedyne źródło ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego.

3. Nowe urządzenie grzewcze musi posiadać niżej wymienione dokumenty:

1) dla źródeł ciepła wymienionych w § 3 ust. 1. lit. e - świadectwo zgodności z normą
PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5) wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej, potwierdzające zgodność efektywności energetycznej urządzenia i wielkości emitowanych zanieczyszczeń, dla wszystkich źródeł ciepła - znak CE z pisemną deklaracją zgodności. Do każdego dokumentu sporządzonego w innym języku niż polski należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego,

2) dla źródeł ciepła wymienionych w § 3 ust. 1 lit. f - świadectwo zgodności z normą
PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5), wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej, potwierdzające zgodność efektywności energetycznej urządzenia i wielkości emitowanych zanieczyszczeń. Do każdego dokumentu sporządzonego w innym języku niż język należy dołączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty określone w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą udzielenie dofinansowania:

1) nie stanowi pomocy publicznej;

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 352);

3) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE seria L nr 352/9);

3. Wnioskodawca składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały - do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki o dofinansowanie przedsięwzięcia
wraz z niezbędnymi dokumentami, w terminie do dnia 30 września danego roku budżetowego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, lub ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie, zobowiązane są dołączyć do wniosku:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis.

4. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub budynku, w którym ma zostać zamontowane proekologiczne urządzenie grzewcze, należy uzyskać i dołączyć pisemną zgodę właściciela na ww. inwestycję. W przypadku współwłasności - wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli.

5. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą do wysokości, o której mowa w § 6, według kolejności, w jakiej zostały złożone kompletne wnioski. Dotacja nie może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostało w całości zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

§ 5. 1. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja w danym lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, którego dotyczy wniosek, wszystkich dotychczasowych, służących ogrzewaniu, źródeł ciepła. Warunek likwidacji nie dotyczy:

a) wkładów kominkowych;

b) pieców kaflowych, pod warunkiem, że nie będą one połączone z przewodem kominowym.

2. Dotacji nie podlega, m. in.:

1) zakup kotłów przenośnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego, z wyjątkiem pieców akumulacyjnych, jako jedynego urządzenia do ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego;

2) zakup i montaż wkładów kominkowych;

3) zakup i montaż kolektorów słonecznych, zamontowanych, jako dodatkowe źródło ciepła do istniejącego systemu grzewczego.

3. Urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały zainstalowane - z wyjątkiem pieców akumulacyjnych.

4. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane w roku bieżącym, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

5. Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej (tj. rury, grzejniki) oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

§ 6. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie kosztów inwestycji w wysokości do 70% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup wraz z montażem proekologicznego źródła ciepła, lecz nie więcej niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

§ 7. 1. Na podstawie wniosku, po sprawdzeniu wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, sporządzana będzie z wnioskodawcą pisemna umowa.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony, nie dłużej jednak niż do dnia 15 listopada danego roku budżetowego.

3. Umowa dotacji będzie zawierać dane określone w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. 1. Wypłata środków dotacji celowej zostanie zrealizowana na podstawie końcowego protokołu oględzin przedsięwzięcia sporządzonego w terminie do 30 dni po pisemnym zgłoszeniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki przez wnioskodawcę o wykonaniu inwestycji. Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego

2. Do zgłoszenia należy dołączyć: imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem proekologicznego urządzenia grzewczego.

3. Protokół oględzin dotowanego urządzenia sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz wnioskodawcy.

§ 9. 1. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega w całości zwrotowi na konto Urzędu wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta budżetu Gminy Wronki do dnia ich wpływu na to konto.

2. Zasady i tryb zwrotu niewykorzystanych w terminie dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości określa art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

§ 10. Dotacja może podlegać zwrotowi w przypadku eksploatacji źródła ciepła niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta (dostawcę) urządzeń.

§ 11. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, o których mowa w uchwale, Burmistrz przedstawia Radzie Miasta i Gminy Wronki w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wronki.

3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wronki za dany rok budżetowy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki.

§ 13. Tracą moc uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki:

1) Nr XLIX/392/2014 z dnia z dnia 10 września 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych.

2) Nr VI/80/2015 z dnia z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę: w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych.

§ 14. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 dotacje celowe, o których mowa w niniejszej uchwale obowiązują nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/168/2016
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 25 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 400 a ust 1. pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje
m. in. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

Na podstawie przepisu zawartego w art. 403 ust. 5 ww. ustawy Rada może udzielić dotacji celowej, określając zasady udzielania tej dotacji, w szczególności tryb postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposób jej rozliczania.

Podjęcie nowej uchwały ma na celu umożliwienie większej liczbie beneficjentów możliwości skorzystania z dotacji celowej na zakup i montaż proekologicznych urządzeń grzewczych. W tym celu rozszerzono katalog urządzeń, do których dotacja z budżetu Gminy Wronki może być przyznana.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama