reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, ze zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 856, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Załącznik do Uchwały Nr XVI/110/2016
Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną
z dnia 31 marca 2016 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną;

2) Podmiocie prowadzącym schronisko, należy przez to rozumieć Katarzynę Cichosz Kierownika Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Niedźwiedź, gm. Ostrzeszów;

3) Schronisku, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w miejscowości Niedźwiedź 77, 63-520 Ostrzeszów;

4) Przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;

5) Zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

6) Zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

7) Kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

8) Programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

§ 2. 1. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną;

2) Podmiot prowadzący schronisko;

3) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, które zgłoszą zamiar współpracy z Urzędem.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

2. Zadania Programu:

1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną;

2) Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

3) Odławianie bezdomnych zwierząt;

4) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

5) Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) Usypianie ślepych miotów;

7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Rozdział 3.
OGRANICZANIE POPULACJI BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

§ 4. 1. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną poprzez zwarcie odrębnej umowy z lekarzem weterynarii współpracującym ze schroniskiem;

2) Podmiot prowadzący schronisko, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania weterynaryjne do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek.

2. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez chipowanie psów realizuje:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną poprzez zwarcie odrębnej umowy z lekarzem weterynarii współpracującym ze schroniskiem;

Rozdział 4.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną poprzez:

1) Zawieranie umów na prowadzenie przytulisk i schronisk dla zwierząt;

2) Wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich, którym jest Gospodarstwo rolne Pana Andrzeja Cichosza mieszczące się w miejscowości Niedźwiedź 77, 63-500 Ostrzeszów.

§ 6. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną poprzez:

1) Podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących;

2) Dokarmianie kotów wolno żyjących, w razie stwierdzenie takiej potrzeby bądź zapewnienie im opieki i pomocy weterynaryjnej w Schronisku.

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) Podmiot prowadzący schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej urzędu;

3) Organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną realizują:

1) Podmiot prowadzący schronisko;

2) Organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

2. Bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 Programu.

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną poprzez zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, na podstawie odrębnej umowy.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizuje Podmiot prowadzący schronisko poprzez dokonywanie zabiegów usypiania przez lekarza weterynarii.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, kwotę i sposób ich wydatkowania określa poniższa tabela.

Lp.

Realizujący

Środki finansowe (zł)

Sposób wydatkowania

1.

Burmistrz Miasta
i Gminy Grabów nad Prosną

12.000,00

zgodnie z uchwałą budżetową, na podstawie umów cywilnoprawnych i porozumień zawieranych ze strony Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Genowefa Poręba


Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/110/2016 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską Grabowa nad Prosną uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną w 2012 roku", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856, ze zm.). Z kolei art. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi: "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." Powyższe sformułowanie przyjęto za nadrzędny cel utworzenia niniejszego programu, jako narzędzia służącego zapobieganiu bezdomności zwierząt ale przede wszystkim, jako działania skierowanego na uwrażliwianie młodego społeczeństwa i propagowanie właściwych postaw społecznych wśród mieszkańców gminy.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Realizacja zadań, określonych w rozdziale 2 Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Niedźwiedziu oraz do organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Grabów nad Prosną.

Schronisko spełnia wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie warunków przetrzymywania zwierząt, skutecznych adopcji (średnia z ostatnich trzech lat wynosi powyżej 80 %), jak również wytycznych dotyczących odławiania zwierząt. Potwierdziły to kontrole przeprowadzone w 2015r. przez Stowarzyszenia zajmujące się ochroną zwierząt (poprzez kontrole umów adopcyjnych) oraz Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Schronisko zostało zabezpieczone w strzelbę Palmera.

Na podstawie zapisów art. 11a ust. 7 wyżej cytowanej ustawy o ochronie zwierząt, projekt niniejszego Programu został przesłany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Grabów nad Prosną, dzierżawcom obwodów łowieckich, działającym na obszarze gminy. Powyższe instytucje o organizacje zaopiniowały projekt bez zastrzeżeń.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy


Zenon Cegła

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama