reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OZ 031.1.2016 Burmistrza Miasta Koła; Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 5 kwietnia 2016r.

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016

zawarte pomiędzy: NIP 666-20-59-662, reprezentowanym przez: przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zygmunta Sołtysiaka, zwanym dalej Powiatem a NIP 666-20-46-949, reprezentowaną przez: Stanisława Maciaszka - Burmistrza Miasta Koła przy kontrasygnacie Skarbnika Beaty Wawrzyniak, zwaną dalej Gminą zwanymi dalej także Stronami.

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.), art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), Strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1. Przedmiot porozumienia

1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do realizacji prowadzenie zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych znajdujących się na terenie Miasta Koła w roku 2016. Wykaz dróg i ulic powiatowych określa Załącznik do Porozumienia.

2. Zadanie publiczne, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) utrzymywaniu zieleni, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów z opalikowaniem, przycinanie koron i odrostów w ciągu dróg i ulic powiatowych, o których mowa w ust. 1;

2) zbieraniu i pozbywaniu się odpadów zgromadzonych w 35 pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w ciągu dróg i ulic powiatowych, o których mowa w ust. 1;

3) czyszczeniu wpustów ulicznych w ciągu dróg i ulic powiatowych, o których mowa w ust. 1;

4) omiataniu ulic i chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych, o których mowa w ust. 1;

5) prowadzeniu rejestru pracy ludzi i sprzętu, pozwalających na ocenę wykonania oraz rozliczenia zadania;

§ 2. Termin realizacji zadania publicznego

1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje zadanie publiczne, o którym mowa w § 1, do realizacji w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień niniejszego Porozumienia lub nienależytego jego wykonywania, druga Strona ma prawo rozwiązać Porozumienie w drodze wypowiedzenia za 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

3. Skuteczność wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, uzależniona jest od przedłożenia drugiej Stronie pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 3. Zasady finansowania zadania publicznego

1. W celu realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1, w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 Powiat zobowiązuje się przekazać Gminie dotację w łącznej wysokości 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana będzie w ośmiu miesięcznych transzach w wysokości 16 250,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), do 11 dnia miesiąca, na który przyznawane są środki, na rachunek Urzędu Miejskiego w Kole w Banku Zachodnim WBK numer rachunku: 22 1090 1203 0000 0000 2000 1635.

3. Przekazaną przez Powiat dotację, o której mowa w ust. 1, Gmina zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na potrzeby realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 1.

4. Comiesięczne rozliczenie przekazywanych transz dotacji, o których mowa w ust. 2, dokonane zostanie przez Gminę do 10-go dnia następnego po rozliczanym miesiącu.

5. Zbiorcze rozliczenie przekazywanej dotacji, o której mowa w ust. 1, dokonane zostanie przez Gminę do dnia 15 grudnia 2016 r.

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4, nastąpi na podstawie właściwej dokumentacji finansowo-rachunkowej, przedłożonej przez Gminę w związku z realizacją przedmiotowego zadania publicznego, tj. kopie faktur, rachunków lub innych dokumentów finansowych opisanych oraz sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, jeżeli usługi były zlecane podmiotowi zewnętrznemu; kalkulację własną (wg zatwierdzonych przez Powiat cen jednostkowych), jeżeli usługi były wykonywane siłami własnymi. Opis dokumentów wymienionych w ust. 5, powinien zawierać: numer porozumienia, nazwę zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę "wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem".

7. W przypadku nie rozliczenia dotacji przekazanej na przedmiotowe zadanie publiczne lub wykazania, że dotacja została wykorzystana w wysokości niższej od kwoty przekazanej, Gmina zobowiązana jest zwrócić kwoty nierozliczonych transz dotacji, o których mowa w ust. 2, bądź różnicę pomiędzy przekazaną, a wykorzystaną kwotą dotacji, na rachunek Starostwa Powiatowego w Kole w Banku Zachodnim WBK numer rachunku 26 1090 1203 0000 0001 0967 1661, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2016 r.

8. Wszelkie inne koszty w zakresie przekraczającym kwoty określone w ust. 1 i 2 związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia ponoszone będą przez Gminę i z tego tytułu nie przysługują jej jakiekolwiek roszczenia wobec Powiatu.

§ 4. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Gmina oświadcza, że posiada możliwości organizacyjne oraz środki techniczne zapewniające prawidłowe wykonanie powierzonego zadania.

2. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich włącznie z zaniechaniami.

3. Powierzone zadania objęte niniejszym porozumieniem Gmina wykonywać będzie w formach i na zasadach przewidzianych prawem.

4. Powiat zastrzega sobie prawo do kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia powierzonych Gminie zadań objętych niniejszym Porozumieniem.

5. Kontrolę prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem prowadzić będzie w imieniu Powiatu - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

6. Gmina zobowiązuje się wobec Powiatu do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspokajania roszczeń związanych z realizacją zadań będących przedmiotem Porozumienia, w szczególności Gmina będzie ponosić wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją Porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadkach ich powstania z przyczyn leżących po stronie Gminy.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Powiatu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Niniejsze Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Starosta Kolski


Wieńczysław Oblizajek


Wicestarosta Kolski


Marek Banaszewski


Burmistrz Miasta Koła


Stanisław Maciaszek


Załącznik do Porozumienia Nr OZ 031.1.2016
Powiatu Kolskiego
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama