reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX.159.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami), art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje: W uchwale Nr XVII.133.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej:

- uchwałą Nr XVIII.142.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 stycznia 2016r.

- uchwałą Nr XIX.152.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 01 marca 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę75.347,00zł kwoty: 54.924.881,00 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 175.347,00zł do kwoty: 54.462.881,00zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00zł do kwoty 462.000,00zł

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.754.774,00zł

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 197.240,00 zł

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie : 0,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.759.608,00zł do kwoty: 65.582.266,00zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.203.443,98zł do kwoty: 49.385.920,98zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.556.164,02zł do kwoty: 16.196.345,02zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w kwocie: 4.754.774,00zł

- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 197.240,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 0,0zł Przenosi się wydatki między paragrafami na kwotę 662.585,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.784.261,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.126.876,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 10.657.385,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00zł, pożyczką w wysokości 2.084.261,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.542.900,00zł do kwoty 15.537.081,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 251.270,00zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kazimierz Sipka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX.159.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX.159.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX.159.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX.159.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX.159.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX.159.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX.159.2016
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 31 marca 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX.159.2016

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

z dnia 31 marca 2016roku

Zmiany w budżecie na 2016 rok wynikają z następujących okoliczności:

1. Wprowadza się wolne środki za 2015 rok, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększa się deficyt budżetu w wysokości 5.700.000,00 zł z tego tytułu, z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki:

a) zwiększenie nakładów 2016 roku o kwotę 620.000,00 zł oraz wydatków ogółem o kwotę 235.000,00 zł zadania wieloletniego pt. "Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach":

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92105 § 6050+ 620.000,00 zł

(Przebudowa i rozbudowa budynku mieszczącego salę widowiskową w Nowych Skalmierzycach)

b) przeznacza się kwotę 13.264,02 zł na dotację dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji związanej z powołaniem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie:

Wydatki:Dział 851 Rozdział 85141 § 6630+ 13.264,02 zł

c) przeznaczenie kwoty 50.000,00 zł na uzupełnienie potrzeb oświatowych:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80195 § 4300+ 50.000,00 zł

d) zwiększenie wydatków o 100.000,00 zł zadania pt. "Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu Miejsko - Gminnego wraz z infrastrukturą" z tytułu prac dodatkowych związanych z usunięciem kolizji energetycznej:

Wydatki:Dział 926 Rozdział 92601 § 6050+ 100.000,00 zł

(Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu Miejsko - Gminnego wraz z infrastrukturą)

e) przeznacza się kwotę 100.000,00 zł na dotację dla osób fizycznych z tytułu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą przyznawane na podstawie odrębnej uchwały Rady:

Wydatki:Dział 900 Rozdział 90001 § 6230+ 100.000,00 zł

f) przeznacza się kwotę 20.300,00 zł na wykup przyłączy kanalizacyjnych:

Wydatki:Dział 900 Rozdział 90001 § 6060+ 20.300,00 zł

(Zakup przyłączy kanalizacyjnych)

g) przeznacza się kwotę 200.000,00 zł na zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg gminnych:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 4270+ 200.000,00 zł

h) zwiększenie planowanej kwoty na remonty budynków komunalnych o kwotę 100.000,00 zł:

Wydatki:Dział 700 Rozdział 70005 § 4270+ 100.000,00 zł

i) zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni o 50.000,00 zł:

Wydatki:Dział 900 Rozdział 90004 § 4300+ 50.000,00 zł

j) przeznacza się kwotę 270.000,00 zł na przebudowę ul. Tartakowej w Nowych Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 270.000,00 zł

(Przebudowa ul. Tartakowej w Nowych Skalmierzycach)

k) przeznacza się kwotę 200.000,00 zł na przebudowę ul. Mertki w Nowych Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 200.000,00 zł

(Przebudowa ul. Mertki w Nowych Skalmierzycach)

l) przeznacza się kwotę 350.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Bielawskiej w Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 350.000,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej - ul. Bielawska w Skalmierzycach)

m) przeznacza się kwotę 150.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Krótka w Śliwnikach:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 150.000,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Śliwnikach)

n) przeznacza się kwotę 600.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej - ul. Spacerowa w Śliwnikach:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 600.000,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowa w Śliwnikach)

o) przeznacza się kwotę 800.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej - ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60016 § 6050+ 800.000,00 zł

(Przebudowa drogi gminnej - ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych)

p) przeznacza się kwotę 300.000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Kurowie:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92109 § 6050+ 300.000,00 zł

(Budowa świetlicy wiejskiej w Kurowie)

q) przeznacza się kwotę 300.000,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Głóskach:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92109 § 6050+ 300.000,00 zł

(Budowa świetlicy wiejskiej w Głóskach)

r) przeznacza się kwotę 200.000,00 zł na remont dachu budynku byłego dworca PKP:

Wydatki:Dział 700 Rozdział 70005 § 4270+ 200.000,00 zł

s) przeznacza się kwotę 250.000,00 zł na modernizację zieleni przy Pl. Wolności w Nowych Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 900 Rozdział 90004 § 6050+ 250.000,00 zł

(Modernizacja zieleni przy Pl. Wolności w Nowych Skalmierzycach)

t) przeznacza się kwotę 300.000,00 zł na termomodernizację budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 926 Rozdział 92601 § 6050+ 300.000,00 zł

(Termomodernizacja budynku hali sportowej w Nowych Skalmierzycach)

u) przeznacza się kwotę 150.000,00 zł na przebudowę boiska w Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80110 § 6050+ 150.000,00 zł

(Przebudowa boiska w Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach)

v) przeznaczenie kwoty 100.000,00 zł na dotację dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ociążu:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60014 § 6300+ 100.000,00 zł

w) zwiększenie wydatków na remonty świetlic wiejskich w Biskupicach Ołobocznych i Boczkowie o kwotę 476.435,98 zł:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92109 § 4270+ 476.435,98 zł

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu na dwa zadania budowy kanalizacji deszczowej powstały oszczędności na ogólną kwotę 350.000,00 zł, którą przeznacza się na nowe zadanie pt. "Rozbudowa Publicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach":

Wydatki:Dział 900 Rozdział 90001 § 6050- 160.000,00 zł

(Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Kamiennej w Nowych Skalmierzycach)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050- 190.000,00 zł

(Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej wraz z nawierzchnią)

Dział 801 Rozdział 80104 § 6050+ 350.000,00 zł

(Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach)

3. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę przedszkola "Jarzębinka":

Dochody:Dział 700 Rozdział 70005 § 0770+ 50.000,00 zł

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80104 § 6050+ 50.000,00 zł

(Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach)

4. Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o kwotę 150.000,00 zł oraz zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadania gminy pt. "Przebudowa drogi gminnej - ul. Środkowa w Fabianowie" - z powodu wycofania się Powiatu z tego dofinansowania i przeznaczenia środków na inne zadania, które powiat będzie realizował w gminie:

Dochody:Dział 600 Rozdział 60016 § 6300- 150.000,00 zł

Dochody:Dział 756 Rozdział 75615 § 0310+ 150.000,00 zł

5. Przenosi się planowaną dotację majątkową dla Powiatu Ostrowskiego w wysokości 200.000,00 zł na modernizację drogi powiatowej Strzegowa - Gostyczyna na rzecz dotacji na remont drogi powiatowej w Lezionie:

Wydatki:Dział 600 Rozdział 60014 § 6300- 200.000,00 zł

Dział 600 Rozdział 60014 § 2710+ 200.000,00 zł

6. Przenosi się planowane dochody podatku od środków transportowych w wysokości 85.000,00 zł pomiędzy działami:

Dochody:Dział 756 Rozdział 75616 § 0340- 60.000,00 zł

Dział 756 Rozdział 75615 § 0340+ 85.000,00 zł

Dział 756 Rozdział 75615 § 0320- 25.000,00 zł

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczynie (pismo SPG-300/7/16 z dnia 03.03.2016 r.) przenosi się kwotę 2.000,00 zł pomiędzy rozdziałami:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80101 § 4210- 2.000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103 § 4300+ 2.000,00 zł

8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach (pismo SPNS.3001.01.16 z dnia 01.03.2016 r.) dokonuje się przesunięcia kwoty 8.650,00 zł w planie finansowym jednostki:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80148 § 4210- 8.650,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 § 6060+ 8.650,00 zł

(Zakup okapu do pieca w kuchni szkolnej)

9. Przenosi się kwotę 6.400,00 zł w planie środków do dyspozycji sołectwa Chotów:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92109 § 4210- 6.400,00 zł;

§ 6060 + 6.400,00 zł (Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Chotowie)

10. Na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach (pismo PP1.1.3011.2016 z dnia 10.03.2016 r.) dokonuje się przesunięcia kwoty 7.708,00 zł:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80104 § 4040- 7.708,00 zł;

§ 4270 + 1.158,00 zł ; § 6060 + 6.550,00 zł

(Zakup monitora interaktywnego - PP Nr 1 "Jarzębinka")

11. Na wniosek Kierownika Referatu Oświaty i Wychowania dokonuje się przesunięcia kwoty 1.500,00 zł z planu finansowego Urzędu do planu Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach:

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80195 § 3020- 1.500,00 zł

(plan Urzędu)

Dział 801 Rozdział 80195 § 3020+ 1.500,00 zł

(plan Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach)

12. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych o kwotę 3.000,00 zł i przeznacza na zwiększenie planu PP "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach:

Dochody:Dział 750 Rozdział 75023 § 0920+ 3.000,00 zł

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80104 § 4240+ 3.000,00 zł

(plan PP Jarzębinka)

13. Wprowadza się do budżetu grant otrzymany od Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznego Przedszkola Nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach:

Dochody:Dział 801 Rozdział 80104 § 2700+ 1.800,00 zł

Wydatki:Dział 801 Rozdział 80104 § 4240+ 1.800,00 zł

14. Na wniosek Kierownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy dokonuje się przesunięcia kwoty 47.000,00 zł w planie finansowym Urzędu:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92105 § 4210- 47.000,00 zł;

§ 6050 + 47.000,00 zł (Zakup i montaż wyposażenia sali widowiskowej w Nowych Skalmierzycach)

15. Na wniosek Kierownika Referatu Oświaty i Wychowania dokonuje się przesunięcia kwoty 24.000,00 zł w planie finansowym Urzędu:

Wydatki:Dział 926 Rozdział 92695 § 4300- 24.000,00 zł;

§ 4170 + 24.000,00 zł

16. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych o kwotę 4.808,00 zł:

Dochody:Dział 750 Rozdział 75023 § 0920+ 4.808,00 zł

17. Zwiększa się środki w dyspozycji sołectwa Chotów o kwotę 3.464,00 zł (z tytułu utargu za 2015 rok) i przeznacza na wydatki określone przez Zebranie Wiejskie z dnia 16.02.2016 roku:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92109 § 4210+ 1.664,00 zł;

§ 4300 + 1.800,00 zł

18. Zwiększa się środki w dyspozycji sołectwa Osiek o kwotę 371,00 zł i przeznacza na wydatki określone uchwałą z dnia 21.02.2016 roku Zebrania Wiejskiego:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92109 § 4210+ 371,00 zł

19. Zwiększa się środki w dyspozycji sołectwa Leziona o kwotę 973,00 zł i przeznacza na wydatki określone uchwałą z dnia 27.02.2016 roku Zebrania Wiejskiego, wraz z przesunięciem kwoty 1.327,00 zł:

Wydatki:Dział 921 Rozdział 92105 § 4300+ 2.300,00 zł;

§ 4210 - 1.327,00 zł

20. Na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego OSP dokonuje się przesunięcia kwoty 14.000,00 zł w planie finansowym Urzędu:

Wydatki:Dział 754 Rozdział 75412 § 4300- 14.000,00 zł;

§ 6050 + 14.000,00 zł (Utwardzenie placu przed remizą kostką brukową przy OSP Ociąż)

21. Zwiększa się dochody z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 15.739,00 zł:

Dochody:Dział 756 Rozdział 75615 § 0340+ 15.739,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce


Kazimierz Sipka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama