reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren usług z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji obejmującej działki nr geod. 347/9, 347/10, 347/11 we wsi Kruchowo, gmina Trzemeszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443) Rada Miejska Trzemeszna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod teren ług z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji obejmującej działki nr geod. 347/9, 347/10, 347/11 we wsi Kruchowo, gmina Trzemeszno, zwany dalej "planem", stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu opracowany w skali 1 : 500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej "rysunkiem";

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Trzemeszna w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1) budynku pomocniczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, budynek gospodarczy lub budynek garażowo-gospodarczy;

2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce podzieloną przez powierzchnię tej działki;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

5) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi powyżej 30%;

6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

7) terenach komunikacji - należy przez to rozumieć drogi publiczne i drogi wewnętrzne;

8) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) nakaz lokalizacji zabudowy oraz obiektów budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

2) dopuszczenie:

a) lokalizowania tablic informacyjnych, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, o powierzchni jednostkowej nie większej niż 3 m2, na ogrodzeniach i budynkach w sposób nieprzesłaniający istotnych elementów architektonicznych elewacji budynków, np. okien, gzymsów, itp,

b) umieszczania szyldów na ogrodzeniu działek od strony terenów komunikacji lub na elewacji budynku wyłącznie na wysokości dwóch pierwszych kondygnacji,

c) lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy,

d) lokalizacji dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, urządzeń budowlanych,

e) wydzielania działek pod lokalizację infrastruktury technicznej;

3) zakaz lokalizacji, budowania i rozbudowywania obiektów budowlanych i urządzeń, które wpływają negatywnie na ład przestrzenny, w tym:

a) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń zaplecza budów lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy,

b) ogrodzeń pełnych lub ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych od strony terenów komunikacji oraz terenów zieleni,

c) oświetlania obiektów w sposób powodujący oślepianie uczestników ruchu.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska;

2) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z przepisami o odpadach;

3) w przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi lub rowów, uwzględnienie przepisów dotyczących warunków, jakie należy łnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych zabezpieczających wody podziemne przez zanieczyszczeniem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych;

5) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami o odpadach;

6) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

7) nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;

8) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej lub drogowej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicach zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego (obszar AZP 48-36/16) ujętego w gminnej ewidencji zabytków, wskazanego na rysunku planu, obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu, przy czym przed wydaniem pozwolenia na budowę inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia § 8.

§ 8. Na terenie usług sportu i rekreacji, oznaczonym na rysunku symbolem US, w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

1) lokalizację zabudowy usługowej w zakresie kultury, kultury fizycznej,agroturystyki, hotelarstwa, gastronomii, turystyki, sportu i rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji:

a) budynków pomocniczych,

b) kondygnacji podziemnych, warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do pogorszenia jakości lub zmniejszenia ilości wód podziemnych;

3) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki;

4) minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 20% powierzchni działki;

5) intensywność zabudowy dla działki od 0,01 do 1,5;

6) wysokość zabudowy:

a) usługowej nie większą niż 12 m,

b) pomocniczej nie większą niż 5 m;

7) stosowanie dowolnych form dachów;

8) powierzchnię nowo wydzielonej działki nie mniejszą niż 1 000 m2

9) zapewnienie stanowisk postojowych,w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych;

10) obsługę komunikacyjną z przyległych terenów komunikacji, znajdujących się poza granicami opracowania.

§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się nakaz uwzględniania zapisów wynikających z koncesji obejmującej obszar planu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego "Gniezno" nr 37/2009/9 z dnia 07.07.2009 r. - ważnej do dnia 07.07.2015 r. ustalonej na podstawie przepisów odrębnych.

§ 10. W planie:

1) nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania oraz podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy nie podejmuje się ustaleń.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) zachowanie ciągłości powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji deszczowej, ziemi lub rowów, z uwzględnieniem § 5 pkt 3;

3) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

5) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej;

6) dopuszczenie rozbudowy oraz przebudowy istniejących sieci;

7) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych wyłącznie jako kablowych;

8) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych;

9) dopuszczenie lokalizacji przepompowni ścieków;

10) zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych, charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii.

§ 14. W zakresie ów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 15. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/227/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/227/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/227/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały nr VII / 68 / 2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren usług z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji obejmującej działki nr geod. 347/9, 347/10, 347/11 we wsi Kruchowo, gm. Trzemeszno.

2. Teren objęty opracowaniem miejscowego planu stanowi obszar o powierzchni około 0,379 ha.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2015r. poz. 199 ze zmianami), została przeprowadzona procedura sporządzania miejscowego planu, przewidziana w art. 17.

4. Stosownie do art. 17 pkt 1) ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu ukazało się w Tygodniku Lokalnym "Pałuki" w dniu 09.04.2015r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Trzemeszna w dniach od 03 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

5. Stosownie do art. 17 pkt 2) ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem znak RI.6722.04.2015 z dnia 10 kwietnia 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zostały zawiadomione instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

6. Uzgodniono zakres i stopień s zczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismo nr WOO-III.411.161.2015.AO.1 z dnia 12 maja 2015 r. oraz od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, pismo znak ON.NS.72.3.11.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

7. Zgodnie z art. 17 pkt 4) sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno, a także sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu z uwzględnieniem art. 36 ustawy.

8. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

a) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w § 4 tekstu uchwały, dotyczącym lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przy drogach publicznych, urządzeń reklamowych, powierzchni zabudowanej oraz obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych,

b) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w § 5 uchwały, dotyczącym zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz w §11 uchwały, dotyczącym szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,

c) uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustalając na obszarze planu obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych przy realizacji inwestycji związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu, zgodnie z zapisami w § 6 uchwały,

d) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez m. in. zapewnienie ochrony powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej paliw płynnych, gazowych i stałych charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji oraz alternatywnych źródeł energii, zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub dla celów gospodarczych i technologicznych, odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową,

e) uwzględnia walory ekonomiczne przestrzeni ustalając zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, a także powierzchnię biologicznie czynną oraz teren zieleni izolacyjnej,

f) uwzględnia prawo własności do nieruchomości,

g) nie wyznacza obszarów przeznaczonych do funkcjonowania istniejących i planowanych obiektów i urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

h) uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez określenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zgodnie z ustaleniami §11 i §12 uchwały,

i) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej poprzez ustalenia zawarte m. in. w §12 i 13 uchwały, dotyczącym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

j) został sporządzony przy zapewnieniu udziału społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

k) został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych,

l) uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez m. in. ustalenia w §13 uchwały dotyczące ochrony wód, ochronę głównego zbiornika wód podziemnych, zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń na terenach nieutwardzonych parkingów, placów i dojazdów, wykonania badań geotechnicznych i gruntowo-wodnych przy lokalizacji zabudowy, odprowadzenie ścieków komunalnych i przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej,

9. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. W trakcie sporządzania projektu planu miejscowego nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi zmierzające do ochrony istniejącego sposobu zagospodarowania.

10. Projekt planu miejscowego przewiduje sytuowanie nowej zabudowy przy uwzględnieniu wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorami ekonomicznymi przestrzeni poprzez:

a) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego,

b) nie wyznaczanie terenów nowej zabudowy mieszkaniowej,

c) lokalizowanie nowej zabudowy przy wykorzystaniu istniejącego układu komunikacyjnego, istniejącej sieci elektroenergetycznej, pobliskich sieci wodociągowych, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.

11. Nie stwierdza się zgodności z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 32 ust. 1. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ Rada Miejska Trzemeszna nie podjęła uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych.

12. Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5)

13. Na podstawie art. 17 pkt 6) lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Trzemeszna uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów i instytucji.

14. Na podstawie art. 17 pkt 6) lit. b) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Trzemeszna uzgodnił projekt miejscowego planu z właściwymi organami i instytucjami.

15. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 13.11.2015r. do 14.12.2015r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu, ukazało się w Tygodniku Lokalnym "Pałuki" w dniu 05.11.2015r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Trzemeszna, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego Trzemeszna w dniach od 13.11.2015r. do 29.12.2015r.

16. W dniu 14.12.2015r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na którą nikt nie przybył.

17. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu - do dnia 29.12.2015r., nie wpłynęły uwagi do projektu miejscowego planu.

18. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedłożono Radzie Miejskiej Trzemeszna projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy przemysłowej i usługowej w Trzemesznie.

19. W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama