reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Chodzież

z dnia 1 kwietnia 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.[1]))

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz, zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież uchwalonego uchwałą Nr VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmienionego uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 marca 2015 r.

2. Granice obszarów objętych planem oznaczone są na rysunkach nr 1 i nr 2 w skali 1:1000, zwanych dalej "rysunkami".

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunki planu nr 1 i nr 2 stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wzdłuż której należy sytuować elewację budynku mieszkalnego i dotyczy to lokalizacji przeważającej długości elewacji min. 60 % - dopuszcza się wysunięcie lub cofnięcie poza tą linię: okapów, wykuszy, schodów zewnętrznych, parterowych partii wejściowych do budynków, itp. z uwzględnieniem przepisów Prawa budowlanego;

2) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę budynkami i budowlami nadziemnymi o funkcji użytkowej budynku (z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej), obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;

3) elewacji frontowej - należy przez to rozumieć elewację usytuowaną wzdłuż drogi;

4) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci dachowej od 20°do 45°;

5) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci poniżej 20°.

§ 3. 1. Na obszarach objętych planem nie występują:

1) tereny: górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

2) przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarach objętych planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. Obowiązują określone na rysunkach oznaczenia graficzne:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) obowiązujące linie zabudowy;

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obiekt zabytkowy;

5) strefa ochrony cmentarza.

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się ochronę środowiska poprzez:

1) wyposażenie, terenu przeznaczonego pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i docelowo w zbiorowy odbiór ścieków bytowych, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na ścieki;

2) ochronę ziemi poprzez zorganizowany system odbioru odpadów zgodnie z przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

3) ochronę przed hałasem poprzez utrzymanie hałasu na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na poziomie dopuszczalnym dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska;

4) ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne na terenach przeznaczonych pod zabudowę przeznaczoną na stały pobyt ludzi i w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych;

5) ochronę powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa ochrony środowiska określającymi dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska;

6) zastosowanie w obiekcie budowlanym emitującym ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko takich rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub urządzeń by doprowadzić do utrzymania dopuszczalnych poziomów emisji określonych w przepisach o ochronie środowiska, w granicach nieruchomości do której inwestor ma tytuł prawny;

7) właściwe postępowanie na terenie wsi Milcz w obszarze potencjalnie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych (oznaczonym na rysunku), w tym zagospodarowanie i zabudowę terenu zgodnie z Prawem ochrony środowiska i Prawem budowlanym;

8) zachowanie równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia, ustala się na terenach przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy i minimalne wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego;

9) przestrzeganie na terenie objęty planem we wsi Milcz w obszarze:

a) chronionego krajobrazu "Dolina Noteci" - ustaleń prawa miejscowego,

b) GZWP nr 138 - Pradolinie Toruń-Eberswalde (Noteć) zbiornika czwartorzędowego, zakazu zanieczyszczania wód podziemnych zgodnie z przepisami Prawa wodnego;

10) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

Rozdział 3.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. 1. Ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń planu miejscowego objęto:

1) budynek mieszkalny nr 12 we wsi Konstantynowo, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków;

2) otoczenie zabytkowego cmentarza we wsi Milcz wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-711 dnia 11 października1990 r. - wyznaczono 10 metrową strefę ochrony cmentarza.

2. Ochrona budynku zabytkowego, na podstawie ustaleń planu miejscowego, dotyczy:

1) utrzymania wysokości budynku, w tym zachowanie ceglanej elewacji i kompozycji elewacji frontowej: gzymsu, ceglanego nadproża, obramień okien;

2) zachowania przy wymianie stolarki jej charakterystycznych cech (szerokości, wysokości, krzyżowego symetrycznego podziału, detalu);

3) zakazu zmiany geometrii dachu naczółkowego, w tym kąta pochylenia połaci;

4) zachowania przy rozbudowie obiektu zabytkowego:

a) jego wysokości, kąta nachylenia połaci dachowej i wysokości usytuowania kalenicy,

b) elewacji frontowej w tym charakterystycznych detali architektonicznych, gzymsu, rytmu usytuowania okien i ich charakterystycznych detali w tym wysokości, szerokości otworów oraz podziału na kwatery;

5) postępowania przy realizacji inwestycji i rozbiórki budynku zgodnie z ustawami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i Prawem budowlanym.

3. W strefie ochronnej zabytkowego cmentarza, w granicach określonych na rysunku nr 2, ustala się zakaz realizacji budynków i budowli nadziemnych.

Rozdział 4.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

wieś Konstantynowo - rysunek nr 1

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku 1MN i 2MN.

2. Na całym obszarze objętym planem miejscowym dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Oznaczenia cyfrowe przed symbolem literowym wyróżniają tereny o odmiennych ustaleniach.

4. Zgodnie z przepisami odrębnymi, należy wyznaczyć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 8. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN i 2MN ustala się:

1) dla terenu 1MN :

a) ochronę konserwatorską budynku mieszkalnego nr 12 wg ustaleń § 6 ust. 1 i ust. 2,

b) zachowanie istniejącej zabudowy, możliwość rozbiórki budynków i budowy nowych wg ustaleń określonych niżej;

2) dla terenu 2MN realizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) realizację zabudowy na terenie ograniczonym:

a) maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b) obowiązującą i maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, jeśli są określone na rysunku;

4) dopuszczenie realizacji budynków w granicy działki;

5) na działce budowlanej realizację jednego budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych, garażowego, wiaty i altany, dopuszcza się łączenie funkcji;

6) dla budynku: mieszkalnego lub o łączonej funkcji:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b) dach stromy min. dwuspadowy, o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45° lub inną geometrię dachu;

7) dla budynków gospodarczych, garażowego, wiaty i altany:

a) wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 6 m,

b) dach jedno lub dwuspadowy o kącie pochylenia połaci dachowej do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;

8) minimalną intensywność zabudowy budynkami 6% powierzchni działki budowlanej, maksymalną intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

9) teren powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń minimum 20% powierzchni działki budowlanej;

10) realizację na działce budowlanej miejsc parkingowych w ilości min. 2 stanowiska na 1 mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu;

11) minimalną powierzchnię działki budowlanej na terenie 2 MN - 1400 m2.

wieś Milcz - rysunek nr 2

§ 9. 1. Na terenie objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej - oznaczone na rysunku 1UP i 2UP;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku MN;

3) teren lasu - oznaczony na rysunku ZL;

4) teren drogi publicznej zbiorczej - oznaczony na rysunku KDZ;

5) teren drogi wewnętrznej - oznaczony na rysunku KDW;

6) teren przepompowni ścieków - oznaczony na rysunku K.

2. Na całym obszarze objętym planem miejscowym dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Oznaczenia cyfrowe przed symbolem literowym wyróżniają tereny o odmiennych ustaleniach.

4. Zgodnie z przepisami odrębnymi, należy wyznaczyć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

5. Przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu należy uwzględnić położenie terenu w obszarze potencjalnego zagrożenia ruchami masowymi ziemi (oznaczonym na rysunku). Na tym obszarze obowiązuje inwestora postępowanie zgodne z Prawem budowlanym.

§ 10. Na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej 1UP i 2UP ustala się:

1) realizację zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) realizację na działce budowlanej budynków: usługowych, produkcyjnych, magazynowych i garażowych, dopuszcza się łączenie funkcji;

3) dla budynków:

a) wysokość 1 kondygnacji nadziemnej i do 9,5 m,

b) dach stromy min. dwuspadowy, o kącie pochylenia połaci dachu do 30°, dopuszcza się dowolną geometrię dachu;

4) wyznaczenie na terenie 1UP strefy ochrony zabytkowego cmentarza, na tym obszarze obowiązują ustalenia § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3;

5) minimalną intensywność zabudowy budynkami 5% powierzchni działki budowlanej, maksymalną intensywność zabudowy do 40% powierzchni działki budowlanej;

6) udział terenu powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń na minimum 10% powierzchni działki budowlanej;

7) ilość miejsc parkingowych na działce budowlanej:

a) min. 1 stanowisko na 50 m2 powierzchni zabudowy budynku usługowego lub produkcyjnego, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu,

b) min. 1 stanowisko na 5 zatrudnionych;

8) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 2000 m2.

§ 11. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się:

1) realizację zabudowy na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) dopuszczenie realizacji na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-gospodarczo-garażowego;

3) dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-gospodarczo-garażowego:

a) wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,5 m,

b) dach stromy symetryczny dwu lub wielospadowy o kącie pochylenia połaci dachu od 25° do 45°;

4) minimalną intensywność zabudowy budynkiem 6% powierzchni działki budowlanej, maksymalną intensywność zabudowy do 20% powierzchni działki budowlanej;

5) udział terenu powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zieleń i wodę na minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

6) ilość miejsc parkingowych na działce budowlanej - min. 2 stanowiska na jedno mieszkanie, w tą liczbę wlicza się miejsca w garażu.

7) minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1000 m2.

§ 12. Na terenie lasu ZL ustala się:

1) zagospodarowanie leśne;

2) zakaz realizacji budynków i budowli nadziemnych;

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z ustawą o lasach.

§ 13. Na terenie drogi publicznej KDZ ustala się:

1) szerokość pasa drogowego zgodnie z ewidencją gruntów;

2) szerokość jezdni i realizację drogi klasy Z zgodnie z przepisami o drogach publicznych,

3) zagospodarowanie nieutwardzonego pasa drogowego zielenią.

§ 14. Na terenie drogi wewnętrznej KDW ustala się:

1) szerokość pasa drogowego zgodnie z rysunkiem;

2) szerokość jezdni - 5 m;

3) dopuszczenie realizacji zamiast jezdni ciągu pieszo-jezdnego;

4) zagospodarowanie nieutwardzonego pasa zielenią.

§ 15. Dla terenu przepompowni ścieków K ustala się:

1) możliwość do budowy przepompowni ścieków;

2) dopuszczenie zagospodarowania terenu zielenią, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na 0% powierzchni terenu.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16. Ustalenia dotyczące komunikacji.

1. Powiązania układu drogowego:

1) drogi gminnej we wsi Konstantynowo usytuowanej na działce nr 182 z drogą powiatową i drogami gminnymi oraz z układem zewnętrznym;

2) poprzez skrzyżowanie drogi publicznej (powiatowej) we wsi Milcz usytuowanej na działce nr 338 z drogą publiczną wojewódzką.

2. Dostęp do dróg publicznych:

1) na terenie wsi Konstantynowo zapewniony jest dostęp z drogi gminnej do terenu objętego planem;

2) na terenie wsi Milcz z drogi powiatowej zapewniony jest dostęp do terenu objętego planem poprzez istniejący zjazd na drogę wewnętrzną KDW (na działce nr 343).

§ 17. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego;

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;

3) odprowadzenie ścieków bytowych:

a) tymczasowo do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe,

b) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki przekazywane będą na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków;

4) odprowadzenie ścieków przemysłowych do oczyszczalni ścieków na działce i po ich oczyszczeniu do dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do środowiska, wprowadzenie ich do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Prawem wodnym i Prawem ochrony środowiska;

5) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska:

a) z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie UP, po ich oczyszczeniu (do dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do środowiska) odprowadzenie wód opadowych na terenie działki do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,

b) do kanalizacji deszczowej na terenie drogi publicznej KDZ,

c) z pozostałych terenów na teren nieutwardzony na działce budowlanej;

6) obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu łączności, z linii kablowych, telekomunikacji i telewizji kablowej, ułożonych w pasach dróg z możliwością dalszej rozbudowy systemu i sieci;

7) zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę projektuje się z indywidualnych systemów grzewczych z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi i spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności lub przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii;

8) gospodarowanie odpadami:

a) gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

b) masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować na terenie nieruchomości w celu ukształtowanie terenu, pod warunkiem nie przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi lub zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

9) na całym terenie objętym niniejszym planem mogą być realizowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

10) dostępność terenów przyległych do dróg powiatowej i gminnej:

a) na działce zabudowanej poprzez istniejący zjazd z drogi,

b) dopuszcza się budowę nowych zjazdów z dróg publicznych po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi - zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 18. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Jahnz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami)

Rada Gminy Chodzież rozstrzyga, co następuje:

§ 1. 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu, wniesiono jedną uwagę dotyczącą wyznaczenia terenu lasu na części działki oznaczonej numerem 345/15 położonej we wsi Milcz, zarośniętej drzewami i krzewami.

2. Wniesiona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz uwaga została uwzględniona przez Wójta Gminy, stąd nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Jahnz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/140/2016
Rady Gminy Chodzież
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoGminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz, inwestycji z zakresuinfrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagos- podarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami)

Rada Gminy Chodzież rozstrzyga co następuje:

§ 1. 1. Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz nie będą realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w ust. 1 nie rozstrzyga się o zasadach sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ze środków budżetowych Gminy Chodzież.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Jahnz


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/140/2016

Rady Gminy Chodzież

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany (art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym).

W dniu 30 czerwca 2014 r. Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr XXXV/292/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz, obejmujących działki o numerach ewidencyjnych:

- 185/4, 185/6, 185/3, 185/5, 184/1 we wsi Konstantynowo,

- 342, 345/15, 343 i część działki 338 we wsi Milcz.

Na wyżej wymienionych obszarach obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy, uchwalonego uchwałą Nr XI/57/03 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 18, poz. 527 z dnia 19 lutego 2004 r. )

Według ustaleń miejscowego planu działki położone we wsi Konstantynowo oznaczone zostały jako "istniejąca zabudowa" (działka 185/3) i "grunty rolne", a działki położone we wsi Milcz jako "grunty rolne z możliwością zalesienia terenu".

Natomiast Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież, uchwalone uchwałą Nr VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmienioną uchwałą Nr VII/39/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 marca 2015 r. określa obszar objęty planem we wsi Konstantynowo jako obszar zabudowany i przeznaczony pod zabudowę, a we wsi Milcz jako grunt rolny położony pomiędzy terenami zabudowanymi i przeznaczonym pod zabudowę.

Przed podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz, Wójt Gminy Chodzież, stosownie do treści art. 14 ust. 5 ustawy oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież.

Rozwiązania przestrzenne polegające na wyznaczeniu terenu zabudowy jednorodzinnej i zabudowy usługowo-produkcyjnej na omawianych obszarach są zgodne z kierunkami rozwoju gminy i wsi Konstantynowo i Milcz, i nie kolidują z żadnymi, zaplanowanymi przez gminę, inwestycjami.

Przystąpienie do zmiany planu podyktowane było wyznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługowo-produkcyjną w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej we wsi Konstantynowo i terenów działalności gospodarczej we wsi Milcz.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież dla terenów położonych we wsiach Konstantynowo i Milcz jest zmianą obowiązującego planu miejscowego w zakresie nie naruszającym ustaleń Studium.

Działki objęte planem we wsi Konstantynowo usytuowane są pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową na działkach 185/3, 162, 157/1, 181/1. Z kolei działki położone we wsi Milcz usytuowane są pomiędzy istniejącą zabudową produkcyjno-usługową zlokalizowaną na działkach 346/3, 345/19, 345/20, 345/6, 345/18 a terenami zabudowy mieszkaniowej w trakcie realizacji (budynki mieszkalne zostały zrealizowane na działkach 391/51 i 391/52).

Tereny objęte planem dostępne są z dróg publicznych publicznych - we wsi Konstantynowo z drogi gminnej, a we wsi Milcz z drogi powiatowej. Zatem projektowana zabudowa będzie dostępna z istniejących dróg.

We wsi Konstantynowo, wzdłuż pasa drogi gminnej, zrealizowane są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna; istniejąca zabudowa mieszkaniowa wyposażona jest w te sieci i dodatkowo w szczelne zbiorniki na ścieki bytowe. Projektowana zabudowa będzie przyłączona do istniejących sieci

Wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej we wsi Milcz zrealizowane są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, do których przyłączone są istniejące obiekty. Projektowana zabudowa będzie uzbrojona przyłączami z istniejących sieci.

Realizacja planu nie wymaga realizacji przez gminę dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej.

Przy sporządzaniu niniejszego planu spełniono wymogi wynikające z przepisów art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: "2. 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, 2) walory architektoniczne i krajobrazowe, 3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, 4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych, 6) walory ekonomiczne przestrzeni, 7) prawo własności,8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, 9) potrzeby interesu publicznego,10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, 11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych,13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilościi jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje poprzez: 1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego; 2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu; 3) zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów; 4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:

a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612 oraz z 2005 r. NR 17, POZ. 141), w szczególności poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy,

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej planowanej zabudowy."

Projekt planu miejscowego uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, określa wymaganą formę budynków i geometrii dachów oraz minimalne i maksymalne wskaźniki. W planie określono wymagania ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz wymagania ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i mienia. Oceniono walory ekonomiczne przestrzeni i potrzeby interesu publicznego.

Nie przewiduje się w wieloletnim programie finansowym realizacji sieci zbiorowego odprowadzania ścieków, toteż dopuszcza się rozwiązania indywidualne z zachowaniem przepisów odrębnych Zapewniono możliwość realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci szerokopasmowych.

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku do Rady Gminy Chodzież w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego planu Wójt ważył interes prywatny i publiczny. Przeznaczenie terenu planu nie koliduje z żadnymi inwestycjami gminy, wobec czego w tym konkretnym przypadku przeważyły interesy inwestorów - właścicieli terenu.

W pracach nad planem miejscowym zapewniono udział społeczeństwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Projekt planu był dostępny na stronie BIP gminy. Zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych.

Zapewniono odpowiednią ilość i jakość wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Przy przeznaczeniu terenu pod zabudowę i korzystaniu z niego organ ważył interes publiczny i interesy prywatne oraz środowiskowe i społeczne. Nowe tereny umożliwią rozwój miejsc pracy w powiązaniu z istniejącymi terenami usługowo-produkcyjnymi oraz zapewnią miejsca do realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Stanowią uzupełnienie istniejącej struktury przestrzennej wsi. Nowa zabudowa jest sytuowana wzdłuż istniejących dróg, wykorzystuje istniejące sieci infrastruktury technicznej, nie wymaga angażowania środków publicznych. Przyjęte rozwiązania ułatwiają przemieszczanie się pieszych i rowerzystów oraz umożliwiają korzystanie ze środków transportu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i ocenił aktualność studium i planów miejscowych. Wyniki analiz, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Chodzieży w dniu 25 kwietnia 2014 r., przekazane zostały Radzie Gminy Chodzież.

W dniu 28 maja 2014 r. Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr XXXIV/275/14 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież.

Z uwagi na powyższe oraz zakończoną procedurą prawną, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy


Kamila Szejner


[1]) Zm. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama