reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Opalenica

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm) oraz art. 8 ust. 1ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zmianami) Rada Miejska w Opalenicy, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady i tryb korzystania z dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Opalenica, polegające na zajęciu pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami, potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami obsługi uczestników ruchu, w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wewnętrznych,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym reklam,

4) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego,

5) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 4.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć drogi w rozumieniu art. 8 ustawy o drogach publicznych, stanowiące własność Gminy Opalenica, których Zarządcą jest Burmistrz Opalenicy, posiadające wydzielony geodezyjnie pas drogowy,

2) pasie drogowym, drodze, jezdni, chodniku, budowie, przebudowie, remoncie, utrzymaniu, ochronie drogi, lub reklamie - należy przez to rozumieć pojęcia zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych,

3) "Zarządcy" - należy przez to rozumieć Burmistrza Opalenicy.

§ 2. 1. Umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Zarządcę z zajmującym pas drogowy.

2. Zarządca podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy po złożeniu wniosku przez podmiot zainteresowany zajęciem pasa drogowego drogi wewnętrznej.

3. Wniosek należy złożyć, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

4. Z zastrzeżeniem § 5, zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej może nastąpić najwcześniej w dacie zawarcia umowy i na warunkach określonych tą umową.

§ 3. 1. Wniosek podmiotu zamierzającego prowadzić roboty w pasie drogowym drogi wewnętrznej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, powinien zawierać:

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

2) planowany okres zajęcia pasa drogowego,

3) uprzednie uzgodnienie z Zarządcą terenu zasad i technologii odbudowy pasa drogowego po robotach rozkopowych,

4) decyzje o pozwoleniu na budowę lub oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej,

5) uzgodniony projekt organizacji ruchu drogowego oraz sposób zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,

6) harmonogram robót umożliwiający wykonanie robót w określonym terminie,

7) wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego istnienie podmiotu, w przypadku gdy organ nie może tego dokumentu uzyskać samodzielnie,

8) dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami (do wglądu),

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Przekazanie terenu do zajęcia następuje na podstawie protokołu przekazania.

4. Zajmujący pas drogowy drogi wewnętrznej zobowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu.

5. Zajmujący pas drogowy drogi wewnętrznej zobowiązany jest przywrócić zajmowany pas drogowy do poprzedniego stanu w terminie określonym w umowie.

6. Po zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego drogi wewnętrznej do poprzedniego stanu, zajmujący zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zarządcę o gotowości jego oddania.

7. Przejęcie przez Zarządcę zajmowanego terenu następuje w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy.

§ 4. 1. Wniosek podmiotu zamierzającego zająć pas drogowy drogi wewnętrznej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-5 niniejszej uchwały, powinien zawierać odpowiednio:

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego lub reklamy,

2) planowany okres zajęcia pasa drogowego,

3) uprzednie uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa,

4) wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego istnienie podmiotu, w przypadku gdy organ nie może tego dokumentu uzyskać samodzielnie,

5) koncepcję wizualizacji reklamy wraz ze sposobem montażu,

6) inne dokumenty na żądanie zarządcy terenu.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Przepisy § 3 ust. 4 - 7 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 1. Zawiadomienie Zarządcy terenu o zajęciu pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego następuje poprzez złożenie zawiadomienia na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Do zawiadomienia należy dołączyć plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz określić sposób oznakowania zajmowanego odcinka pasa drogowego.

§ 6. 1. Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej, na cele związane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg oraz na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, potrzebami ruchu drogowego oraz potrzebami obsługi uczestników ruchu, odbywa się nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej przez Zarządcę z zajmującym pas drogowy na cele związane z:

1) prowadzeniem robót w pasie drogowym w celach związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wewnętrznych,

2) umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych związanych z potrzebami zarządzania drogami wewnętrznymi lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Wojtkowiak


Uzasadnienie

Rada Miejska w Opalenicy podjęła uchwałę w roku 2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, któych zarządcą jest Burmistrz Opalenicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Do tych dróg stosuje się przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zmianami).
Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub gminnych) m.in. drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych są drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku do właściciela terenu.
Poza drogami publicznymi Gmina Opalenica jest właścicielem dróg wewnętrznych. Niniejsza uchwała ma za zadania uregulować zasady i tryb korzystania z dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z gospodarką drogową, tj.:
1) prowadzenia robót w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania reklam,
4) umieszczania obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
5) zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na prawach wyłączności.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2 - dr wew


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 29 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1 - dr wew

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama