reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Miejskiej w Sierakowie

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków, zatwierdzonej uchwałą Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 stycznia 2014 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków, zwany dalej "planem".

2. Załączniki do uchwały stanowią:

1) załącznik nr 1 - stanowiący część graficzną zwaną "rysunkiem planu", opracowany
w skali 1:1000 i zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków";

2) załącznik nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sierakowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sierakowie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) budynku gospodarczo-garażowym - należy przez to rozumieć budynek gospodarczy
z przestrzenią dla celów garażowania pojazdów samochodowych;

2) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;

5) obowiązującej linii zabudowy - należy rozumieć przez to linię na której nakazuje się usytuowanie zewnętrznej ściany budynku w co najmniej 60% długości elewacji;

6) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię działki budowlanej, za wyjątkiem powierzchni budynków oraz ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych takich jak schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, przy czym powierzchnię całkowitą zabudowy stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;

7) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;

8) terenie - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem;

9) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną wysokość budynków
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego; wysokość zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej;

10) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć nasadzenia gatunków drzew i krzewów, głównie zimozielonych, kształtowane jako szpalery w zwartej formie.

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U;

3) teren usług turystki z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1UT/MN;

4) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
z dopuszczeniem usług turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RM/UT, 2RM/UT, 3RM/UT;

5) tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZI/IT, 2ZI/IT, 3ZI/IT, 4ZI/IT, 5ZI/IT, 6ZI/IT, 7ZI/IT, 8ZI/IT;

6) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1US;

7) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP;

8) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1E, 2E;

9) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL;

10) teren drogi publicznej wojewódzkiej - droga klasy głównej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDG;

11) teren drogi publicznej - droga klasy lokalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDL;

12) tereny dróg publicznych - drogi klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD;

13) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW;

14) teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDx.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki, remontu i zmiany sposobu użytkowania zabudowy z uwzględnieniem ustaleń zawartych w niniejszej uchwale;

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu z zastrzeżeniem pkt 3 - 4;

3) dopuszczenie przekroczenia obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę przez takie elementy budynku jak gzymsy, balkony, tarasy, schody, wykusze, ganki, okapy jednak nie więcej niż o 1,5m oraz pochylnie i spoczniki dla osób niepełnosprawnych;

4) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej poza obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszczenie lokalizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągu pieszo - jezdnego wyłącznie ażurowych, o wysokości nie większej niż 1,60m,
w których część ażurowa stanowi nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) zakaz budowy od strony dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągu pieszo - jezdnego ogrodzeń betonowych;

7) dopuszczenie lokalizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, szyldów, tablic informacyjnych w następujący sposób:

a) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących urządzeń reklamowych i tablic reklamowych oraz zakaz umieszczania ich na ogrodzeniach,

b) dopuszcza się urządzenia reklamowe i tablice reklamowe na elewacji budynku
o powierzchni pojedynczej płaszczyzny urządzenia reklamowego, tablicy reklamowej do 4,0m2,

c) dopuszcza się wolno stojące szyldy, tablice informacyjne z dopuszczeniem umieszczenia ich na ogrodzeniach i elewacjach budynku o powierzchni pojedynczego szyldu, tablicy informacyjnej do 4,0m2,

d) górne krawędzie szyldów, tablic informacyjnych umieszczane na ogrodzeniach nie mogą przewyższać tych ogrodzeń,

e) górne krawędzie urządzeń reklamowych i tablic reklamowych umieszczane na ścianach budynków nie mogą sięgać powyżej linii wyznaczonej górną krawędzią okien najwyższej kondygnacji budynku,

f) zakaz ustawiania urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, szyldów, tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej,

g) przy lokalizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych, szyldów należy zachować odległość nie mniejszą niż 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi 1KDG - drogi wojewódzkiej nr 133, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dopuszczenie niwelacji terenu względem istniejącego poziomu terenu bez naruszania interesu osób trzecich.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:

a) inwestycji celu publicznego,

b) ośrodków wypoczynkowych, hoteli,

c) stałych pól kempingowych lub karawaningowych,

d) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,

e) obiektów sportowych,

f) chowu, hodowli zwierząt;

3) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych;

4) przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych nakaz stosowania systemów grzewczych z zastosowaniem paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dopuszczenie pozyskiwania ciepła z sieci ciepłowniczej oraz z odnawialnych źródeł energii z zastrzeżeniem pkt 3;

5) zakaz zrzutu ścieków bytowych, komunalnych do gruntu oraz wód powierzchniowych;

6) nakaz zapewnienia właściwego klimatu akustycznego na granicy z terenami objętymi ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami odrębnymi i z uwzględnieniem pkt 7;

7) w zakresie ochrony przed hałasem tereny oznaczone symbolem:

a) MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) MN/U zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) UT/MN przy lokalizacji usług turystyki zalicza się do terenów zamieszkania zbiorowego, przy lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego teren zalicza się do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) RM/UT zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej, przy realizacji usług turystyki do terenów zamieszkania zbiorowego;

e) US zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych,

8) w zakresie gospodarki odpadami:

a) nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi
i z uwzględnieniem lit. b,

b) nakaz segregacji odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

9) nakaz przetransportowania zbędnych mas ziemnych powstających w czasie realizacji inwestycji w miejsce wskazane przez właściwe służby gminne lub wykorzystanie do nowego ukształtowania terenu w granicach własnej działki, bez naruszania interesu osób trzecich, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się: jeżeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.

§ 7. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się:

1) ochronę obszaru Natura 2000 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Puszcza Notecka" PLB 300015 granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę
i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi;

2) ochronę Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi;

3) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 146 "Subzbiornik Jezioro Bytyńskie-Wronki-Trzciel" granice którego określają przepisy odrębne, poprzez zabudowę i zagospodarowanie terenu objętego niniejszym planem, zgodnie
z ustaleniami niniejszej uchwały i przepisami odrębnymi.

§ 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych nie podejmuje się ustaleń.

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu ustala się:

1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu ograniczeń wynikających z zasięgu stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu i zabudowie działek ograniczeń wynikających
z przebiegu napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, zgodnie z przepisami odrębnymi i Polskimi Normami, do czasu jej skablowania;

3) nakaz zgłoszenia właściwym służbom wojskowym wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m npt, przed wydaniem pozwolenia na ich budowę;

4) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie działek odległości od lasów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, ustala się:

1) dopuszczenie prowadzenia sieci uzbrojenia technicznego w pasie drogowym dróg publicznych i dróg wewnętrznych, ciągu pieszo - jezdnym, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) szerokość drogi publicznej 1KDG w istniejących liniach rozgraniczających, zgodnie
z rysunkiem planu; szerokość pozostałych dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągu pieszo - jezdnego w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszczenie lokalizacji znaków drogowych i obiektów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obrębie działki, w tym miejsca w garażach:

a) na terenach MN nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,

b) na terenach MN/U, UT/MN:

- dla funkcji mieszkaniowej nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,

- dla funkcji usługowej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku;

c) na terenach RM/UT:

- dla budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny,

- dla funkcji usługowej nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku;

d) na terenie US nie mniej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 50,0m2 powierzchni użytkowej budynku;

5) zapewnienie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) dopuszczenie budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, rozbiórki i remontów sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) nakaz zapewnienia dostępu do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) nakaz zaopatrzenia budynków w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszczenie zaopatrzenia w wodę
z ujęć indywidualnych - studni;

4) nakaz odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi; do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:

a) nakaz odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi po uprzednim podczyszczeniu i doprowadzeniu do składu ścieków bytowych, z zastrzeżeniem lit. b,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków
w zbiornikach bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zastrzeżeniem lit. b,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) nakaz zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; dopuszczenie stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem §5 pkt 3;

8) realizację inwestycji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie urządzeń melioracyjnych obowiązek zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia zastosowanie rozwiązań zastępczych zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) zasady ochrony przeciwpożarowej - należy uwzględnić przepisy ochrony przeciwpożarowej w zakresie zaopatrzenia w wodę, dróg pożarowych, planowanej zabudowy, zgodnie z przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych a także przepisami prawa budowlanego.

§ 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania nie podejmuje się ustaleń.

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN ustala się: w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem wbudowanego, dobudowanego garażu oraz wolno stojących budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, z uwzględnieniem lit. b, c,

b) na terenach 5MN, 6MN dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalno - usługowych w ramach określonych w niniejszym paragrafie wskaźników kształtowania zabudowy, z zachowaniem parametrów tak jak dla budynków mieszkalnych,

c) na terenie 8MN dopuszczenie budowy budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej,

d) dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków,

e) powierzchnię całkowitą zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, jednak nie mniej niż 0%, z uwzględnieniem lit. g,

f) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 50% powierzchni działki,
z uwzględnieniem lit. g,

g) przy odbudowie istniejących budynków oraz zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni całkowitej zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego,

h) wysokość zabudowy, z uwzględnieniem lit. i:

- budynku mieszkalnego: nie wyżej niż 10,0m, z zastrzeżeniem że dla budynków
w zabudowie bliźniaczej nakazuje się zachowanie jednolitej wysokości budynków
w granicach terenu,

- wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: nie wyżej niż 8,0m,

i) dla istniejących budynków o wysokości wyższej niż ustalonej w lit. h dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą maksymalną wysokość budynku,

j) liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. k: do 2,

k) dla istniejących budynków o liczbie kondygnacji nadziemnych wyższej niż ustalonej w lit. j dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą liczbę kondygnacji nadziemnych,

l) dopuszczenie podpiwniczenia z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych,

m) geometrię dachów z uwzględnieniem lit. n:

- budynku mieszkalnego wolno stojącego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe,

- budynku mieszkalnego, w zabudowie bliźniaczej: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy płaskie z zastrzeżeniem,
że nakazuje się zachowanie jednolitej geometrii dachu budynków w granicach terenu,

- wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

n) dla istniejących budynków z dachami o innej geometrii niż ustalonej w lit. m dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem istniejącej geometrii dachów,

o) nachylenie połaci dachowych, z uwzględnieniem lit. p:

- budynku mieszkalnego wolno stojącego: 30°-45°,

- budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej: do 45°, z zastrzeżeniem,
że nakazuje się zachowanie jednolitego nachylenia połaci dachowych budynków
w granicach terenu,

- wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 45°,

p) dla istniejących budynków o nachyleniu połaci dachowych innym niż ustalonym w lit. o, dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem istniejącego nachylenia połaci dachu,

q) kolor dachów nowoprojektowanych budynków mieszkalnych: w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

r) dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego, gospodarczego, gospodarczo - garażowego bezpośrednio przy granicy działek, w taki sposób, by elewacje frontowe obydwu budynków zlokalizować w jednej linii zabudowy oraz zapewnić jednolitość zabudowy w zakresie spadku połaci dachowych i wysokości budynków lub
w odległości 1,5 m od granicy działek; dopuszczenie podziału na działki pod warunkiem zachowania powierzchni nowo wydzielanej działki, z uwzględnieniem pkt 3 i 4:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: nie mniejszej niż 800,0m2,
z uwzględnieniem lit. c,

b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: nie mniejszej niż 700,0m2 i nie mniej niż dwóch działek w celu zrealizowania dwóch segmentów bliźniaka na wspólnej granicy, z uwzględnieniem lit. c,

c) za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek; szerokość frontu nowo wydzielanej działki, z uwzględnieniem pkt 4:

a) dla terenu 1MN nie mniejsza niż 25,0m, z uwzględnieniem lit. d,

b) dla terenów 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN nie mniejsza niż 20,0m,
z uwzględnieniem lit. d,

c) dla terenu 8MN nie mniejsza niż 16,0m, z uwzględnieniem lit. d,

d) za wyjątkiem działek przylegających do placów do zawracania dróg oraz działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie ustala się minimalnej szerokości frontu nowo wydzielanej działki; ustalenia pkt 2 i 3 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami; zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) dostęp z istniejących dróg przylegających do terenu,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 4 lit. a, pkt 5; stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 25%.

§ 15. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji na jednej działce jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego albo mieszkalno-usługowego z dopuszczeniem wbudowanego, dobudowanego garażu, jednego budynku usługowego oraz wolno stojących budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, z uwzględnieniem lit. b, c, d, e,

b) na terenach 4MN/U, 5MN/U, 19MN/U dopuszczenie budowy dojazdów o szerokości nie mniejszej niż 8,0m, przy dojazdach bez przejazdu należy zrealizować plac do zawracania zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) na terenach 4MN/U, 20MN/U dopuszczenie więcej niż jednego budynku usługowego,

d) na terenie 4MN/U, 19MN/U dopuszczenie budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków w zabudowie zagrodowej w tym budynków produkcji rolnej
z dopuszczeniem usług agroturystyki, w ramach wskaźników kształtowania zabudowy określonych w niniejszym paragrafie, z zachowaniem parametrów dla budynków inwentarskich, budynków produkcji rolnej tak jak dla budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych,

e) na terenach 4MN/U, 19MN/U dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, w ramach wskaźników kształtowania zabudowy określonych w niniejszym paragrafie,

f) dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków,

g) powierzchnię całkowitą zabudowy: nie więcej niż 35% powierzchni działki, jednak nie mniej niż 0% z uwzględnieniem lit. i,

h) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 40% powierzchni działki,
z uwzględnieniem lit. i,

i) przy odbudowie istniejących budynków oraz zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni całkowitej zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego,

j) wysokość zabudowy, z uwzględnieniem lit. k:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego: nie wyżej niż 10,0m,
z zastrzeżeniem że dla budynków w zabudowie bliźniaczej nakazuje się zachowanie jednolitej wysokości budynków w granicach terenu,

- wolno stojącego budynku usługowego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: nie wyżej niż 8,0m,

k) dla istniejących budynków o wysokości wyższej niż ustalonej w lit. j dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą maksymalną wysokość budynku,

l) liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. m:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego: do 2,

- wolno stojącego budynku usługowego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: 1, za wyjątkiem terenów 4MN/U, 20MN/U gdzie dopuszcza się liczbę kondygnacji nadziemnych do 2,

m) dla istniejących budynków o liczbie kondygnacji nadziemnych wyższej niż ustalonej w lit. l dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą liczbę kondygnacji nadziemnych,

n) dopuszczenie podpiwniczenia z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych,

o) geometrię dachów z uwzględnieniem lit. p:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego wolno stojącego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe,

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego w zabudowie bliźniaczej: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, z zastrzeżeniem że nakazuje się zachowanie jednolitej geometrii dachu budynków w granicach terenu,

- wolno stojącego budynku usługowego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

p) dla istniejących budynków z dachami o innej geometrii niż ustalonej w lit.
o dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem istniejącej geometrii dachów,

q) nachylenie połaci dachowych, z uwzględnieniem lit. r:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego wolno stojącego: 30°-45°,

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego w zabudowie bliźniaczej: 30°-45°, z zastrzeżeniem że nakazuje się zachowanie jednolitego nachylenia połaci dachowych budynków w granicach terenu,

- wolno stojącego budynku usługowego, garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 45°,

r) dla istniejących budynków o nachyleniu połaci dachowych innym niż ustalonym w lit. q, dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem istniejącego nachylenia połaci dachu,

s) kolor dachów nowoprojektowanych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych: w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym,

t) dopuszczenie lokalizacji budynku garażowego, gospodarczego, gospodarczo - garażowego bezpośrednio przy granicy działek, w taki sposób, by elewacje frontowe obydwu budynków zlokalizować w jednej linii zabudowy oraz zapewnić jednolitość zabudowy w zakresie spadku połaci dachowych i wysokości budynków lub
w odległości 1,5 m od granicy działek;

2) dopuszczenie podziału na działki pod warunkiem zachowania powierzchni nowo wydzielanej działki, z uwzględnieniem pkt 3 i 4:

a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej wolno stojącej: nie mniejszej niż 800,0m2, z uwzględnieniem lit. c, d,

b) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej bliźniaczej: nie mniejszej niż 700,0m2 i nie mniej niż dwóch działek w celu zrealizowania dwóch segmentów bliźniaka na wspólnej granicy, z uwzględnieniem lit. c, d,

c) dla terenu 8MN/U nie mniejszej niż 750m2,

d) za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

3) szerokość frontu nowo wydzielanej działki, z uwzględnieniem pkt 4:

a) nie mniejszą niż 20,0m, z uwzględnieniem lit. b, c,

b) dla terenu 4MN/U, 19MN/U dla zabudowy bliźniaczej dopuszcza się nie mniejszą niż 14,0m, z uwzględnieniem lit. c,

c) za wyjątkiem działek przylegających do placów do zawracania dróg, dojazdów oraz działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów, dla których nie ustala się minimalnej szerokości frontu nowo wydzielanej działki;

4) ustalenia pkt 2 i 3 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

5) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) dostęp z przylegających do terenu dróg, ciągu pieszo - jezdnego, projektowanych dojazdów,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 4 lit. b, pkt 5;

6) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -25%.

§ 16. Dla terenu usług turystki z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UT/MN, ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie budynków usługowych związanych z turystyką, budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych oraz dopuszczenie na jednej działce jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem wbudowanego, dobudowanego garażu,

b) dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków,

c) powierzchnię całkowitą zabudowy: nie więcej niż 35% powierzchni działki, jednak nie mniej niż 0%,

d) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 40% powierzchni działki,

e) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 12,0m,

f) liczba kondygnacji nadziemnych: do 3,

g) dopuszczenie podpiwniczenia z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych,

h) geometrię dachów:

- budynku usługowego, mieszkalnego: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się w kalenicy, dachy wielospadowe,

- wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

i) nachylenie połaci dachowych:

- budynku usługowego, mieszkalnego: 30°-45°,

- wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego: do 45°,

j) kolor dachów nowoprojektowanych budynków usługowych, mieszkalnych:
w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym;

2) dopuszczenie podziału na działki pod warunkiem zachowania powierzchni nowo wydzielanej działki, z uwzględnieniem pkt 3:

a) nie mniejszej niż 1500,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b) za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

3) ustalenia pkt 2 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) dostęp z drogi przylegającej do terenu,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 4 lit. b, pkt 5;

5) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -20%.

§ 17. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem usług turystyki, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM/UT, 2RM/UT, 3RM/UT ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkaniowo - usługowych, budynków garażowych, gospodarczych, garażowo-gospodarczych, inwentarskich, budowli rolniczych w zabudowie zagrodowej oraz budynków usług turystyki,

b) dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków,

c) na terenie 3RM/UT dopuszczenie budowy dojazdu o szerokości nie mniejszej niż 6,0m, przy dojeździe bez przejazdu należy zrealizować plac do zawracania zgodnie
z przepisami odrębnymi,

d) na terenie 3RM/UT dopuszczenie zabudowy rekreacji indywidualnej - budynków letniskowych,

e) powierzchnię całkowitą zabudowy: nie więcej niż 35% powierzchni działki, jednak nie mniej niż 0% z uwzględnieniem lit. g,

f) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 40% powierzchni działki
z uwzględnieniem lit. g,

g) przy odbudowie istniejących budynków oraz zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków dopuszcza się zachowanie istniejącej powierzchni całkowitej zabudowy oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego,

h) wysokość zabudowy, z uwzględnieniem lit. i:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego, wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, inwentarskiego: nie wyżej niż 12,0m,

- budynku rekreacji indywidualnej: nie wyżej niż 6,0m,

i) dla istniejących budynków o wysokości wyższej niż ustalonej w lit. h dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą maksymalną wysokość budynku,

j) liczba kondygnacji nadziemnych z uwzględnieniem lit. k: do 2,

k) dla istniejących budynków o liczbie kondygnacji nadziemnych wyższej niż ustalonej w lit. j dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania budynku z zakazem nadbudowy, przekraczającej istniejącą liczbę kondygnacji nadziemnych,

l) dopuszczenie podpiwniczenia z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych,

m) geometrię dachów z uwzględnieniem lit. n:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego, budynku rekreacji indywidualnej: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się
w kalenicy, dachy wielospadowe,

- wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, inwentarskiego: dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

n) dla istniejących budynków z dachami o innej geometrii niż ustalonej w lit. m dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem istniejącej geometrii dachów,

o) nachylenie połaci dachowych, z uwzględnieniem lit. p:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego, budynku rekreacji indywidualnej: 30°-45°,

- wolno stojącego budynku garażowego, gospodarczego, garażowo-gospodarczego, inwentarskiego: do 45°,

p) dla istniejących budynków o nachyleniu połaci dachowych innym niż ustalonym w lit. o, dopuszczenie rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbudowy, remontu, zmiany sposobu użytkowania z zachowaniem istniejącego nachylenia połaci dachu,

q) kolor dachów nowoprojektowanych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych, budynków rekreacji indywidualnej: w odcieniu ceglastoczerwonym, brązowym lub grafitowym;

2) dopuszczenie podziału na działki pod warunkiem zachowania powierzchni nowo wydzielanej działki, z uwzględnieniem pkt 3:

a) nie mniejszej niż 3000,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b) za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojazdów, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

3) ustalenia pkt 2 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) dostęp z przylegających do terenu dróg, z ciągu pieszo - jezdnego, z projektowanych dojazdów,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 4 lit. c, pkt 5;

5) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -20%.

§ 18. Dla terenów zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem infrastruktury technicznej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZI/IT, 2ZI/IT, 3ZI/IT, 4ZI/IT, 5ZI/IT, 6ZI/IT, 7ZI/IT, 8ZI/IT ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, dróg pieszych, dróg pieszo-rowerowych, obiektów małej architektury, zieleni izolacyjnej,

b) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 10% powierzchni terenu,

c) zakaz budowy budynków;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: dostęp z przylegających do terenu dróg;

4) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -5%.

§ 19. Dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie budynków związanych ze sportem i rekreacją, obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, zieleni urządzonej, dopuszczenie obiektów małej architektury, infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków,

b) powierzchnię całkowitą zabudowy: nie więcej niż 30% powierzchni działki, jednak nie mniej niż 0%,

c) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 30% powierzchni działki,

d) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 9,0m,

e) liczba kondygnacji nadziemnych: do 2,

f) dopuszczenie podpiwniczenia z uwzględnieniem warunków gruntowo - wodnych,

g) geometrię dachów: dachy dwuspadowe o połaciach symetrycznie zbiegających się
w kalenicy, dachy wielospadowe, dachy płaskie,

h) nachylenie połaci dachowych: do 45°;

2) dopuszczenie podziału na działki pod warunkiem zachowania powierzchni nowo wydzielanej działki, z uwzględnieniem pkt 3:

a) nie mniejszej niż 500,0m2, z uwzględnieniem lit. b,

b) za wyjątkiem działek przeznaczonych do lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dla których nie ustala się minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek;

3) ustalenia pkt 2 nie dotyczą wydzielania działek gruntu w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości lub regulacji granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami;

4) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej:

a) dostęp z drogi przylegającej do terenu,

b) lokalizację miejsc postojowych z uwzględnieniem §11 pkt 4 lit. d, pkt 5;

5) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -5 %.

§ 20. Dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP, ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji,

b) dopuszczenie lokalizacji infrastruktury technicznej, dróg pieszych, dróg pieszo-rowerowych,

c) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 40% powierzchni terenu,

d) zakaz budowy budynków;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: dostęp z przylegającej do terenu drogi,

4) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -5%.

§ 21. Dla terenów infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1E, 2E, ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowej oraz sieci infrastruktury technicznej,

b) powierzchnię całkowitą zabudowy: nie więcej niż 80% powierzchni działki lecz nie mniej niż 0%,

c) powierzchnię terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 10% powierzchni działki,

d) wysokość zabudowy: nie wyżej niż 6,0m,

e) liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

f) geometrię dachów, nachylenie połaci dachowych: dowolne,

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: dostęp z przylegającej do terenu drogi,

4) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -10%.

§ 22. Dla lasów, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu,

b) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, bez zmiany przeznaczenia terenu,

c) zakaz lokalizacji budynków;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) zasady obsługi w zakresie komunikacji drogowej: dostęp z przylegających do terenu dróg, ciągu pieszo - jezdnego;

4) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -10%.

§ 23. Dla terenu drogi publicznej wojewódzkiej - droga klasy głównej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację drogi publicznej - drogę klasy głównej,

b) dopuszczenie infrastruktury technicznej w istniejącym pasie drogowym celem przejścia poprzecznego lub celem wykonania przyłącza do istniejących urządzeń, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zakaz lokalizacji parkingów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 1KDG,

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -10%.

§ 24. Dla terenu drogi publicznej - droga klasy lokalnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację drogi publicznej - drogę klasy lokalnej,

b) dopuszczenie infrastruktury technicznej, ciągów pieszo - rowerowych, ciągów pieszych;

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości -10%.

§ 25. Dla terenów dróg publicznych - drogi klasy dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację drogi publicznej - drogę klasy dojazdowej,

b) dopuszczenie infrastruktury technicznej, ciągów pieszo - rowerowych, ciągów pieszych;

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10%.

§ 26. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację drogi wewnętrznej,

b) dopuszczenie infrastruktury technicznej, ciągów pieszo - rowerowych, ciągów pieszych;

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10%.

§ 27. Dla terenu publicznego ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDx, ustala się:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) lokalizację publicznego ciągu pieszo - jezdnego,

b) dopuszczenie infrastruktury technicznej, ciągów pieszo - rowerowych, ciągów pieszych;

c) dopuszczenie lokalizacji zjazdów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszczenie podziału zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 10%.

§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków.

§ 29. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Sierakowie, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 12 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r., Nr 129, poz. 2938) oraz ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sieraków dzielnica Piaski zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/193/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 maja 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r., Nr 75, poz. 1356).

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Przemysław Góźdź


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Miejskiej w Sierakowie
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Miejską
w Sierakowie Nr I/10/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), została przeprowadzona procedura sporządzenia miejscowego planu, przewidziana w art. 17.

Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazało się w gazecie "Tydzień międzychodzko - sierakowski " w dniu 15 maja 2013r.,
a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieraków w dniach od 15.05.2013 r. do 5.06.2013 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu BIP Sieraków.

W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu nie został złożony żaden wniosek do projektu planu.

Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr RIK.6721.4.2013.P z dnia 13 maja 2013 r. powiadomione zostały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.

Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pismem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu pismo nr WOO-III.411.209.2013.MM z dnia 7 czerwca 2013 r. oraz pismem od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie pismo nr ON.NS-72/7-14(2)/13 z dnia 31 maja 2013 r.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt miejscowego planu zagospodarowania wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy Sieraków uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie miejscowego planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Gminy Sieraków uzgodnił projekt miejscowego planu z właściwymi organami/instytucjami.

Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 12.11.2015 r. do 11.12.2015 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu, ukazało się w gazecie "Tydzień międzychodzko - sierakowski" w dniu 4 listopada 2015 r. oraz na stronie internetowej Urzędu BIP Sieraków, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Sieraków w dniach od 3.11.2015 r. do 28.12.2015 r.

W dniu 25.11.2015 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego wglądu - do dnia 28.12.2015 r., wpłynęły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 20.01.2016 r. do 19.02.2016 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu, ukazało się w gazecie "Tydzień międzychodzko - sierakowski" w dniu 13 stycznia 2016 r. oraz na stronie internetowej Urzędu BIP Sieraków, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Gminy Sieraków w dniach od 13.01.2016 r. do 04.03. 2016 r.

W dniu 3.02.2016 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego wglądu - do dnia 04.03.2016 r., wpłynęły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Osiedla Piaski na terenie miasta Sieraków, przedłożono Radzie Miejskiej w Sierakowie, celem uchwalenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz w §14-§27 ustalając parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

2) uwzględnia walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w §5 dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w §10 dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu oraz w §14-§27 ustalając parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3) uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez ustalenia zawarte m. in. w §6 tekstu uchwały;

5) uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych poprzez ustalenia zawarte m.in. w §5 tekstu uchwały dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz w §10 tekstu uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu;

6) uwzględnienia walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14-§27 tekstu uchwały;

7) uwzględnia prawo własności, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14-§27 tekstu uchwały;

8) uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenia zawarte m.in.
w §11 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

9) uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenia zawarte m.in. w §11 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz
w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

10) uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kolejno:

- zapewniono udział społeczeństwu w pracach nad niniejszym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

- niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych;

- niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczając: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług, teren usług turystki z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych
i ogrodniczych z dopuszczeniem usług turystyki, tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem infrastruktury technicznej, teren sportu i rekreacji, teren zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, lasy, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego, uwzględniono ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu miejscowego planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w przypadku nowej zabudowy, należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:

1) kształtowanie struktur przestrzennych, poprzez zaprojektowane tereny, uwzględnia dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,

2) zaprojektowane tereny, umożliwiają mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu,

3) zaproponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają korzystne warunki przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów,

4) projektowane tereny stanowią kontynuację istniejącego zagospodarowania.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został zgodnie z wynikami analizy aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonej uchwałą Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 czerwca 2015 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z ustalonym w planie przeznaczeniem terenów wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Projekt planu wprowadza tereny dróg publicznych (KDG, KDL, KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW) oraz teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego (KDx). Teren drogi KDG zarządzany jest przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W związku z powyższym koszty wyposażenia tej drogi w infrastrukturę techniczną i drogową nie obciążą budżetu gminy Sieraków. Z budżetu gminy Sieraków pokryte zostaną koszty wykupu części gruntów prywatnych pod tereny pozostałych dróg publicznych (KDL, KDD) oraz terenu publicznego ciągu pieszo - jezdnego (KDx). Z budżetu gminy pokryte zostaną również koszty wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i drogową wyżej wymienionych dróg oraz ciągu pieszo -jezdnego. Projekt planu wprowadza również tereny dróg wewnętrznych (KDW). Drogi te nie stanowią dróg publicznych. W zawiązku z powyższym, tereny dróg wewnętrznych zostaną wyposażone
w infrastrukturę techniczną i drogową z budżetu osób prywatnych.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z wyznaczonymi kierunkami zagospodarowania w obowiązującej zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie Nr I/6/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz Gminy


Witold Maciołek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama