| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Ostrowite

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowite

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy,

Rada Gminy Ostrowite
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowite (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2379) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: "a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne."

2) w § 2 ust. 1 pkt 2) dodaje się lit. o) w brzmieniu: "o) popiołu i żużlu z palenisk domowych,"

3) w § 2 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników lub worków na odpady zmieszane."

4) w § 3 pkt 1 po słowach "zużytych opon" dodaje się słowa "popiołu i żużlu z palenisk domowych."

5) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do Punktu Selektywnej Zbóirki Odpadów Komunalnych. W przypadku braku możliwości dostarczenia ww. odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych realizowany jest odpłatnie na koszt właściciela nieruchomości lub dysponującego lokalem."

6) w § 3 pkt 7 wykreśla się słowa: "środki ochrony roślin"

7) w § 3 pkt 10 słowo: "dwuletni" zastępuje się słowem "roczny".

8) w § 7 pkt 2 ppkt 1 dodaje się lit. c o treści: "c) popiołu i żużlu z palenisk domowych co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość."

9) w § 7 dodaje się pkt 3. w brzmieniu:"3. W pozostałych przypadkach nie wymienionych w § 7 pkt 2 - minimum jeden pojemnik o pojemności 120 litrów."

10) w § 10 pkt 2 dodaje się lit. e) w brzmieniu: "e. CZARNY z przeznaczeniem na odpady zmieszane."

11) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych w tym zielonych 1 raz w miesiącu."

12) w § 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości popiołu i żużlu z palenisk domowych. Odbiór odbywać się będzie co pięć tygodni w okresie grzewczym tj. od 1 września do 30 kwietnia oraz w ostatniej dekadzie czerwca."

13) § 24 otrzymuje brzmienie: "§ 24. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Ostrowite jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminie od dnia 1 października do 31 dnia października. Ponadto w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Ostrowite określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez stosowne zarządzenie, termin jej przeprowadzenia."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Nowakowski


Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowite do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.250), jak również w związku z wprowadzeniem do selektywnej zbiórki kolejnej fracji odpadów komunalnych, tj. popiołu i żużlu z palenisk domowych, a także zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, dokonanie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gmnie jest w pełni uzasadniona.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Nowakowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »