reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Ostrowite

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowite

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy,

Rada Gminy Ostrowite
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowite (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2379) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: "a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne."

2) w § 2 ust. 1 pkt 2) dodaje się lit. o) w brzmieniu: "o) popiołu i żużlu z palenisk domowych,"

3) w § 2 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników lub worków na odpady zmieszane."

4) w § 3 pkt 1 po słowach "zużytych opon" dodaje się słowa "popiołu i żużlu z palenisk domowych."

5) w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczone do Punktu Selektywnej Zbóirki Odpadów Komunalnych. W przypadku braku możliwości dostarczenia ww. odpadów do PSZOK właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy odbierającego odpady, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin. Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych realizowany jest odpłatnie na koszt właściciela nieruchomości lub dysponującego lokalem."

6) w § 3 pkt 7 wykreśla się słowa: "środki ochrony roślin"

7) w § 3 pkt 10 słowo: "dwuletni" zastępuje się słowem "roczny".

8) w § 7 pkt 2 ppkt 1 dodaje się lit. c o treści: "c) popiołu i żużlu z palenisk domowych co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość."

9) w § 7 dodaje się pkt 3. w brzmieniu:"3. W pozostałych przypadkach nie wymienionych w § 7 pkt 2 - minimum jeden pojemnik o pojemności 120 litrów."

10) w § 10 pkt 2 dodaje się lit. e) w brzmieniu: "e. CZARNY z przeznaczeniem na odpady zmieszane."

11) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych w tym zielonych 1 raz w miesiącu."

12) w § 14 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości popiołu i żużlu z palenisk domowych. Odbiór odbywać się będzie co pięć tygodni w okresie grzewczym tj. od 1 września do 30 kwietnia oraz w ostatniej dekadzie czerwca."

13) § 24 otrzymuje brzmienie: "§ 24. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Ostrowite jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzania deratyzacji w terminie od dnia 1 października do 31 dnia października. Ponadto w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Ostrowite określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez stosowne zarządzenie, termin jej przeprowadzenia."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Nowakowski


Uzasadnienie

W związku z obowiązkiem dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowite do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.250), jak również w związku z wprowadzeniem do selektywnej zbiórki kolejnej fracji odpadów komunalnych, tj. popiołu i żużlu z palenisk domowych, a także zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, dokonanie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w gmnie jest w pełni uzasadniona.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Nowakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama