reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/153/16 Rady Gminy Lubasz

z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014. poz. 150 ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubasz na lata 2016-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz


Żaneta Andrzejewska


Załącznik do Uchwały Nr XIX/153/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEMGMINY LUBASZ NA LATA 2016 - 2020

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz został opracowany stosownie do postanowień art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014. poz. 150).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata

2016-2020. W miarę zaistniałej potrzeby program będzie podlegał aktualizacji. Program swoim

zakresem obejmuje:

- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy;

- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali;

- planowaną sprzedaż lokali;

- zasady polityki czynszowej;

- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego

zasobu gminy;

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;

- wysokość wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- inne działania mające na celu poprawę i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy;

- inne działania mające na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy.

II. PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU

MIESZKANIOWEGO GMINY

§ 2. Mieszkaniowy zasób Gminy Lubasz tworzą lokale i budynki usytuowane stanowiące własność

gminy w następujących lokalizacjach :

tabela nr 1 : Liczba i struktura budynków i lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

Wyszczególnienie

Liczba

Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubasz

4

Liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

12

Liczba lokali socjalnych w ramach zasobu

8

§ 3. 1 Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2016-2020

tabela nr 2 : Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Lubasz w latach 2016-2020

Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba budynków z lokalami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubasz

4

3

3

3

4

Liczba lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

12

12

12

13

15

Liczba lokali socjalnych w ramach zasobu

8

8

8

9

11

2. Gmina Lubasz planuje zwiększenie zasobu mieszkaniowego poprzez adaptację pomieszczeń

w budynku Jędrzejewo 30 oraz budowę budynku w Kamionce 44 złożonego z dwóch lokali

socjalnych.

III. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY

ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE

LATA

§ 4. Stan techniczny budynków w których znajdują się lokale mieszkalne jest zróżnicowany,

lecz nie wymagają one remontów kapitalnych. Występować będą jedynie remonty i naprawy

mające za zadanie utrzymanie substancji mieszkaniowej w niepogorszonym stanie

technicznym, a także poprawiające warunki zamieszkania w tych lokalach. Remonty

finansowane będą z wpływów pozostających po pokryciu bieżących kosztów utrzymania lokali

lub z budżetu Gminy.

§ 5. Realizacja planu remontów i modernizacji uzależniona będzie od posiadanych przez Gminę

środków finansowych.

Tabela nr 3 : Plan remontów na 2016 rok

Lp.

Budynek

Zakres prac

Planowany koszt [zł]

1.

Kamionka 44

Odbudowa części budynku gospodarczego

28.000,00 zł

Rozbiórka budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki

6.000,00 zł

Wymiana okien

1.500,00 zł

RAZEM :

35.500,00 zł

Tabela nr 4 : Plan remontów na 2017 rok

Lp.

Budynek

Zakres prac

Planowany koszt [zł]

1.

Jędrzejewo 30

Wymiana pokrycia dachowego

20.000,00 zł

Wykonanie podłóg i ogrzewania

10.000,00 zł

Wykonanie tynków

10.000,00 zł

Kamionka 44

Wykonanie budynku gospodarczego - blaszak

4.000,00 zł

RAZEM :

44.000,00 zł

Tabela nr 5 : Plan remontów na 2018 rok

Lp.

Budynek

Zakres prac

Planowany koszt [zł]

1.

Jędrzejewo 30

Wykonanie drzwi zewnętrznych i wejścia

10.000,00 zł

Wymiana okien

5.000,00 zł

2.

Klempicz 17

Wymiana pokrycia dachowego na budynku gosp.

20.000,00 zł

RAZEM :

35.000,00 zł

Tabela nr 6 : Plan remontów na 2019 rok

Lp.

Budynek

Zakres prac

Planowany koszt [zł]

1.

Jędrzejewo 30

Wykonanie przyłącza wod-kan

30.000,00 zł

2.

Klempicz 17

Wymiana okien

3.000,00 zł

RAZEM :

33.000,00 zł

Tabela nr 7 : Plan remontów na 2020 rok

Lp.

Budynek

Zakres prac

Planowany koszt [zł]

1.

Jędrzejewo 30

Wykonanie WC w budynku

20.000,00 zł

Kamionka 44

Utwardzenie wokół budynku i odprowadzenie wód gruntowych

10.000,00 zł

RAZEM :

30.000,00 zł

IV. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI

§ 6. W roku 2017 przewiduje się sprzedaż budynku mieszkalnego Sokołowo 19/2 na rzecz

najemcy.

V. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ

§ 7. Wysokość czynszu ustala Wójt Gminy Lubasz w formie zarządzenia na podstawie stawki

bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz czynników obniżających wartość

użytkową lokalu.

§ 8. Ustala się czynniki obniżające stawkę czynszu, o której mowa w ust. 1,

według następujących kryteriów :

a) brak wyposażenia mieszkania w instalację wodno - kanalizacyjną z WC

b) brak wyposażenia mieszkania w instalację wodno - kanalizacyjną z łazienką i WC

§ 9. Każdy z czynników wskazanych w § 8 odpowiednio obniża wysokość stawki bazowej

czynszu o 4 %

§ 10. Czynniki obniżające stawkę czynszu, o których mowa w § 8 nie dotyczą

lokali socjalnych i lokali zajmowanych w sposób bezumowny.

§ 11. Stawka czynszu wzrastać może stopniowo nie częściej niż raz w roku na podstawie

zarządzenia Wójta Gminy.

§ 12. Najemca może wprowadzić w lokalu mieszkalnym ulepszenia mające wpływ na wysokość

czynszu tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie umowy.

VI. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI

W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 13. Lokalami mieszkalnymi stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy zarządza Wójt Gminy

Lubasz.

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 14. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

1/ Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych,

2/ Przychody z tytułu wynajmu lokali użytkowych,

3/ Środki przewidziane w budżecie gminy niezbędne do przeprowadzenia remontów.

VIII. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM

ZASOBEM GMINY

§ 15. Wydatki w poszczególnych latach przedstawiają się następująco :

Rok

Planowane wydatki na bieżące utrzymanie budynków

2016

34.000

2017

34.500

2018

35.000

2019

35.500

2020

36.000

IX. INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA

MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

§ 16. Dodatkowymi działaniami Gminy, mającymi na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2016-2020 będą :

1/ systematyczne aktualizowanie stawek czynszu

2/ racjonalne, oszczędne i efektywne gospodarowanie środkami z budżetu gminy przeznaczonymi

na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego,

3/ podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia efektywności zarządzania zasobem

mieszkaniowym m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

4/ prowadzenie intensywnych działań windykacyjnych,

5/ prowadzenie jednolitej bazy danych dotyczących lokali wraz z jej systematyczną aktualizacją,

6/ stwarzanie możliwości odpracowania zaległości czynszowych poprzez wykonanie prac na rzecz

gminnego zasobu komunalnego w celu redukcji zadłużenia, najemcom lokali komunalnych

będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

7/ kontynuowanie działań w zakresie negocjowania wysokości odszkodowań należnych

właścicielom mieszkań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych na realizacje

wyroków sądowych orzekających eksmisję.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu

gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych, Wójt Gminy Lubasz przedkłada Radzie Gminy propozycję

zmian Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz


Uzasadnienie

Przepis art.21 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na Radę Gminy obowiązek uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat, który powinien obejmować w szczególności :

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i lokale mieszkalne,

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład

mieszkaniowego zasobu gminy, w kolejnych latach,

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

7) wysokość wydatków w kolejnych latach,

8) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowaniamieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z powyższym zaistniała konieczność uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2016 - 2020. Dążąc do spełnienia ustawowego obowiązku podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Błotnicki

Of Counsel jednej z warszawskich kancelarii prawniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama