| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/156/16 Rady Gminy Lubasz

z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2016r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r.,poz. 446), art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r.,poz.885, ze zmianami) Rada Gminy Lubasz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r., zmienionej uchwałą nr XVIII/145/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 10 marca 2016r., zarządzeniem nr 25/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 31 marca 2016r. oraz zarządzeniem nr 28/2016 Wójta Gminy Lubasz z dnia 6 kwietnia 2016r.,wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 248.434,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 248.434,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota dochodów po zmianach wynosi 25.037.715,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.531.186,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 506.529,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Łączna kwota wydatków po zmianach wynosi 25.468.408,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 23.239.589,25 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2.228.818,85 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (wydatki majątkowe) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r. (dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 do uchwały nr XVII/124/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 grudnia 2015r.( zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubasz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubasz


Żaneta Andrzejewska


Załącznik do Uchwały Nr XIX/156/16
Rady Gminy Lubasz
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

I. Dochody :

Zwiększenie subwencji ogólnej na 2016r. - część oświatowa- o 128.767 zł.

Zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 16.603 zł

Ostateczne kwoty wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016

z dnia 16 marca 2016r.

Zwrot podatku VAT (z U.Skarbowego) od inwestycji realizowanej w 2015r. tj. I etapu gazyfikacji wsi - 76.000 zł.

Zwiększone dochody z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 14.000 zł z przeznaczeniem na profilaktykę p.alkoholową.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Gimnazjum w Lubaszu - 13.064 zł - umowa nr CAZ.MJ.542-12/16 z Powiatowym Urzędem Pracy w Czarnkowie.

II. Wydatki:

Zwiększenia limitów na:

1) koszty wynagrodzeń i pochodnych PSP Lubasz w rozdz.80150 tj. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 85.537 zł,

2) opracowanie studium wykonalności ( oczyszczalnia ścieków w Stajkowie) - 35.300 zł,

3) oświetlenie drogowe w gminie ( zakup i montaż lamp solarnych) - 25.000 zł,

4) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 20.000 zł,

5) zabezpieczenie 20% udziału gminy w kosztach stypendiów socjalnych dla uczniów - 19.205,00 zł ( udział Wojewody 80% - 76.818,00 zł),

6) opracowanie programu rewitalizacji gminy - 7.000 zł,

7) zakup koszy ulicznych - 8.000 zł,

8) wykonanie tablic z nazwami ulic i numerami nieruchomości - 8.730,49 zł,

9) współfinansowanie kosztów utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej

( 7 uczestników gminy) - 4.976,51 zł,

10) opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej - 3.300 zł,

11) opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubasz - 2.500 zł,

12) profilaktykę p.alkoholową - 911 zł - w związku z niewykorzystaniem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi w 2015r.

13) przebudowę drogi gminnej w Sławnie - 910 zł.

Wszystkie zmiany budżetu objęto załącznikami nr 1-5 do uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »