reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/230/2016 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016, poz.250), Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Międzychód:

1. Zamieszkałych - według wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku - według wzoru ustalonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 należy składać:

1. W formie papierowej do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.

2. Przez środki komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na formularzu deklaracji w formacie PDF.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 971).

2. Układ informacji i powiązań złożonych deklaracji określają załączniki do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Określa się wykaz dokumentów mogących potwierdzać dane zawarte w deklaracji:

1. Dokument potwierdzający, iż mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie w obecnym miejscu przebywania.

2. Kopia rachunku za pobraną wodę na terenie wskazanej nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 6. Traci moc uchwała nr VII/58/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Międzychód.

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


Uzasadnienie

W myśl na art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada gminy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Rada Miejska Międzychodu, uchwałą nr XXV/229/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustaliła wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku. Wywiązanie się z ustawowego obowiązku wprowadzenia nowych stawek opłaty dla właścicieli wyżej wskazanych nieruchomości wymaga przyjęcia nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/230/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał. 1 deklaracja


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/230/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał. 2 deklaracja

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK)

Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców to nowoczesna firma outsourcingowa, która świadczy kompleksowe usługi dla firm z branży TSL.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama