reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/231/2016 Rady Miejskiej Międzychodu

z dnia 19 kwietnia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt.1 oraz art.6r ust.3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzychodzie, Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1. Za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytwarzane w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) papier i tekturę,

4) szkło i opakowania ze szkła,

5) tworzywa sztuczne.

§ 2. 1. Na terenie Gminy Międzychód zlokalizowany jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK), do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazywać będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyte opony,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) metale,

7) opakowania wielomateriałowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, które pochodzą z remontów lub też innych prac budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę lub na wykonanie których nie jest konieczne zgłoszenie do odpowiednich organów,

9) odpady zielone ulegające biodegradacji.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie przyjmować od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady wymienione w ust. 1, zebrane w sposób selektywny.

3. Odpady, o których mowa w ust.1 właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we własnym zakresie oraz na własny koszt i umieszczają je w miejscach wskazanych przez obsługę PSZOK.

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował selektywnie zebrane odpady w każdy wtorek tygodnia od godziny 8.00 do 17.00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK będą publikowane na stronie internetowej Gminy Międzychód oraz dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Międzychód.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - minimum raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca - minimum raz w miesiącu,

2) budynki wielolokalowe - minimum raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca minimum raz na dwa tygodnie.

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt.3-5 gromadzone w odpowiednich workach oraz pojemnikach do selektywnej zbiórki (tzw. gniazda) odbierane są z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - minimum raz w miesiącu,

2) budynki wielolokalowe - minimum raz na dwa tygodnie.

3. Odpady zielone ulegające biodegradacji odbierane są z terenu nieruchomości zamieszkałych minimum 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w okresie od 1 listopada do 31 marca minimum raz na miesiąc.

4. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane są z następującą częstotliwością:

1) odpady zmieszane minimum raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, w okresie od 1 października do 31 marca minimum raz na miesiąc,

2) odpady, o których mowa w § 1 pkt.3-5 minimum raz na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30 września odbieranych bezpośrednio z przed posesji, w okresie od 1 października do 31 marca należy je nieodpłatnie i własnym transportem dostarczać do PSZOK,

3) odpady, o których mowa w § 1 pkt. 2 minimum raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września odbieranych bezpośrednio z przed posesji, w okresie od 1 października do 31 marca należy je nieodpłatnie i własnym transportem dostarczać do PSZOK, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 6.

5. Harmonogram odbioru zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych jest dostarczany mieszkańcom przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy oraz jest publikowany na stronie internetowej Gminy Międzychód, a także dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Międzychód.

6. Gmina Międzychód nie odpowiada za nieodebranie odpadów wynikające z niewystawienia pojemników lub worków zgodnie z harmonogramem.

§ 4. 1. W ramach opłaty podmiot uprawniony odbiera od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów, o których mowa w paragrafie 1 z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w § 5 i 6 oraz pokrywa się koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do frakcji odpadów zbieranych selektywnie.

2. Gmina Międzychód nie pokrywa kosztów zakupu nowego pojemnika w przypadku, gdy jego uszkodzenie nastąpiło z winy właściciela nieruchomości.

§ 5. Dopuszcza się możliwość zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w przezroczystych workach z tworzywa sztucznego, tak by była możliwość identyfikacji ich zawartości. W przypadku wystawionych odpadów w innych workach niż wymienione, odpady nie będą odebrane.

§ 6. Odpady zielone ulegające biodegradacji powstające na terenie nieruchomości będą odbierane w ilości nie większej, niż trzy worki o pojemności do 120 l w trakcie jednego wywozu bezpośrednio sprzed nieruchomości oraz dodatkowo maksymalnie do 3 worków o pojemności do 120 l miesięcznie dostarczanych do PSZOK.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Międzychodu niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminie:

1) do 2 dni - w przypadku braku odbioru odpadów z nieruchomości, licząc od dnia określonego w harmonogramie odbioru,

2) do 3 dni, licząc od daty zdarzenia - w pozostałych przypadkach.

2. Uwagi zgłasza właściciel nieruchomości:

1) telefonicznie pod numerem telefonu 95 748 81 21,

2) pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie,

3) drogą elektroniczną na adres: odpady@miedzychod.pl,

4) osobiście.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy oraz opis zdarzenia będącego przedmiotem zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia telefonicznego osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia.

4. Zgłoszenia po terminie określonym w ust.1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Międzychodu nr XXXVIII/330/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia tych usług jest niezbędne w celu dostosowania do przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama