reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/220/2016 Rady Gminy Komorniki

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej i Złotej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199[1])), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej i Złotej po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 do uchwały, o którym mowa §2 pkt 1.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej i Złotej", sporządzony w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji, wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu z wyłączeniem budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów kubaturowych infrastruktury technicznej;

4) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi więcej niż 50% całkowitej powierzchni ogrodzenia;

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi łącznie wszystkich budynków na działce budowlanej na powierzchni terenu;

6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;

7) tablicy reklamowej - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

8) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

9) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują;

10) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć pas zieleni wysokiej lub wielowarstwowej, złożony z gatunków odpornych na zanieczyszczenia.

§ 4. 1. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na brak na obszarze planu przestrzeni publicznych.

2. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak na obszarze planu terenów i obiektów o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ze względu na brak na obszarze planu terenów z ograniczeniami w ich użytkowaniu oraz objętych zakazem zabudowy.

4. Nie określa się zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ze względu na brak na obszarze planu terenów komunikacji.

5. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, gdyż na obszarze planu nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania.

§ 5. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U ustala się:

1) przeznaczenie - teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z wyłączeniem obiektów oświatowych, sportowych, kulturalnych, społeczno-opiekuńczych, zdrowotnych, handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz zakładów skupu, przetwarzania i składowania odpadów;

2) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m2, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 1;

3) minimalną intensywność zabudowy 0.01;

4) maksymalną intensywność zabudowy 1.8;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu;

8) wysokość budynków nie większą niż 15 m, z wyłączeniem budynków o których mowa w ust. 1 pkt 12;

9) wysokość budowli nie większą niż 15 m, z wyłączeniem urządzeń budowlanych infrastruktury telekomunikacyjnej;

10) dowolne formy dachów;

11) powierzchnię budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów kubaturowych infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 25 m2;

12) wysokość budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów kubaturowych infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 4 m;

13) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

14) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej;

15) lokalizację stanowisk postojowych w liczbie nie mniejszej niż:

a) minimalnie 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni pomieszczeń biurowych w budynkach o funkcji administracyjno-biurowej;

b) minimalnie 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni zabudowy budynków o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów;

c) minimalnie 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni zabudowy budynków o funkcji usługowej;

16) sumaryczną ilość stanowisk postojowych dla obiektów wielofunkcyjnych;

17) lokalizację stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

18) lokalizacje miejsc postojowych, dojść i dojazdów poza powierzchnią biologicznie czynną;

19) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budów;

20) ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych betonowych i żelbetowych;

21) zakaz stosowania od strony dróg ogrodzeń wyższych niż 2,0 m;

22) zakaz sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej i mogący rozpraszać uwagę uczestników ruchu drogowego;

23) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych oraz terenów dróg wewnętrznych znajdujących się poza obszarem planu, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 24;

24) zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi publicznej klasy GP, zlokalizowanej poza obszarem opracowania planu;

25) lokalizację zieleni izolacyjnej zgodnie z rysunkiem planu;

26) zakaz lokalizacji świetlnych urządzeń reklamowych.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U dopuszcza się:

1) wydzielenie działki budowlanej pod stację transformatorową, o powierzchni nie mniejszej niż 49 m2;

2) lokalizację tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o łącznej powierzchni nie większej niż 10,0 m2 i wysokości nie większej niż 6,0 m;

3) lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 3 m2, na elewacjach budynków;

4) lokalizację tablic informacyjnych;

5) możliwość wykroczenia do 1,5 m poza linie zabudowy gzymsów, schodów, filarów, okapów;

6) przebudowę, remonty, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych;

7) lokalizację urządzeń budowlanych;

8) lokalizację dojść, dojazdów;

9) lokalizację i roboty budowlane związane z realizacją urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

10) lokalizację parkingów i obiektów związanych z ich obsługą.

§ 6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami 1P/U ustala się następujące warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 60 do 120 stopni lub równolegle do granic działek sąsiednich, z zastrzeżeniem pkt. 4;

2) powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż 2000 m2, z zastrzeżeniem pkt. 4;

3) szerokość frontów działek nie mniejsza niż 25 m, z zastrzeżeniem pkt. 4;

4) zasady o których mowa w §6 pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.

§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

2) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

3) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych lub przemysłowych do kanalizacji sanitarnej;

4) dopuszcza się realizację przyzakładowych podczyszczalni dla ścieków przemysłowych;

5) ustala się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z obszaru objętego planem do sieci deszczowej lub zagospodarowanie na obszarze działki zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej zgodnie z gminnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komorniki oraz przepisami odrębnymi.

§ 8. Wyznacza się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu, obejmującą stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków pod numerem AZP 54-26/46. W archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej ustala się:

1) nakaz prowadzenia badań archeologicznych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

2) nakaz uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 9. Ustala się obowiązek zgłoszenia lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości nad poziomem terenu wynoszącej 50 metrów i więcej, właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym.

§ 10. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki


mgr Marian Adamski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/220/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

mapa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/220/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/220/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama