reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/221/2016 Rady Gminy Komorniki

z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.[1])), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 do uchwały, o którym mowa §2 pkt 1.

§ 2. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu zatytułowany: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Brzozowej i Akacjowej", sporządzony w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Komorniki o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

2) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, tj. sumę powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji, wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

4) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której nakazuje się usytuowanie nie mniej niż 50% długości zewnętrznej ściany budynku, przy czym dla budynków garażowych, budynków gospodarczych, budynków gospodarczo-garażowych i wiat należy traktować tę linię jako nieprzekraczalną linię zabudowy;

5) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi więcej niż 50% całkowitej powierzchni ogrodzenia;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na działce budowlanej na powierzchni terenu;

7) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej;

8) tablicy reklamowej - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

9) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

10) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

§ 4. 1. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na brak na obszarze planu przestrzeni publicznych.

2. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak na obszarze planu terenów i obiektów o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ze względu na brak na obszarze planu terenów z ograniczeniami w ich użytkowaniu oraz objętych zakazem zabudowy.

4. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, gdyż na obszarze planu nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania.

§ 5. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zabudowę w układzie wolno stojącym z jednym budynkiem mieszkalnym na działce budowlanej;

3) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 800 m2;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,01;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,8;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) łączną powierzchnię zabudowy budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych nie większa niż 60m2;

9) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

10) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne;

11) dachy strome wielospadowe o kącie nachylenia od 18o do 45o;

12) kolorystykę dachów stromych w odcieniach czerwieni, brązu, szarości lub grafitu;

13) lokalizację stanowisk postojowych w liczbie nie mniejszej niż 2 na jeden lokal mieszkalny;

14) lokalizację stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

15) lokalizacje miejsc postojowych, dojść i dojazdów poza powierzchnią biologicznie czynną;

16) ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych oraz prefabrykowanych betonowych i żelbetowych;

17) zakaz stosowania od strony dróg ogrodzeń wyższych niż 2,0 m;

18) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych i tablic reklamowych;

19) zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych, gospodarczych, gospodarczo-garażowych i wiat;

20) obsługę komunikacyjną z drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KD-D.

2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN i 2MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych o wysokości nie większej niż 6 m i kącie nachylenia dachów od 18 do 45o;

2) lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych w granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki budowlanej;

3) lokalizacje wiat o wysokości nie większej niż 5 m;

4) lokalizację szyldów o powierzchni nie większej niż 2 m2, na elewacjach budynków;

5) lokalizację tablic informacyjnych;

6) możliwość wykroczenia do 1,5 m poza linie zabudowy gzymsów, schodów, filarów, okapów;

7) przebudowę, remonty, rozbudowę istniejących obiektów budowlanych;

8) lokalizację urządzeń budowlanych;

9) lokalizację dojść, dojazdów;

10) lokalizację i roboty budowlane związane z realizacją urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

§ 6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) lokalizację budowli lub budynków stacji transformatorowo-rozdzielczej, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,7;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki budowlanej;

7) wysokość budynków nie większą niż 4,0 m oraz dowolną formę dachów.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E dopuszcza się:

1) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej;

2) lokalizację urządzeń budowlanych;

3) lokalizację obiektów małej architektury;

4) wykonanie ochronnego ogrodzenia.

§ 7. 1. Na terenie drogi publicznej klasy D - dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-D, ustala się:

1) lokalizację urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, w szczególności jezdni, chodników i ścieżek rowerowych;

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Na terenie drogi publicznej klasy D - dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-D, dopuszcza się:

1) lokalizację obiektów małej architektury;

2) lokalizację tablic informacyjnych.

§ 8. 1. Na terenach dróg pieszo-rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-XR, 2KD-XR, 3KD-XR ustala się:

1) lokalizację urządzeń infrastruktury drogowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Na terenach dróg pieszo-rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-XR, 2KD-XR, 3KD-XR dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych.

§ 9. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN i 2MN ustala się następujące warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 60o do 120o lub równolegle do granic działek sąsiednich, z zastrzeżeniem pkt 4;

2) powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż 800 m2, z zastrzeżeniem pkt 4;

3) szerokość frontów działek nie mniejsza niż 18 m, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) zasady o których mowa w §9 pkt 1, 2 i 3 nie dotyczą działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.

§ 10. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN i 2MN ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 11. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

2) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

3) ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej;

4) dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych jeżeli warunki techniczne nie pozwalają na odprowadzenie ich do kanalizacji sanitarnej;

5) ustala się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z obszaru objętego planem na własny nieutwardzony teren, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-D do sieci kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem pkt 8;

7) dopuszcza się zastosowanie rowów, nawierzchni przepuszczających wody opadowe i roztopowe oraz lokalizację studni chłonnych;

8) ustala się zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych na teren pasa drogi powiatowej 2391P.

§ 12. Wyznacza się archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu, obejmującą stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków pod numerami AZP 54-26/165 i AZP 54-26/167. W archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej ustala się:

1) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

2) nakaz uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

§ 13. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 1% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki


mgr Marian Adamski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/221/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

mapa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/221/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/221/2016
Rady Gminy Komorniki
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777, poz. 1830 i poz. 1890.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama