reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/104/2016 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 11 755 455,60 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 11 219 499,60 zł,

2) dochody majątkowe - 535 956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 642 646,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 333,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 12 386 110,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 10 711 712,06 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 456 438,35 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 885 646,89 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 570 791,46 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 277 714,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 912 558,82 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 000,00 zł

2) wydatki majątkowe - 1 674 398,54 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 594 398,54 zł

b) ) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 80 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 642 646,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30 333,00 zł.

§ 3. Po wprowadzonych zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim wysokości 256 414,89 zł ,

2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 206 000,00 zł ,

3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 4 000,00 zł

4) Dotacja celowa na realizacją zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 17 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach § 10 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art.6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Po wprowadzonych zmianach § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie :Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach § 15 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie : Określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał. nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał. nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał. nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

zał. nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

zał. nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/104/2016
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

zał. nr 7

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama