reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2016 Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu; Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

z dnia 15 kwietnia 2016r.

w sprawie powierzenia Zarządowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej "opłatami"

zawarte w dniu 15 kwietnia 2016 r.

pomiędzy Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, zwanym dalej "Naczelnikiem" i Zarządem Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" zwanym dalej "Zarządem" w sprawie powierzenia Zarządowi zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanych dalej "opłatami".

§ 1.

Niniejsze porozumienie zawiera się na podstawie:

- art. 5 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269,
z późn. zm.) w związku z art. 6qa ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

- uchwały nr IV/88/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr XVI/126/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
z dnia 29 lutego 2016 r.

§ 2.

Naczelnik powierza, a Zarząd przyjmuje do wykonania w imieniu Naczelnika zadania z zakresu egzekucji administracyjnej, z wyłączeniem egzekucji z nieruchomości, opłat, dla której określania
i pobierania jest właściwy, od zobowiązanego, którego miejsce zamieszkania lub siedziby znajduje się na terenie działania Związku Międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", określonego w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r., poz. 4967).

§ 3.

1. Zarząd od dnia zawarcia niniejszego porozumienia, przedstawia Naczelnikowi informację dotyczącą realizacji tytułów wykonawczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 Zarząd przekaże w terminie do dnia 20 lipca 2016 r. za okres sprawozdawczy od dnia podpisania porozumienia do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. za okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2016 r.

3. W przypadku rozwiązania porozumienia w trybie przewidzianym w § 7 niniejszego porozumienia, Zarząd przekaże Naczelnikowi informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 20 dni od dnia doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia jednej ze Stron porozumienia.

§ 4.

1. Powierzenie Zarządowi przez Naczelnika prowadzenia spraw, o których mowa w § 2 porozumienia następuje bez przekazania środków finansowych na ich realizację.

2. Poniesione przez Zarząd wydatki na realizację zadania pokrywane są z uzyskanych
w prowadzonym przez Zarząd postępowaniu egzekucyjnym kosztów egzekucyjnych. Wydatki
w części przekraczającej kwotę uzyskanych kosztów egzekucyjnych pokrywane są z budżetu Zarządu.

§ 5.

Zarząd realizuje powierzone zadania zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji i innymi przepisami regulującymi administracyjne postępowanie egzekucyjne oraz zapewnia odpowiednie przygotowanie pracowników do wykonywania powierzonych zadań.

§ 6.

1. Naczelnik ma prawo do oceny zasadności i zgodności z prawem wykonywania zadań objętych porozumieniem.

2. Zarząd udziela Naczelnikowi, na jego żądanie, informacji dotyczących wykonywanych zadań objętych porozumieniem oraz zapewnia wgląd do akt spraw w toczących się i zakończonych postępowaniach egzekucyjnych, o których mowa w § 2 niniejszego porozumienia.

§ 7.

1. W razie naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia, braku jego realizacji lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszego porozumienia, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie przez oświadczenie złożone tej stronie na piśmie, z zastrzeżeniem
ust. 2.

2. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, strona je stwierdzająca wzywa drugą stronę do usunięcia naruszeń lub deklaracji o wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości w zakreślonym w wezwaniu terminie.

§ 8.

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron.

§ 10.

Porozumienie zawarte jest na czas określony do 31 grudnia 2016 r. z możliwością jego przedłużenia.

§ 11.

1. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w § 10 i braku jego przedłużenia, lub rozwiązania porozumienia z przyczyn określonych w § 7 i § 9, akta spraw egzekucyjnych zostaną przekazane Naczelnikowi przez Zarząd - w terminie 21 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania porozumienia.

2. Naczelnik i Zarząd zobowiązują się w terminie do dnia 31 października 2016 r. do podjęcia rozmów mających na celu ustalenie przedłużenia obowiązywania Porozumienia i ewentualnych zmian jego warunków - na okres po 1 stycznia 2017 r.

§ 12.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 13.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron porozumienia.

§ 14.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Zarząd zobowiązuje się do skierowania porozumienia do publikacji w Dzienniku, o którym mowa
w ust.1.

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"


Arkadiusz Stasica


Członek Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"


Szymon Matysek

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu


Dariusz Krupecki


Załącznik nr 1 do porozumienia nr 1/2016
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Zakres informacji udzielanych Naczelnikowi Urzędu Skarbowego
za okres od …… do…….

Liczba tytułów wykonawczych do załatwienia

Liczba tyt. wyk. załatwionych

Kwota zaległości objętych tytułami wykonawczymi do załatwienia

- ogółem

Kwota wyegzekwowanych zaległości

Kwota wyegzekwowanych kosztów egzekucyjnych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama