reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/129/2016 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 30 ust. 6 pkt 3 i ust. 6a, art. 49 ust. 1 pkt 1, 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. Poz. 191 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ryczywół.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryczywół.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/123/2004 Rady Gminy Ryczywół z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004r. Nr 173, poz. 3731).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVI/129/2016
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Regulamin

określający tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom

zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ryczywół.

§ 1. 1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć również placówkę oświatową.

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o nagrodzie bez bliższego określenia należy przez to rozumieć nagrodę Wójta i nagrodę Dyrektora szkoły.

§ 2. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz realizację zadań statutowych szkoły, w wysokości, co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród Wójta i nagród Dyrektorów szkół, z czego:

1) 40 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Wójta,

2) 60 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora szkoły.

§ 3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wypłacane do dnia 14 października każdego roku.

§ 4. Wniosek o przyznanie nagrody:

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły może wystąpić:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy może wystąpić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla nauczyciela może również wystąpić dyrektor szkoły.

4. Nagrodę, o której mowa w ust. 2, może przyznać Wójt Gminy z własnej inicjatywy.

5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, stanowi załącznik do regulaminu.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, należy składać w terminie do dnia 20 września każdego roku.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 1-3, należy składać odpowiednio:

1) o nagrodę Wójta Gminy - do Urzędu Gminy;

2) o nagrodę Dyrektora szkoły - do sekretariatu szkoły.

§ 5. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.

§ 6. 1. Nagrodę Wójta przyznaje i ustala jej wysokość wójt w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych .

2. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje i ustala jej wysokość dyrektor szkoły w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych.

§ 7. Nagrody, o których mowa w § 3 mają charakter uznaniowy i mogą być przyznane nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole, co najmniej rok,

2) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, uzyskaną w ciągu ostatnich 5 lat pracy,

3) spełnia odpowiednio, co najmniej pięć kryteriów wymienionych w § 8 w przypadku nagrody Wójta, oraz co najmniej trzy kryteria wymienione w § 9, w przypadku nagrody Dyrektora szkoły.

§ 8. 1. Nagrody Wójta przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,
a w szczególności:

1) osiąga wyróżniające wyniki w pracy nauczycielskiej z uczniami (wychowankami), potwierdzone wynikami osiąganymi w sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz innych badaniach jakości pracy szkoły a także w olimpiadach, turniejach i konkursach, w szczególności zakwalifikowanie się prowadzonych przez nauczyciela uczniów (wychowanków) do finałów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wyższym;

2) osiąga znaczące efekty w pracy z uczniem (wychowankiem) mającym trudności w nauce;

3) aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza podejmuje działania integrujące społeczność szkoły i środowisko lokalne;

4) tworzy ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla uczniów (wychowanków) oraz aktywnie uczestniczy w nich;

5) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) angażuje się w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły;

7) efektywnie pełni różnego rodzaju funkcje społeczne, przynoszące korzyść uczniom (wychowankom) i szkole;

8) aktywnie uczestniczy w doskonaleniu nauczycieli na rzecz doskonalenia warsztatu pracy oraz zapewnienia wysokiej jakości zajęć dydaktycznych;

9) posiada szczególnie wyróżniające się efekty działań na rzecz współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w kraju i za granicą;

10) efektywnie wykorzystuje w swojej pracy technologie informacyjne na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności podejmowanie działań ułatwiających uczniom świadome uczestnictwo w różnego rodzaju wyborach na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim;

11) dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym w różnych formach, w szczególności udziela pomocy nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;

12) wprowadza nowatorskie formy i metody pracy skutkujące osiąganiem szczególnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami (wychowankami);

13) cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, swoją postawą zawodową
i etyczną wpływając na postawy innych;

14) szczególnie angażuje się we współpracę z rodzicami uczniów (wychowanków) oraz innymi organami szkoły.

2. Nagroda Wójta przyznawana jest dyrektorowi szkoły, który legitymuje się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, a w szczególności:

1) troszczy się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej;

2) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole;

3) prawidłowo współpracuje ze wszystkimi organami szkoły i samorządem terytorialnym;

4) dba o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, w tym podejmuje działania na rzecz promocji szkoły w środowisku zewnętrznym ;

5) podejmuje działania na rzecz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym;

6) prowadzi działania na rzecz rozwoju współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami badawczymi, naukowymi, podmiotami zajmującymi się pracą z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz;

7) sprawuje w sposób profesjonalny i efektywny nadzór pedagogiczny;

8) wzorowo kieruje szkołą przez opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły przez realizację właściwej polityki kadrowej i organizację pracy;

9) racjonalnie gospodaruje środkami budżetowymi oraz racjonalnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe;

10) dba o wysoki poziom nauczania przez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole oraz wzbogacanie jej oferty edukacyjnej;

11) podejmuje działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności tworzenie w szkole klimatu dla dialogu i debaty z dziećmi i młodzieżą;

12) kształtuje dobry klimat wychowawczy w szkole przez stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły oraz umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich w szkole;

13) organizuje w sposób profesjonalny i skuteczny egzaminy przeprowadzane w szkole;

14) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

15) realizuje terminowo i skutecznie zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 9. Nagrodę Dyrektora szkoły przyznaje się nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

1) uczestniczy aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole, w tym dodatkowych zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, imprezach kulturalnych, konkursach, zawodach sportowych;

2) udziela pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej osób podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela oraz z krótkim stażem pracy nauczycielskiej;

3) aktywizuje rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły oraz rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami;

4) organizuje pomoc i opiekę uczniom (wychowankom) będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej lub pochodzących z rodzin ubogich albo dysfunkcyjnych;

5) uzyskuje wysokie efekty wychowawcze, niezależnie od predyspozycji dydaktyczno-wychowawczych powierzonego zespołu klasowego, polegających na diagnozowaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, integrowaniu grupy, pobudzaniu aktywności społecznej uczniów (wychowanków), rozwijaniu indywidualnych, pozytywnych cech uczniów (wychowanków);

6) cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym;

7) sprawuje funkcję opiekuna samorządu szkolnego lub inną ważną dla szkoły funkcję przewidzianą w statucie szkoły;

8) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) zdolnymi i mającymi trudności w nauce;

9) osiąga bardzo dobre wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone wynikami egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu w klasie szóstej, udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych;

10) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego skutkujących wzbogacaniem własnego warsztatu pracy oraz kwalifikacji zawodowych;

11) posiada osiągnięcia w pracy z uczniami (wychowankami) będące efektem wdrożenia własnego programu autorskiego lub wprowadzania innowacyjnych metod pracy pedagogicznej;

12) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz uroczystości szkolne;

13) organizuje współpracę z placówkami kulturalno - oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa związana jest z oświatą, kulturą, placówkami sportowymi, a także rodzicami, z pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania szkoły;

14) wdraża efektywne formy współpracy z lokalnym środowiskiem w zakresie wspierania pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i różnych form pomocy szkole;

15) aktywnie współuczestniczy w organizowanych przez szkołę działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć;

16) rzetelne i sumienne wykonuje obowiązki związane z prowadzeniem zajęć z uczniami (wychowankami), w tym wykazuje się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów (wychowanków) w procesie nauczania;

17) prowadzi działania na rzecz tworzenia warunków do dialogu z młodymi ludźmi na tematy, które mają dla nich znaczenie;

18) organizuje i prowadzi na terenie szkoły działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

§ 10. Niezależnie od nagrody Wójta, nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora szkoły.


Załącznik do regulaminu

określający tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ryczywół

WNIOSEK

o przyznanie Nagrody Wójta Gminy Ryczywół /Dyrektora Szkoły………………………/ Dyrektora Przedszkola

I.Dane osobowe nauczyciela/dyrektora szkoły* przedstawionego do nagrody:

1) Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................

2) Wykształcenie ..........................................................................................................................................

3) Stopień awansu zawodowego ..........................................................................................................................................

4) Staż pracy pedagogicznej ..........................................................................................................................................

5) Staż pracy w danej szkole ........................................, w tym na stanowisku dyrektora szkoły*..................................... .

6) Nazwa szkoły i zajmowane stanowisko ..........................................................................................................................................

7) Ostatnia ocena pracy i data jej dokonania ..........................................................................................................................................

II.Uzasadnienie (należy odnieść się do konkretnych kryteriów)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................

podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. Poz. 191 ze zm.) w budżetach organów prowadzących tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących i dyrektorów szkół. Fundusz ten funkcjonuje od początku obowiązywania Karty Nauczyciela.

Ustawa nakłada obowiązek ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z uwzględnieniem podziału środków na nagrody organów prowadzących i dyrektorów szkół.

Zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela kompetencje organu prowadzącego, określone w art. 49 ust. 2, wykonuje rada gminy.

Wprowadzone zmiany dotyczą szczegółowych kryteriów, jakie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli, w tym również dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzanych przez Gminę Ryczywół został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Ryczywole.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama