reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Miejskiej w Zdunach

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Zduny dla rodzinnych ogrodów działkowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 221 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania ze środków budżetu Gminy Zduny dotacji celowych, zwanych dalej dotacją, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Zduny.

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Zduny mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie przedsięwzięcia jeżeli rodzinny ogród działkowy spełnia łącznie następujące kryteria:

1) znajduje się na terenie Gminy Zduny,

2) nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę lub gdy istniejąca infrastruktura jest w złym stanie technicznym,

3) istnieje społeczne zapotrzebowanie na urządzenie użyteczności publicznej, jakim jest rodzinny ogród działkowy.

2. Dotacja może być udzielona na cele wymienione w art. 17 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

§ 3. Udzielona dotacja nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji dotowanego zadania.

§ 4. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym, zostanie określona w budżecie Gminy Zduny.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2, następuje na podstawie pisemnego wniosku rodzinnego ogródka działkowego złożonego do Burmistrza Zdun w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy z zastrzeżeniem § 11.

2. Wniosek, o którym mowa w § 5 powinien zawierać:

1) nazwę rodzinnego ogrodu działkowego, dla którego dotacja ma być przeznaczona;

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki ma być przeznaczona dotacja;

3) termin i miejsce realizacji zadania;

4) skalkulowane koszty zadania;

5) źródła finansowania zadania;

6) wysokość wnioskowanej dotacji;

7) nr rachunku bankowego wnioskodawcy;

8) harmonogram realizacji zadania;

9) tytuł prawny do gruntu;

10) datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczenia woli w imieniu rodzinnego ogrodu działkowego wnioskującego o dotację.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Burmistrz Zdun rozpatruje i dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji celowej.

2. Do wniosku należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy rodzinnego ogrodu działkowego oraz jego statut.

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Burmistrz Zdun może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni.

4. Wniosek, którego braki nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Burmistrz Zdun pisemnie zawiadamia rodzinny ogród działkowy o sposobie załatwienia wniosku, informując jednocześnie wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja, o miejscu i terminie zawarcia umowy dotacji.

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy rodzinnym ogrodem działkowym a Gminą Zduny.

3. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w ratach w terminach określonych w umowie.

§ 8. 1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Rodzinne ogrody działkowe na żądanie kontrolującego są zobowiązane dostarczyć dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Burmistrza Zdun zarówno w siedzibie rodzinnego ogrodu działkowego, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 9. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania nie później jednak niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

2. Rozliczenie udzielonej dotacji następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

1) pełną nazwę wnioskodawcy, rodzinnego ogrodu działkowego i jego adres;

2) dane osób upoważnionych do działania w imieniu wnioskodawcy;

3) wielkość rozliczanej dotacji;

4) szczegółowy opis zrealizowanego zadania;

5) termin i miejsce realizacji zadania;

6) harmonogram zrealizowanego zadania;

7) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł ich sfinansowania;

8) podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu wnioskodawcy.

4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykaz rodzinnych ogrodów działkowych, którym udzielone zostały dotacje podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach.

§ 11. W roku budżetowym 2016 wnioski, o których w § 5 składa się nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach


Elżbieta Kurkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/2016
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/123/2016
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6. ust 1 ustawy i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama