reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Miejskiej w Sulmierzycach

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXI/129/2012 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulmierzycach


Adam Orzeszyński


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/120/2016
Rady Miejskiej w Sulmierzycach
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
MIASTA SULMIERZYCE

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulmierzyce z wyłączeniem zakresu spraw, które prowadzi Związek Międzygminny "EKO SIÓDEMKA", którego Gmina Miejska Sulmierzyce jest członkiem, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

3) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości, w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, zobowiązani są do niezwłocznego oczyszczania ze śniegu, lodu i usunięcia śliskości nawierzchni chodnika oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu usunięcia lub co najmniej ograniczenia śliskości chodnika; piasek użyty do tych celów należy usunąć po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych

§ 4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 4.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 5. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi,

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i wód podziemnych,

3) zapewnienie zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,

4) zapewnienie gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymaganiami niniejszej uchwały,

5) niedopuszczenia do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odór.

Rozdział 5.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 6. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) nieruchomości niezamieszkałe przeznaczone na czasowy pobyt osób,

3) obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno - spożywczych.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku w miesiącu maju.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama