reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/131/16 Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 7.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 49.864.420 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 49.409.645 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 454.775 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 140.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 681.578 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 50.104.307 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.341.214 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.251.215zł,

b) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.847.637 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.108.999 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.763.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.787.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 805.110 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 416.196 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 388.914 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

c) wydatki na realizację zadań z Ochrony Środowiska w kwocie 279.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 239.887 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 4. 1. Zmniejsza się rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej o kwotę 10.020 zł oraz na realizację zadań oświatowych o kwotę 33.725 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 594.654 zł, w tym:

1) ogólna - 95.838 zł,

2) celowe - 498.816 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 74.800 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 226.818 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 197.198 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa w kwocie 410.326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Młynek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/131/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/131/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony plan dotacji o kwotę 168.000 zł na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) oraz o 726 zł na uzupełnienie środków na podwyżki dla funkcjonariuszy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów umniejszono o 411.438 zł część oświatową subwencji ogólnej i o 404 zł część równoważącą, natomiast zwiększono o 237.177 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększono dochody budżetu o 32.194 zł m.in. z tytułu zwrotu za ogrzewanie za 2015 r., czynszu, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz umniejszono o 18.684 zł z tytułu opłat za trwały zarząd, odsetek redyskonta oraz odsetek bankowych. Przeniesiono 148 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego w związku ze zmianą klasyfikacji.

W wydatkach majątkowych:

1. PZD w Rawiczu - wprowadzono zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 5486P Miejska Górka-Wydawy w zakresie odwodnienia w miejscowości Wydawy" na kwotę 377.800 zł,

oraz zwiększono wartość zadania pn." Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego" o kwotę 51.000 zł na opracowanie studium wykonalności,

2. SP w Rawiczu- zadanie pn. "dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych" otrzymał nazwę "dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: aparatów ochrony dróg oddechowych, wentylatora oraz podestu" oraz wysokość zadania wzrosła o 20.000 zł,

3. ZSS w Rawiczu- zwiększono zadanie pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych o dźwig osobowy" o kwotę 211.982 zł stanowiącą 70 % kosztów rozbudowy oraz o 9.085 zł - koszty inspektora nadzoru,

4. DPS Pakówka - zwiększono zadanie pn. " Dostępność do rehabilitacji poprzez zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pakówce" o kwotę 4.140 zł z przeznaczeniem na inspektora nadzoru.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany:

1. SP w Rawiczu - zwiększono o 7.520 zł na utrzymanie dzieci z powiatu rawickiego umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Nowym Siodle, 195 zł na usługi, przeniesiono 16.900 zł na organizację imprezy pn. "Powiat Rawicz Festiwal", 11.526 zł na dodatki specjalne dla pracowników ośrodka geodezyjnego, przenosi dotacje między szkołami niepublicznymi w kwocie 19.611 zł oraz zwolniono w tych dotacjach 55.494 zł,

2. ZSS w Rawiczu-zwiększono o 2.500 zł na aktualizację dokumentacji III etapu remontu sali gimnastycznej, 58.761 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym odprawę emerytalną, przeniesiono 3.000 zł na doposażenie pracowni sensorycznej, promocję szkoły i wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły,

3. PCPR w Rawiczu - zwiększono o 166.320 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego i 1.680 zł na koszty obsługi tego zadania,

4. PINB w Rawiczu - przeniesiono 4.770 zł na wypłatę dodatków zadaniowych,

5. KPPSP w Rawiczu - zwiększono o 726 zł na podwyżki dla funkcjonariuszy,

6. ZSPT w Bojanowie- przeniesiono 458.841 zł na wynagrodzenia pracowników oraz pozostałe koszty między rozdziałami,

7. ZS nr 3 w Rawiczu- zwolniono 73.735 zł na wynagrodzeniach i pochodnych,

8. DPS Osiek- przeniesiono 15.583 zł na odprawę emerytalną,

9. PZD w Rawiczu - zwolniono 49.000 zł z bieżącej działalności w zadaniach ochrony środowiska,

10. ZSZ w Rawiczu- zwolniono 19.057 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem remontu dachu sali gimnastycznej,

11. I LO w Rawiczu - zwiększono 3.700 zł na wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń pracowni komputerowej i pokoju nauczycielskiego oraz 7.200 zł na zakup tablic interaktywnych i projektora.

Rezerwę na realizację zadań pomocy społecznej umniejszono o 10.020 zł, na zadania oświatowe - 33.725zł. Wprowadzone zostały wolne środki w kwocie 674.007 zł.

Do zadań z zakresu Ochrony Środowiska wprowadzono przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Wydawy na kwotę 188.900 zł mającej na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej.

Zgodnie z informacją od Wojewody Wielkopolskiego skorygowano plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.914 zł z tytułu wydawania kart parkingowych.

Skarbnik Powiatu


Barbara Noga

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama