reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok (zmienionej Zarządzeniem
Nr 246/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/149/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 286/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 kwietnia 2016 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2016 rok 52.188.538,00 zł zmniejsza się o kwotę 351.317,00 zł do kwoty 51.837.221,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 351.317,00 zł do kwoty 51.327.221,00zł.

2) W § 1 ust. 3, myślnik drugi: dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się
o kwotę 64.179,00 zł do kwoty 168.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2016 rok 57.612.051,00 zł zwiększa się o kwotę 249.477,00 zł do kwoty 57.861.528,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 304.737,00 zł do kwoty 48.875.904,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 132.146,00 zł
do kwoty 15.252.790,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę
68.804,00 zł do kwoty 14.656.943,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 308.144,00 zł do kwoty 8.932.018,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 35.811,00zł do kwoty 8.695.488,00zł;

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę 102.560,00zł do kwoty 402.065,00zł;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 55.260,00 zł do kwoty 8.985.624,00 zł,

4) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 64.179,00 zł do kwoty 168.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 6.024.307,00 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 4.198.850,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1.825.457,00 zł";

7) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 7.777.537,00 zł,

- łączną kwotę planowanych rozchodów 1.753.230,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 288.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 269.770,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 18.250,00 zł.

9) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 3.278.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 178.144,00 zł do kwoty 5.811.346,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 102.560,00 zł do kwoty 402.065,00 zł;

11) W § 6 ust. 2 pkt. c zmniejsza się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę 1.600,00 zł do kwoty 1.000,00 zł;

12) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.952.080,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu 4.198.850,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł,

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 653.230,00 zł;

13) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

14) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8


Załącznik Nr Dochody - wyjasnienia do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
ZalacznikDochody_-_wyjasnienia.pdf

Dochody - wyjaśnienia


Załącznik Nr Wydatki - wyjasnienia do Uchwały Nr XX/166/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
ZalacznikWydatki_-_wyjasnienia.pdf

Wydatki - wyjaśnienia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama