reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015 r., poz. 8981), zwana dalej "uchwałą budżetową" wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w ust. 1:

a) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 381.256,00 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 381.256,00 zł

- dochody majątkowe o kwotę -

b) Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 222.649,00 zł, z tego:

- dochody bieżące o kwotę 222.649,00 zł,

- dochody majątkowe o kwotę -

c) Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 92.860.482,40 zł, z tego:

- dochody bieżące 92.005.482,40 zł

- dochody majątkowe 855.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 w ust. 1:

a) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 377.455,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 377.455,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę -

b) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.041.842,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 501.842,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 540.000,00 zł,

c) Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą 101.930.927,40 zł, z tego:

- wydatki bieżące 82.722.333,85 zł

- wydatki majątkowe 19.208.593,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. w § 5:

a) Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 822.994,00 zł

b) Deficyt budżetu po zmianie wynosi 9.070.445,00 zł

c) Kwota deficytu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.189.880,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.880.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 6:

a) Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 822.994,00 zł

b) Łączna kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 12.080.565,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. w § 9:

a) Dokonuje się zmiany zestawienia planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 123.310,00 zł

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 4.368.370,00 zł

- zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 49.275,00 zł

- zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 60.557,00 zł

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianie wynoszą 1.611.648,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. w § 13:

a) Dokonuje się zmiany planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - "Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2016" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - "Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2016" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - "Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2016" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - "Wykaz wydatków majątkowych na rok 2016" zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - "Zestawienie planowanych dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu gminy jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załacznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - "Zestawienie planu wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/184/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/184/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/184/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/184/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/184/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/184/2016
Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w budżecie gminy Nowy Tomyślu na 2016 rok:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy:

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 o kwotę 313.571,00 zł - część oświatową subwencji ogólnej w związku z pismem Nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 dotację celową o kwotę 67.685,00 zł w związku z pismem Nr FB-I.3111.111.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się dochody budżetu gminy:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdz. 75621 o kwotę 92.499,00 zł wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizcznych w związku z pismem Nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80103 dotację celową o kwotę 113.710,00 zł

- rozdz. 80149 dotację celową o kwotę 16.440,00 zł

zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.111.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 187.215,00 zł

- rozdz. 80103 wydatki bieżące o kwotę 7.845,00 zł

- rozdz. 80104 wydatki bieżące o kwotę 644,00 zł

- rozdz. 80110 wydatki bieżące o kwotę 83.884,00 zł

- rozdz. 80148 wydatki bieżące o kwotę 1.724,00 zł

- rozdz. 80150 wydatki bieżące o kwotę 937,00 zł

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza,

- rozdz. 85401 wydatki bieżące o kwotę 33.462,00 zł

W dziale 926 - Kultura fizyczna

- rozdz. 92601 wydatki bieżące o kwotę 100,00 zł.

Powyższe zmniejszenia w trzech działach wynikają ze zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2016 r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 wydatki bieżące o kwotę 12.369,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

- rozdz. 01008 wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł na nowe zadanie pn. "Przebudowa rowu w ciągu ulicy Goździkowej w Glinnie"

- rozdz. 01010 wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinno gm. Nowy Tomyśl".

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł zadanie pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 4, 5, 6, 10 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą nawierzchni asfaltowych ciagów komunikacji pieszo - jezdnej".

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł na remont budynku położonego w Nowym Tomyślu przy ul. Ogrodowej 22 - byłego hotelu "Kaniewski".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie,

- rozdz. 80104 wydatki bieżące o kwotę 191.285,00 zł, z tego:

* dotację celową dla Gminy Miedzichowo - 3.310,00 zł oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Lwówek) - 7.975,00. Zwiększenie to dotyczy korzystania z usług wychowania przedszkolnego w innych gminach przez większą liczbę dzieci z gminy Nowy Tomyśl niż planowano

* remont przedszkola nr 3 "Bajkowe Zacisze" - 180.000,00 zł

- rozdz. 80150 o kwotę 11.282,00 zł dotację dla Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 wydatki majątkowe - dotację celową w kwocie 120.000,00 zł dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie zakupu aparatu USG kardiologicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł - utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

Jednocześnie dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 zmniejsza się dotacje podmiotową o kwotę 49.275,00zł (dotacja dla niepublicznych przedszkoli: "Arka" - 17.289,50 zł oraz "Tęczowy Ogród"- 31.985,50 zł) i przenosi się do rozdz. 80149. Przeniesienie wynika z konieczności realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 5 do niniejszej uchwały.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Przyłęku, Borui Kościelnej i Borui Nowej" na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w Przyłęku, Borui Kościelnej, Borui Nowej i Glinnie".

Plan przychodów budżetu gminy został zmieniony w związku z wprowadzeniem "wolnych środków" w kwocie 802.994,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.000,00 zł planu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama