reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/140/2016 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie : zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446) art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Poznańskiego, Rada Miasta i Gminy Buk uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi położone na terenie gminy Buk:

Lp.

Droga

Numery ewidencyjne działek

Załącznik

1.

Wielka Wieś ul. ks. Infułata Teofila Ratajczaka

401/30

Nr 1

2.

Wielka Wieś ul. ks. Stanisława Nizińskiego

401/53

Nr 1

3.

Wielka Wieś ul. s. Marii Dworniczak

401/53

Nr 1

4.

Wielka Wieś ul. o. Ignacego Cieślaka

401/53

Nr 1

5.

Wielka Wieś ul. Słonecznikowa

390/28, 389/39

Nr 2

6.

Wielka Wieś ul. Promienista

403/18

Nr 2

7.

Kalwy droga bez nazwy

55

Nr 3

8.

Otusz ul. Rekreacyjna

55/10, 58

Nr 4

9.

Dobieżyn ul. Spokojna

400/11, 400/26

Nr 5

10.

Dobieżyn ul. Pogodna

400/11

Nr 5

11.

Dobieżyn ul. Cicha

400/26

Nr 5

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i gminy Buk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/140/2016 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 maja 2016 r., w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 7 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczonych do innej kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Zarząd Powiatu w Poznaniu negatywnie zaopiniował zaliczenie powyższych dróg do kategorii dróg gminnych. Według przedstawionej opinii drogi te nie stanowią obiektu budowlanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późń. zm.) i są obecnie wydzielonym pasem gruntu służącym do poruszania się pojazdów i pieszych. W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 października 2009 r. syg. II SA/Bk 297/09 zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych następuje w przypadku spełnienia przez nią przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy i nie jest uzależnione od spełnienia warunków technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43, poz. 430 ze zm.). Ponadto w tym samym wyroku wykazano, że na przeszkodzie zaliczenia uchwałą rady gminy drogi do kategorii dróg gminnych, nie stoi fakt wydania negatywnej opinii przez zarząd powiatu, gdyż opinia ta nie ma wiążącego charakteru. Nadto dowiedziono, że drogą publiczną zgodnie z treścią art. 1 ustawy o drogach publicznych jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z których może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisów szczególnych. Ten sam sąd w wyroku z dnia 21 kwietnia 2008 r. syg. II SA/Bk 262/07 wykazał, że zaliczenie dróg do jednej z kategorii dróg publicznych, dotyczy zarówno dróg wybudowanych tj. już stanowiących budowle w rozumieniu prawa budowlanego, jak i dróg dopiero przewidzianych do urządzenia w planach zagospodarowania przestrzennego (bądź objętych decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego), o ile przewidziano dla nich parametry techniczne odpowiadające klasom właściwym dla danych kategorii dróg publicznych.

Wszystkie przedstawione drogi zaliczone do kategorii dróg publicznych stanowią własność Miasta i Gminy Buk oraz posiadają odpowiednie parametry techniczne, które pozwalają je zakwalifikować do kategorii dróg gminnych. Ponadto drogi o nr 1 - 6 zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod drogi publiczne tzn. gminne.

Z uwagi na fakt, iż przedstawione w uchwale drogi spełniają wymogi stawiane drogom gminnym, tzn. stanowią uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, postanowiono przeprowadzić procedurę zaliczenia ww. dróg do kategorii dróg gminnych. Nadanie przedmiotowym drogą kategorii dróg gminnych jest elementem koniecznym w sprawniejszym i właściwym zarządzaniu tymi drogami.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama