reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2016 r.Poz. 446 / oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2016 r poz. 250. / Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości;

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2.

1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne, w tym odpady komunalne ulegające bioderadacji,

2) odpady opakowaniowe:

- papier i makulatura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.),

- szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne

- metal

- opakowania wielomateriałowe

3) odpady zielone

4) przeterminowane leki

5) chemikalia i opakowania po chemikaliach

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

7) meble i odpady wielkogabarytowe

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

9) zużyte opony

10) ubrania i tekstylia

11) zużyte baterie i akumulatory

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się nieograniczoną ilość odpadów komunalnych, wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia robót, na których wykonanie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Odpady te będą odbierane za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale.

§ 3.

1. 1) Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, takich jak papier i makulaura, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła białego i kolorowego, odpady wielomateriałowe, metal, odbywać się będzie wprost z nieruchomości z zastrzeżeniem pkt 2.

2) Właściciele nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych muszą wystawić pojemniki, worki do drogi publicznej celem umożliwienia firmie wywozowej prawidłowego ich opróżnienia lub zabrania.

2. Odbieranie pozostałych odpadów selektywnie zbieranych będzie odbywać się w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach takich jak apteki, szkoły itp..

3. Odpady remontowe i budowlane są zbierane przez mieszkańców do kontenera dostarczonego przez podmiot odbierający odpady komunalne i w nim odbierane na indywidualne zgłoszenie lub dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Dopuszcza się zbiórkę odpadów komunalnych w ramach tzw. "akcji zbiórki". O terminie, miejscu i rodzaju odpadu, którego dotyczy zbiórka właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie i za pomocą okólników w miejscowościach zbiórki oraz na stronie internetowej Gminy Kłodawa.

§ 4.

1. Ustala się niżej wymienioną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady nieseregowane (zmieszane), w tym odpady komunalne ulegające bioderadacji:

a) na obszarach wiejskich - co najmniej jeden raz w miesiącu

b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz w miesiącu w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień

c) w mieście w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz na dwa tygodnie w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,

d) w mieście w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej jeden raz na tydzień

2) odpady segregowane (papier i makulaura, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, metal, opakowania wielomateriałowe):

a) na obszarach wiejskich - co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) w mieście w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

c) w mieście w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej jeden raz na miesiąc, z częstotliwością zapewniającą ciągłą możliwość korzystania z pojemników.

3) przeterminowane leki i zużyte baterie - dostarczane wg potrzeb do specjalnych pojemników ustawionych na terenie gminy.

4) chemikalia i opakowania po chemikaliach - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

6) meble i odpady wielkogabarytowe - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub odbierane na indywidualne zgłoszenie,

8) odpady zielone - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

9) akumulatory i zużyte opony - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

10) ubrania i tekstylia - dostarczane wg potrzeb przez właścicieli nieruchomości systematycznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ustalonym przez podmiot, z którym Gmina Kłodawa zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. Harmonogram ten udostępniony zostanie właścicielom nieruchomości, z posesji których ma być dokonywany odbiór.

3. Odbiór odpadów nie może następować w niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy.

4. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów komunalnych przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 5.

1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczą usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 a w soboty od 10.00 do 14.00, przyjmując nieograniczoną ilość opadów komunalnych selektywnie zbieranych.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie świadczą usługi w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości, z wyłączeniem odpadów przewidzianych w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie oraz na własny koszt odpady komunalne zebrane na terenie swojej nieruchomości w sposób selektywny.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przestrzegać przepisy regulujące zasady prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności wyrzucać odpady zgodnie z przeznaczeniem pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w punkcie.

§ 6.

Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Kłodawy przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właściciela nieruchomości oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, własciciel nieruchomości dokonuje:

1) pisemnie na adres Urzedu Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

2) telefonicznie pod numerem telefonu 63 27 30 622, wew. 120

3) elekronicznie na adres urzad@klodawa.wlkp.pl

4) ustnie do protokołu

3. Zgłoszenie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na stronie internetowej gminy.

§ 8.

Traci moc uchwała nr XXXI/193/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Grzegorz Siwiński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/137/2016
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 maja 2016 r.

Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach - Dz. U. z 2015 r, poz. 87. Zgodnie z art. 11 nowelizacji dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Okres ten upływa z dniem 31 lipca 2016 roku. Uchwała nr XXXI/193/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami jest aktem prawa miejscowego wydanym na postawie art. 6r ust. 3 ustawy o urzymaniu czystości i porzadku w gminach. W związku z powyższym zaszła konieczność aby ponownie podjać stosowną uchwałę.
Ponadto nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła dodatkowe zapisy, które:
1. obligują samorządy do dodatkowego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w tym odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach zabudowy jednorodzinnej w obszarze miast,
2. nakazują określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Stosowne zapisy zostały wprowadzone do niniejszej uchwały.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy projekt niniejszej uchwały był poddany zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych - do projektu uchwały nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama