| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/516/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017


Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.[1])), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1 Zmienia się uchwałę Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 4431 z późn. zm.[2])) w ten sposób, że pkt II załącznika nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Zofia Szalczyk


Załącznik do Uchwały Nr XIX/516/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

Numer

regionu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

Regionalne instalacje do przetwarzania

odpadów komunalnych w poszczególnych

regionach gospodarki odpadami

komunalnymi (RIPOK)

Instalacje przewidziane

do zastępczej

obsługi tych regionów gospodarki odpadami komunalnymi

Rodzaj instalacji

Lokalizacja instalacji

Rodzaj instalacji

Lokalizacja instalacji

II

instalacja do odzysku odpadów ulegających biodegradacji

(w tym odpadów zielonych)

składowisko odpadów

ul. Meteorytowa 3

Poznań

ul. Meteorytowa 1

Suchy Las

sortownia

odpadów

sortownia

odpadów

sortownia

odpadów

składowisko

odpadów

składowisko

odpadów

składowisko odpadów

składowisko

odpadów

(kwatera nr 3)

ul. Obodrzycka 75

Poznań

ul. Gołężycka 132

Poznań

ul. Krańcowa 14

Poznań

Wysoczka

gm. Buk

Borówko

gm. Pobiedziska

Rabowice

gm. Swarzędz

Białęgi

gm. Murowana Goślina


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/516/16
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2016 r.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.[3])), Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę
Nr XXV/441/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w załączniku nr 2 do ww. uchwały określono regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnym w woj. wielkopolskim oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów.

Zmiana uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, dotyczy nadania statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w regionie II gospodarki odpadami, instalacji do odzysku odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Meteorytowej 3. Instalacja ta zastępuje dotychczas eksploatowaną kompostownię posiadającą status RIPOK.

Prowadzącym ww. instalację jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.,
al. Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań.

Obowiązek dokonania przedmiotowej zmiany wynika z dyspozycji przepisu art. 38 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Przepis ten określa przesłankę, która obliguje sejmik województwa do dokonania zmiany uchwały, z uwagi na zakończenie budowy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Wymieniona instalacja została zakwalifikowana w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/440/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, jako planowana regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych - RIPOK (tabela nr 78 pkt 3, str. 141 załącznika).

Wniosek złożony przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., spełnił wymagania określone w art. 38 ust. 3b ustawy o odpadach.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie jest dokumentem, którego opracowywanie wymaga udziału społeczeństwa. Wobec powyższego, w omawianym przypadku nie przeprowadzono postępowania z udziałem społeczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Przeprowadzono natomiast konsultacje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i poz. 395).

Wypełniając obowiązek wynikający z uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego - uchwałą Nr 1980/2016
z dnia 5 maja 2016 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, określił tryb przeprowadzenia konsultacji.

Zgodnie z postanowieniami ww. uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
w dniach 5-12 maja 2016 r., zamieszczono zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, którego tekst zamieszczono wraz z ww. zawiadomieniem. W oznaczonym terminie żaden uprawniony podmiot nie zgłosił uwag lub zastrzeżeń do projektu uchwały.

Wobec powyższego, podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017, w zakresie nadania nowego brzmienia pkt II załącznika nr 2 do uchwały - jest uzasadnione.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2013 r.,poz. 888 i poz. 1238; w 2014 r., poz. 695, poz. 1101 i poz. 1322; z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 933, poz. 1045, poz. 1688 i poz. 2281.

[2]) Zmiany wymienionej uchwały zostały opublikowane w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2683, poz. 3256 i poz. 5389; z 2015 r., poz. 3581, poz. 4480, poz. 5725 i poz. 8980; z 2016 r., poz. 1999 i poz. 2372.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 171, poz. 1016 i Nr 152, poz. 897; z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513; Dz. U. z 2013 r. poz. 1426.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »