| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/272/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna

z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w TRZEMESZNIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 t.j.) Rada Miejska Trzemeszna po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w zakresie organizacji działania osiedli
uchwala, co następuje:

§ 1. . Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XVI/105/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31.08.2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Trzemesznie (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 289, poz. 4659 z dnia 28 października 2011 r.) w ten sposób, że:

1. W § 12 pkt 5) po słowie "pkt 1" dodaje się słowa "z wyjątkiem lit. c)" oraz zamienia się przecinek na kropkę.

2. W § 12 skreśla się pkt 6).

3. W § 15 ust.1 dodaje się pkt 12) w brzmieniu:
"12) realizowanie zadań określonych w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a, przy czym jeśli organ gminy w ciągu 30 dni nie otrzyma odpowiedzi na swój wniosek to przyjmuje się, że Zarząd nie wnosi zastrzeżeń do projektów uchwał lub innych aktów przedłożonych do zaopiniowania,"

4. W § 15 ust.1 dodaje się pkt 13) w brzmieniu:
"13) realizowanie zadań w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, przy czym jeśli organ gminy w ciągu 30 dni nie otrzyma odpowiedzi na swój wniosek to przyjmuje się, że Zarząd nie wnosi zastrzeżeń do projektów uchwał lub innych aktów przedłożonych do zaopiniowania."

§ 2. Tekst jednolity Statutu Osiedla Nr 2 w Trzemesznie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzemeszna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/272/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 31 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr XXIX/272/2016
Rady Miejskiej Trzemeszna
z dnia 31 maja 2016 roku

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 t.j.), organizację i zakres działania jednostek pomocniczych (m.in. osiedli) określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
W art. 5a cytowanej wyżej ustawy zawarta została delegacja dla rady gminy do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. W ramach tego upoważnienia Rada Miejska w Trzemesznie w dniu 1 kwietnia 2003 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Trzemeszno (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r., poz. 1324 ze zm.). Przeprowadzenie konsultacji dotyczących statutów jednostek, w tym ich zmian, zalicza się do materii spraw określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym do niniejszej procedury zastosowanie miały przepisy Rozdziału III a powyższej uchwały.

Potrzeba zmian w organizacji i zakresie działania jednostek pomocniczych gminy wynika z wielu okoliczności, zgłaszanych również przez przedstawicieli tychże jednostek. W dniu 9 grudnia 2015 r. Przewodniczący Zarządu osiedla Nr 1 w Trzemesznie zwrócił się do organu wykonawczego Gminy z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do Statutów Osiedli w zakresie ułatwienia wydawania opinii w sprawach należących do właściwości Osiedla, w tym: dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego, planu społeczno-gospodarczego miasta, przepisów gminnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym. W dotychczasowych uregulowaniach statutów Osiedli w większości spraw wymagana była opinia Zebrania Mieszkańców, co z punktu widzenia organizacyjnego było bardzo trudne, a niekiedy ze względu na terminy wręcz niemożliwe do realizacji. Następnie w uzgodnieniu z Przewodniczącym zarządu Osiedla Nr 2 w Trzemesznie ustalono, że zasadnym jest więc prze przekazanie kompetencji w tym zakresie Zarządowi, co wiąże się z wprowadzeniem zmian do Statutu wraz z zapisem dotyczącym 30-dniowego okresu oczekiwania na opinię. Wprowadzone zmiany w szczególnych przypadkach (terminy lokal, wypadki losowe) umożliwią Radzie Miejskiej podejmowanie uchwał w sposób płynny.

Na podstawie regulacji zawartych w przepisach prawa miejscowego uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna Nr XXVI/234/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla Nr 1 i Osiedla Nr 2
w Trzemesznie w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli, Rada m.in. zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, powołała Miejską Komisję Konsultacyjną w składzie: Edyta Kubiak - przewodnicząca oraz członkowie - Józef Tarnowski, Renata Wiśniewska, Zbigniew Matelski, określiła harmonogram konsultacji oraz wzór karty konsultacyjnej.

Zgodnie z tą uchwałą, w dniu 01.04.2016 r. udostępniono mieszkańcom treści projektów statutów osiedli w biurze Rady Miejskiej Trzemeszna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. Mieszkańcy mogli zgłaszać pisemnie swoje uwagi, opinie i wnioski na adres Urzędu lub pocztą elektroniczną na adres biuro_rady@trzemeszno.pl lub sekretarz@trzemeszno.pl do dnia 15.04.2016 r.

W tym trybie nie zgłoszono uwag do przedkładanych rozwiązań.

Konsultacje zostały przeprowadzone przez Miejską Komisję Konsultacyjną, zgodnie
z harmonogramem konsultacji.

Radzie Miejskiej Trzemeszna została przedłożona informacja Burmistrza z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 1 i Osiedla nr 2 w Trzemesznie dotycząca zmian w statutach osiedli.

Niniejsza uchwała jest wypełnieniem dyspozycji przywołanego na wstępie niniejszego uzasadnienia art. 35 ustawy o samorządzie gminnym wskazującego, iż organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »