reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/234/2016 Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150 - tekst jednolity ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dz. Urz .Woj. Wlkp. Nr 218, poz. 3428 z 2011 r. ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. w §5 ust. 6 przecinek zastępuje się kropką i dodaje się zdanie: "Powyższe uprawnienie nie przysługuje byłym najemcom, którzy otrzymali uprawnienie do lokalu socjalnego na podstawie sądowego wyroku eksmisyjnego,"

2. §7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Nie zezwala się na dokonywanie zamian pomiędzy najemcami lokali komunalnych, a najemcami z innych zasobów mieszkaniowych, w przypadku gdy najemcy spoza mieszkaniowego zasobu gminy w okresie ostatnich 12 miesięcy posiadali zaległości czynszowe lub podobne."

3. w §8 ust. 11 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "wynajęły lokal spoza mieszkaniowego zasobu gminy i skorzystały z pomocy w postaci dodatku wyrównawczego."

4. dodaje się § 9a w brzmieniu:

1) Przed zawarciem umowy najmu lokalu z osobą, której nazwisko figuruje na liście lokali mieszkalnych lub socjalnych, przyszły najemca jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających aktualne warunki mieszkaniowe oraz wysokość dochodów - stosownie do §3 i §4 uchwały.

2) W przypadku gdy:

a) warunki zamieszkiwania nie kwalifikują wnioskodawcy do ich poprawy (§4 uchwały) nazwisko wnioskodawcy wykreśla się z listy mieszkaniowej, z zastrzeżeniem §4 pkt 3,

b) dochody wnioskodawcy przekraczają kryterium określone w §3 ust. 1 uchwały - nazwisko wnioskodawcy wykreśla się z listy mieszkaniowej, z zastrzeżeniem §3 ust. 3,

c) dochody wnioskodawcy, którego nazwisko figuruje na liście mieszkaniowej lokali socjalnych przekraczają kryterium określone w §3 ust. 2 uchwały, lecz nie przekraczają kryterium określonego w §3 ust. 1 uchwały - nazwisko wnioskodawcy pozostawia się na liście lokali socjalnych.

5. dodaje się §15a w brzmieniu:

1) Dopuszcza się ponowne zawarcie - na czas nieoznaczony - umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy - z osobami, które utraciły tytuł prawny do tego lokalu pod warunkiem:

a) złożenia pisemnego wniosku przez byłego najemcę o ponowne zawarcie umowy najmu i uzyskania pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej, wraz z ofertą nabycia lokalu,

b) znajdowania się lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy Września i przeznaczenia go do sprzedaży na rzecz najemcy,

c) dokonania spłaty wszelkich należności z tytułu czynszu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, mediów oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego,

d) osiągania przez gospodarstwo domowe osób uprawnionych, w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o ponowne zawarcie umowy dochodów, o których mowa w §10 ust. 2 pkt 1 uchwały; §10 ust. 3 - stosuje się.

2) Przesłanki, o których mowa w pkt 1 muszą być spełnione łącznie.

3) Uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy Wynajmujący wniesie powództwo o eksmisję do sądu przed złożeniem wniosku przez osobę, o której mowa w pkt 1.

4) Możliwość ponownego zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1 przysługuje dotychczasowemu najemcy wyłącznie raz - w przypadku ponownego dopuszczenia do wypowiedzenia umowy najmu, pkt 1 nie stosuje się.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący rady Miejskiej we Wrześni


Waldemar Grześkowiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama