| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 6n, ust. 1 w związku z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje:

§ 1. . Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć do Burmistrza Pyzdr deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na formularzu wg określonego wzoru w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 3. 1. Składaną za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklarację sporządza się w formacie XML w oparciu o wzór deklaracji zamieszczony w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

2. Układ informacji i powiązań miedzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały.

§ 4. 1. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z wykorzystaniem platformy ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW / HTTP / szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego WWW / SSL /.

2. Deklaracje, o których mowa w ust 1, opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r poz. 1662) albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r poz.1114).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr

§ 6. Traci moc uchwała: Nr XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji, Nr XXVI/218/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/166/2013 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Kłossowska


Załącznik do Uchwały Nr XIV/129/16
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »