| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Piaski

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 250) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Piaski i transport nieczystości pochodzących z tych zbiorników.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać wymagania:

1. W zakresie wyposażenia pojazdów asenizacyjnych zobowiązany jest dysponować pojazdem lub pojazdami :

1) oznakowanymi w sposób trwały i czytelny, umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na pojazdach nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,

2) posiadającymi zainstalowane urządzenia zabezpieczające przed wyciekiem nieczystości ciekłych,

3) wyposażonymi w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu zbiorników,

4) utrzymanymi w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym.

2. W zakresie bazy transportowej zobowiązany jest dysponować bazą :

1) na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

2) wyposażoną w miejsca postojowe, w ilości niezbędnej dla posiadanych pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

3) zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważnionych,

4) posiadającą punkt do bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,

5) posiadającą miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,

6) posiadającą zaplecze biurowe umożliwiające prowadzenie ewidencji umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz gromadzenia danych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami zobowiązany jest do:

1) stosowania odzieży i obuwia ochronnego w trakcie świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) stosowania rękawic ochronnych podczas wybierania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego oraz w trakcie pozbywania się tych nieczystości w stacji zlewnej,

3) uporządkowania i dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) stosowania środków odkażających i czyszczących w utrzymaniu odpowiedniego standardu sanitarnego i porządkowego stosowanego sprzętu.

4. W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych zobowiązany jest do dostarczania i przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej położonej w odległości nie większej niż 30 km od granicy Gminy Piaski.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Różalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »