| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/108/16 Rady Gminy Mieścisko

z dnia 25 maja 2016r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu Rada Gminy Mieścisko uchwala, co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Mieścisko zapewniają utrzymanie czystości i porządku na ich terenie poprzez:

1) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) Przekazywanie odpadów przedsiębiorcy wyłonionemu przez gminę, w terminach wyznaczonych harmonogramem udostępnionym właścicielom nieruchomości;

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do pojemników o pojemności i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców na nieruchomości, w sposób opisany w niniejszym regulaminie;

4) Uprzątanie odpadów z miejsc publicznych np. placów, dróg publicznych, ciągów pieszojezdnych, ścieżek rowerowych;

5) Zbieranie i usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych.

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów. Właściciele nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów obowiązani są do segregowania odpadów, a podmiot wybrany przez gminę oraz punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdujący się w Popowie Kościelnym do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) metali;

3) tworzywa sztucznego typu PET, tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) szkła w tym bezbarwnego i kolorowego;

6) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych;

7) przeterminowanych leków;

8) zużytych baterii i akumulatorów;

9) chemikaliów;

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

12) zużytych opon;

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

14) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po wysegregowaniu odpadów określonych pkt 1 - 13.

2. Dopuszcza się łączne zbieranie odpadów wyszczególnionych w ust. 1 pkt od 2 do 4.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości prowadząc selektywną zbiórkę zobowiązani są zbierać odpady niesegregowane (zmieszane) i ulegające biodegradacji w oddzielnych pojemnikach.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki i worki przed nieruchomość.

3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 niniejszego regulaminu, powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach.

4. W przypadku nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 5 niniejszego regulaminu, powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego workach.

5. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 niniejszego regulaminu, powinny być gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach lub workach.

6. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości, na której powstały odpady biodegradowalne. Lokalizacja kompostownika na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 5. 1. Odpady określone w § 3 ust. 1 pkt 1-6 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą bezpośrednio z miejsca ich gromadzenia.

2. Odpady określone w § 3 ust. 1 pkt 1-6 właściciel nieruchomości może, w przypadku zebrania ich w ponadnormatywnej ilości, dostarczyć do punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOKu).

3. Odpady określone § 3 ust. 1 pkt 7-13 właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), przy czym przeterminowane leki i zużyte baterie, może dostarczyć do innych wyznaczonych punktów ich gromadzenia określonych w harmonogramie zbiórki ogłoszonej na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu.

Przez odpad budowlany i rozbiórkowy, określony w § 3 ust. 1 pkt 13 należy rozumieć odpad komunalny pochodzący z drobnych prac remontowych, na które nie jest wymagane zgłoszenie ani pozwolenie na budowę.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć odpady do PSZOKu osobiście i na własny koszt oraz umieścić je w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt.

2. Uprzątnięcia zanieczyszczeń wymienionych w ust. 1 należy dokonać niezwłocznie po ich pojawieniu się, a jeśli ich występowanie spowodowane jest opadami atmosferycznymi, po ustąpieniu opadu.

3. Zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 1 należy uprzątnąć w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 7. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe z napraw odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków odpowiadających obowiązującym normom, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki i worki na odpady o pojemności 60 litrów L;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

5) pojemniki (KP 7) o pojemności 7 m3; dopuszcza się również pojemniki o pojemności 5 i 10m3;

6) pojemniki oraz worki oznaczone odpowiednimi kolorami, zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 120, 240, 1100, 1500 L, 2500 L;

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych:

1) nie więcej niż dwie osoby - pojemnik o pojemności 60 L;

2) nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4 osoby - pojemnik o pojemności 120 L;

3) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób - pojemnik o pojemności 240 L;

4) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 10 osób - pojemniki o pojemności 240 L i 120 L;

5) powyżej 10 osób - pojemniki o pojemności 360 L + nie mniej niż 30 litrów na każdą następna osobę powyżej 10 osób, z uwzględnieniem zasad określonych w § 8.

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli z takiego urządzenia korzystają osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 5 - osób pojemnik lub worek o pojemności 60 L;

2) nie mniej niż 6 - osób i nie więcej niż 15 osób pojemnik o pojemności 120 L;

3) nie mniej niż 16 - osób i nie więcej niż 30 osób pojemnik o pojemności 240 L;

4) powyżej 30 - osób pojemniki o pojemności 240 L + nie mniej niż 5 litrów na każdą następną osobę powyżej 30 osób, z uwzględnieniem zasad określonych w § 8.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w taką ilość pojemników aby zabezpieczała ona potrzeby danej nieruchomości w zakresie zbierania odpadów.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności, zgodnej ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. 1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego ustala się pojemniki zadaszone o pojemności od 20 l do 70 l.

2. W terenie zabudowanym pojemniki usytuowane na pieszych ciągach komunikacyjnych, powinny być rozstawione w miarę potrzeb, w zależności od natężenia ruchu pieszego.

3. W pobliżu obiektów handlowo - usługowych, szkół, przedszkoli itp. pojemniki powinny być rozstawione w ich sąsiedztwie.

4. Na terenach zorganizowanej zieleni gminnej i placach zabaw pojemniki powinny być rozstawione przy wejściach na ich teren.

Rozdział IV.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - co dwa tygodnie, dopuszcza się możliwość odbioru raz w miesiącu z terenu nieruchomości niezamieszkałych;

2) zbieranych selektywnie: papier i tektura, szkło w tym bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne typu PET i typu plastik przemysłowo - gospodarczy, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz w miesiącu, każda z wymienionych frakcji odbierana będzie osobno z uwzględnieniem § 3 ust 2;

3) ulegających biodegradacji - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie odbierane będą sukcesywnie, w miarę potrzeby.

3. Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, terenach zieleni gminnej odbierane będą nie rzadziej niż raz w tygodniu.

4. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 1-5, stojących na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich przed przelewaniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy zawartej z uprawnionym podmiotem.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków są zobowiązani usuwać osady ściekowe zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zapewnienia pracownikom podmiotu uprawnionego dostępu do urządzeń określonych w ust. 1 i 2 celem wykonania usługi.

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, podejmuje się m.in. następujące działania:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych w tym selektywną zbiórką wszystkich mieszkańców gminy;

2) zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko;

3) zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów, jeśli nie udało się zapobiec ich powstawaniu;

4) zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec i których nie udało się poddać odzyskowi;

5) intensyfikacja działań edukacyjno - informacyjnych promujących odpowiednie sposoby postępowania z odpadami;

6) promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów służących do ponownego użycia lub przetworzenia;

7) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;

8) kontrole podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

9) prowadzenie przez gminy kontroli rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania go na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywny lub zachowującego się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe;

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział VII.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, a w szczególności w sposób nie powodujący zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno - epidemiologiczne;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór;

4) do posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy Prawo budowlane.

Rozdział VIII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają hale magazynowe i usługowe, obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi posiadającymi podpiwniczenie oraz pozostałe miejsca, w których stwierdzono obecność gryzoni.

2. Deratyzację należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy lata, w terminie od 1 do 30 kwietnia, od 15 października do 15 listopada oraz każdorazowo w przypadku licznych stwierdzeń gryzoni na terenie nieruchomości.

Rozdział IX.
Postanowienia końcowe

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

§ 20. Traci moc Uchwała Nr XXII/161/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 1947) oraz Uchwała Nr XXV/192/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/13 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4598).

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mieścisko, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mieścisko.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kapczyńska

25 maja 2016 r.


Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XIX/108/16

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieścisko.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.87) Rada Gminy Mieścisko zobowiązana jest dostosować uchwałę do obowiązujących przepisów prawnych.

Ponadto głębsza analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzona na terenie Gminy Mieścisko od 1 lipca 2013 roku wymusza dokonanie zmian. Niniejsze zmiany obejmują głównie uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tym samym zaniechanie punktów mobilnych oraz zmianę częstotliwości odbioru odpadu biodegradowalnych z terenu nieruchomości, zwiększając ich częstotliwość odbioru poza okresem wegetacyjnym.

Projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom społecznym oraz zaopiniowaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »