| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Grodziec

z dnia 16 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6c ust. 1 i art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Grodziec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal;

3) papier i tektura;

4) szkło bezbarwne i kolorowe;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 4 :

1) przeterminowane leki

2) chemikalia

3) zużyte baterie i akumulatory

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte opony;

7) odpady budowlane i remontowe - z wyłączeniem papy, azbestu, wełny mineralnej, itp.;

8) odpady zielone.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

4. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych przejmuje gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

§ 3. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy :

1) Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym i opublikowanym przez gminę - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2) Selektywnie zebrane odpady z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym i opublikowanym przez gminę - nie rzadziej niż 6 razy w roku.

3) Selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym i opublikowanym przez gminę - nie rzadziej niż 2 razy w roku.

4) Selektywnie zebrane odpady - szkło, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym i opublikowanym przez gminę - nie rzadziej niż 4 razy w roku.

5) Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym i opublikowanym przez gminę - nie rzadziej niż 4 razy w roku. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone właściciel może poddawać kompostowaniu.

2. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej gminy Grodziec, w BIP oraz dostępny w Urzędzie Gminy Grodziec.

§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy mogą w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawać następujące frakcje odpadów:

1) przeterminowane leki,

2) chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

6) zużyte opony,

7) odpady budowlane i remontowe - z wyłączeniem papy, azbestu, wełny mineralnej,

8) odpady zielone.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

3. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są posegregowane według rodzajów odpady komunalne wyłącznie z gospodarstw domowych mieszkańców gminy Grodziec:

1) ilość dostarczanych odpadów musi wskazywać na ich pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych;

2) odpady umieszczane są w kontenerach i pojemnikach odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych;

3) dostarczenie odpadów należy zgłosić do wyznaczonego pracownika, który je sprawdzi oraz wskaże miejsce składowania.

4. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej gminy Grodziec oraz w BIP.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dniu świadczenia usługi lub w dniu następnym telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Gminy Grodziec.

2. Dane kontaktowe podane są w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodziec.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/113/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 5 maja 2016 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/120/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przedmiotowa ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r. Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych do zasad określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez możliwość zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz poprzez określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Projekt uchwały szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Grodziec w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązany z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec. Projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »