| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/16 Rady Miejskiej Żerkowa

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żerków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250) Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1. Bezpośrednio z terenu nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zbierane:

a) szkło,

b) tworzywa sztuczne,

c) papier i tektura,

d) metale,

3) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z zastrzeżeniem §3 ust 4 niniejszej uchwały;

2. W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

1) papier i tektura,

2) szkło,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

5) odpady ulegające biodegradacji,

6) odpady zielone,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony,

11) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie.

12) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, termometry, farby i lakiery, opakowania po substancjach niebezpiecznych, filtry olejowe.

3. Dodatkowo odpady można przekazać:

1) przeterminowane leki do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w wyznaczonych przez gminę aptekach. Informację o ich lokalizacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej gminy Żerków,

2) zużyte baterie - do specjalistycznych pojemników, znajdujących sie w budynkach użyteczności publicznej (urząd, szkoły).

3) dwa razy w roku mieszkańcy mogą również przekazywać odpady do mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych - tzw. gratowozu:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

§ 2. 1. Transport odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Brzóstkowie mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

2. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gmina podaje poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej gminy Żerków.

§ 3. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez firmę odbierającą odpady z następującą częstotliwością :

1) zabudowa jednorodzinna na terenie miasta:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec

- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w miesiącach kwiecień-październik

2) zabudowa jednorodzinna na terenie wsi:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc

3) zabudowa wielolokalowa na terenie miasta:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc w miesiącach listopad-marzec

- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w miesiącach kwiecień-październik

4) zabudowa wielolokalowa na terenie wsi:

- nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane odpady z tworzywa sztucznego i metalu gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez firmę odbierającą odpady;

1) zabudowa jednorodzinna - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) zabudowa wielolokalowa - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów, mieszkańcy powinni dostarczyć samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy zlokalizowanego w Brzóstkowie.

4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mieszkańcy dostarczają samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który zlokalizowany jest w Brzóstkowie

§ 4. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Żerków.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Właściciele nieruchomości zgłaszają niezwłocznie na piśmie osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zerkow.pl do Urzędu Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 8. Traci moc uchwała XX/131/12 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żerków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 poz. 665).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały XIV/106/16 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żerków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6j, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ww. ustawy zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Niniejsza uchwała dostosowuje zasady zbierania i odbierania odpadów komunalnych do zasad określonych w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez możliwość zróżnicowania częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz poprzez określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »