| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/183/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Kleczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gminy i Miasta Kleczew stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Kleczew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie


Maciej Trzewiczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXI/183/2016
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY I MIASTA KLECZEW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Kleczew, zwany dalej "Regulaminem" zgodnie z wymogami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Kleczew.

§ 2. W celu ustalenia znaczenia pojęć występujących w regulaminie stosuje się zapisy ustaw, aktów wykonawczych i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (zwanego dalej WPGO), w których pojęcia zostały zdefiniowane.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Określa się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

1) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie, polegający na:

a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu odpadów komunalnych przedsiębiorcy odbierającemu odpady, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie w §5,

b) zbieraniu odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości,

b) systematycznym, w taki sposób by nie zalegały, zbieraniu odpadów oraz usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę,

c) niezwłocznym zbieraniu i usuwaniu z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych i remontów lokali oraz budynków,

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie oraz zmieszanych operatorowi w terminach wyznaczonych harmonogramem, dostarczanym właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady,

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4) odpady określone w § 4 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt. 2-14

2) papieru i tektury (opakowania z papieru i tektury, broszury, książki itp.)

3) szkła (opakowania szklane, nie należy wrzucać ceramiki, talerzy, szkła okiennego, technicznego itp.)

4) tworzyw sztucznych (zgniecione butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, po środkach spożywczych itp.)

5) opakowań wielomateriałowych (kartoniki po sokach, napojach, mleku itp.)

6) metali (puszki po konserwach, napojach, sokach- czyste, bez zawartości)

7) odpadów ulegających biodegradacji,

8) popiół,

9) pampersy,

10) przeterminowanych leków i chemikaliów,

11) zużytych baterii i akumulatorów,

12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

14) zużytych opon,

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) prowadzenie selektywnego zbierania do odpowiednio oznakowanych worków następujących frakcji odpadów komunalnych bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał odpad.

a) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.)- worek koloru niebieskiego,

b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania piankowe, materiały zespolone- worek koloru żółtego,

c) folia i tekstylia- worek koloru zielonego,

2) w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości, na której znajduje się budynek,

3) w worki, do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, właścicieli nieruchomości zaopatruje operator,

4) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka bądź pojemnika oczyścić;

5) z odpadów opakowaniowych, posiadających zakrętki, należy je odkręcić; można je ponownie zakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

6) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka bądź pojemnika;

7) selektywnie zebrane odpady przekazywane operatorowi w workach, należy zabezpieczyć przed zmieszaniem podczas transportu poprzez zawiązanie worka;

8) przeterminowane lekarstwa należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek,

9) chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktu wskazanego przez podmiot odbierający odpady,

10) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do odpowiednich pojemników, specjalnie do tego celu przeznaczonych znajdujących się w punktach handlowych oferujących w sprzedaży asortyment tego rodzaju lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK,

11) akumulatory przemysłowe i samochodowe należy przekazać do punktów handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę lub przekazać do PSZOK,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD), meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu PSZOK lub dostarczyć do wyznaczonych punktów podczas mobilnej zbiórki odpadów komunalnych w terminach określonych przez podmiot odbierający odpady komunalne,

13) odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstają. Zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych,

14) popiół należy gromadzić w pojemnikach do tego celu przeznaczonych,

15) pampersy należy gromadzić w specjalnych workach, koloru czarnego z napisem "pampers",

§ 6. 1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, powinny być gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów w sposób umożliwiający ich odbiór przez przedsiębiorcę.

2. Błoto, śnieg i lód z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, powinny być gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych itp.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń na drogę publiczną.

§ 7. Mycie pojazdów poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do urządzeń do tego przeznaczonych.

§ 8. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzone będą w pojemnikach 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny umieszczane będą w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w zabudowie wielorodzinnej w następujący sposób:

a) papier i tektura- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach koloru niebieskiego 120l, w zabudowie wielorodzinnej w pojemniku o pojemności 2,5 m3,

b) tworzywa sztuczne, metale i odpady wielkomateriałowe- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach koloru żółtego 120l, w zabudowie wielorodzinnej w pojemniku o pojemności 2,5 m3,

c) folia i tekstylia- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzone w workach koloru zielonego 120l, w zabudowie wielorodzinnej w pojemniku o pojemności 2,5 m3,

d) szkło i opakowania szklane- pojemniki o pojemności 2,5 m3 na terenie gminy i miasta,

e) opakowania z tworzyw sztucznych- pojemniki o pojemności 2,5 m3 na terenie gminy i miasta,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzone w pojemnikach o pojemności 80l, w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności 1100l,

g) odpady zielone- w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej gromadzone w workach o pojemności 120l,

h) pampersy- w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej gromadzone w workach koloru czarnego z napisem "pampers" o pojemności 60l,

i) popiół- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej gromadzone w pojemnikach 110 l, 120 l, 240 l, w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach o pojemności od 5 m3 do 7 m3 (KP-5, KP-7) z wbudowaną kratą o otworach wrzutowych o przekroju 7cmx7cm,

j) odpady budowlane należy gromadzić w kontenerach uniemożliwiających pylenie.

2. Dopuszcza się- przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników niż zostały określone w ust. 1.

§ 10. 1. W zamieszkałych nieruchomościach ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, w które zostanie wyposażona nieruchomość musi być dostosowana do:

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników,

2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca w ciągu doby.

2. Określa się minimalną pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dostosowane do cyklu odbioru określonego w § 12:

1) Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych- 30 litrów na mieszkańca jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,

b) segregowanych odpadów komunalnych- co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 120 litrów na każdą nieruchomość,

2) Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości :

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych- 30 litrów na mieszkańca jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 litrów na każdą nieruchomość,

b) segregowanych odpadów komunalnych- pojemniki odpowiednio oznaczone w stosunku do każdego rodzaju odpadów zbieranych selektywnie o pojemności od 1,5 m3 do 3,0 m3 na każdą nieruchomość,

3) Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane i selektywne odpady komunalne dostosowując pojemność do swoich indywidualnych potrzeb, przy ustaleniu wskazanych standardów:

a) dla przedszkoli i szkół- nie mniej niż 2 litry na każdego ucznia i pracownika,

b) dla lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza- nie mniej niż 10 litrów na każdego zatrudnionego pracownika, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrowy na lokal,

c) dla obiektów użyteczności publicznej- nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na obiekt,

d) dla lokali gastronomicznych- minimum 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na obiekt.

3. Określa się minimalną pojemność koszy ulicznych do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 20 litrów.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, w tym:

1) kontenery i pojemniki powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich właściwego stanu sanitarnego, uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz utrudniającą zwierzętom dostęp do odpadów,

2) worki i torby powinny być wykonane z wytrzymałych na rozerwanie materiałów, uniemożliwiających wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz utrudniającą zwierzętom dostęp do odpadów.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie za pomocą typowych systemów załadowczych.

3. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

4. Urządzenia, w których gromadzone są odpady komunalne nie powinny być usytuowane w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki parkingowe oraz trawniki.

5. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków w terminie wskazanym w harmonogramie określonym w § 12 niniejszego regulaminu.

6. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 2 razy/m-c (w odstępach nie mniejszych niż 14 dni)

b) segregowane odpady komunalne

- tworzywa sztuczne, metal: 1 raz/ m-c, w okresie od maja do października 2 razy w miesiącu,

- makulatura: 1 raz/ m-c, w okresie od maja do października 2 razy w miesiącu,

- folia, tekstylia: 1 raz/ m-c, w okresie od maja do października 2 razy w miesiącu,

c) odpady ulegające biodegradacji- 1 raz/ tydzień,

d) popiół- 2 razy w miesiącu, w okresie od maja do października 1 raz w miesiącu,

e) odpady zielone- 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada,

f) pampersy- 2 razy w miesiącu, w okresie od maja do października 1 raz w miesiącu, w sposób ciągły- PSZOK

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej:

a) opakowania z tworzyw sztucznych w pojemnikach o pojemności 2,5m3 -nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, po każdorazowym zapełnieniu,

b) opakowania wielomateriałowe w pojemnikach o pojemności 2,5m3 -nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, po każdorazowym zapełnieniu,

c) makulatura w pojemnikach o pojemności 2,5m3 -nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, po każdorazowym zapełnieniu,

d) odpady ulegające biodegradacji- 2 razy/ tydzień,

e) popiół- 1 raz w tygodniu, w okresie od maja do października 1 raz w miesiącu,

f) odpady zielone- 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada,

g) pampersy- 1 raz w tygodniu, w okresie od maja do października 1 raz w miesiącu.

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe- 2 razy w roku mobilna zbiórka w punktach wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, w sposób ciągły- PSZOK.

3. Szkło oraz tworzywa sztuczne PET z pojemników o pojemności 2,5m3 w punktach selektywnej zbiórki odpadów "gniazd" -nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, po każdorazowym zapełnieniu.

4. Przeterminowane leki- w sposób ciągły apteki na terenie miasta i gminy Kleczew.

5. Zużyte baterie i akumulatory- w sposób ciągły PSZOK.

6. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości tj. zbieranie, gromadzenie w odpowiednich pojemnikach i/lub workach oraz wystawianie celem odbioru przez przedsiębiorcę w terminach określonych harmonogramem, winno się odbywać w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku.

7. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, określa odrębna uchwała.

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są, w dniu odbioru określonego harmonogramem, do godziny 7:00, wystawić przed teren nieruchomości (do drogi), pojemniki i/lub worki z odpadami komunalnymi a także udostępnić te pojemniki na czas odbierania odpadów przez przedsiębiorcę.

§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych z nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń gromadzących nieczystości, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2) pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych,

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 14. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

2. Odpady ulegające biodegradacji powinny być zbierane w sposób selektywny, co pozwala na pozyskanie surowca odpowiedniej czystości.

3. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami biodegradowalnymi z przemysłu oraz rolnictwa.

4. Gmina zobowiązana jest do przeprowadzania akcji edukacyjnych dla podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców regionu w zakresie kompleksowych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami (szkolenia, ulotki, informatory, konkursy itp.)

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 15. 1. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do dbania o to, aby zwierzęta domowe nie stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia.

2. Właściciel zwierząt domowych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierzęcych na klatkach schodowych lub innych pomieszczeń budynków służących do wspólnego użytku oraz na terenach użytku publicznego, takich jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp. Odchody należy umieszczać w koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.

3. W miejscach publicznych psa należy wyprowadzać na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub zachowującego się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzać zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone pojedynczo, wyłącznie przez osoby dorosłe. Zwierzęta te muszą być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany :

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych

3. Wprowadza się obowiązek sprzątania odchodów zwierząt gospodarskich (krowy, konie) prowadzonych po drogach publicznych przez ich właścicieli w trakcie ich prowadzenia.

4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 17. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i zbiorowego żywienia,

3) składowisko odpadów komunalnych.

2. Deratyzację przeprowadza się od października do listopada, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

3. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzić każdorazowo w przypadku wystapienia populacji gryzoni.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »