| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Wągrowiec

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Wągrowiec, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 składa się w Urzędzie Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklaracja o której mowa w § 1 może być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, z zachowaniem następujących warunków i trybu jej składania:

1) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi powinien być zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały;

2) elektroniczny formularz deklaracji należy pobrać ze strony pod adresem: www.bip.wagrowiec.wlkp.pl wypełnić i przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, które należy złożyć na żądanie organu:

1) oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do zajmowanego lokalu, położonego w budynku wielolokalowym, o ilości osób zamieszkujących ten lokal;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w szczególności: umowa nabycia nieruchomości, najmu, użytkowania, dzierżawy albo dożywocia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/229/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 listopada 2012 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2013 r. poz. 3555, poz. 3754, poz. 4243, poz. 5419).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Łukaszczyk


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/192/2016
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Gminy Wągrowiec, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 r. art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 87), dotychczasowy akt prawa miejscowego wydany na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowuje moc na okres na jaki został wydany, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z powyższym Rada Gminy Wągrowiec jest zobowiązana do podjęcia nowej uchwały sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Wzór, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały został zaktualizowany oraz dostosowany do ww. przepisów.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wójt


Przemysław Majchrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »