reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/405/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia osobom starszym/seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, zwłaszcza najstarszego pokolenia powołuje się Radę Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania określa Statut Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiący załącznik, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Rady Seniorów zapewnia Wójt Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/405/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 czerwca 2016 r.

STATUT RADY SENIORÓW GMINY TARNOWO PODGÓRNE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne określa tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania.

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o:

1) Radzie Seniorów - należy rozumieć Radę Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne,

2) Przewodniczącym Rady albo Przewodniczącym - należy rozumieć Przewodniczącego Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne,

3) Wiceprzewodniczącym Rady - należy rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne,

4) Członku Rady - należy rozumieć Członka Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne,

5) Gminie - należy rozumieć Gminę Tarnowo Podgórne,

6) Wójcie - należy rozumieć Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3. Siedzibą Rady Seniorów jest Tarnowo Podgórne, a obszarem działania jest obszar Gminy Tarnowo Podgórne.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 4. Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą, inicjatywną oraz opiniodawczą dla organów Gminy.

§ 5. Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy poprzez:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do wzmacniania aktywności obywatelskiej seniorów,

2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji,

3) współpracę z władzami gminy przy rozstrzyganiu problemów osób starszych,

4) formułowanie propozycji dotyczących krótko i długoterminowych działań na rzecz osób starszych,

5) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych.

Rozdział 3.
Powoływanie członków, organy i zasady działania

§ 6. 1. W skład Rady Seniorów wchodzi od 11 do 15 członków - mieszkańców Gminy będących przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób starszych na terenie Gminy.

2. Kadencja członków Rady Seniorów trwa 4 lata z zastosowaniem §12 ust. 2.

3. W skład Rady wchodzą:

a) przedstawiciele Kół Seniorów (po 1 z każdego Koła, w przypadku Kół liczących ponad 100 członków - 2 przedstawicieli, a Kół liczących ponad 200 członków - 3 przedstawicieli),

b) przedstawiciele organizacji działających na rzecz seniorów członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 4 osoby.

4. Członkiem Rady może być osoba, która nie była karana za przestępstwo umyślne, w tym przestępstwo skarbowe oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Ogłoszenie Wójta o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów zamieszcza się na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Organizacje i podmioty o których mowa w ust. 3 pkt a) i b) zgłaszające kandydatów do Rady Seniorów, dokonują ich wyboru według własnych zasad.

7. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów dokonuje się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia. Wzór zgłoszenia określi Wójt w drodze zarządzenia.

8. W przypadku zgłoszenia mniej niż 11 kandydatur, Wójt może wyznaczyć dodatkowy termin składania kandydatur.

9. Listę imienną osób wybranych na członków Rady Seniorów spośród zgłoszonych kandydatur zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Wybór członków do kolejnej Rady Seniorów powinien nastąpić nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady Seniorów, z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady Seniorów wybór członków powinien nastąpić w terminie do 15 września 2016 r.

11. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje, otwiera i prowadzi, do chwili wyboru Przewodniczącego, Wójt albo osoba przez niego upoważniona.

12. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

Rozdział 4.

§ 7. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Zastępców Przewodniczącego zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Przewodniczący organizuje pracę Rady Seniorów, kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

a) ustala termin posiedzenia i porządek obrad i zwołuje posiedzenia,

b) przewodniczy obradom Rady,

c) reprezentuje Radę Seniorów w kontaktach z innymi podmiotami,

d) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie Seniorów,

e) wyznacza Zastępcę Przewodniczącego, który będzie wypełniał jego obowiązki podczas nieobecności Przewodniczącego,

f) odwołanie Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego z pełnionej funkcji następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru. Następuje na wniosek tej osoby bądź na wniosek 1/3 składu członków Rady.

Rozdział 5.
Zasady działania

§ 8. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się przynajmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek pięciu członków Rady Seniorów,

c) na wniosek Wójta lub Rady Gminy.

3. O terminie posiedzenia oraz porządku obrad Rady członkowie są zawiadamiani drogą mailową najpóźniej 7 dni przed terminem.

4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół.

5. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

6. Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady Seniorów uczestniczących w posiedzeniu.

§ 9. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii lub wniosków przyjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. Posiedzenia i głosowania w sprawach omawianych przez Radę Seniorów są jawne.

3. Rada Seniorów może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe.

4. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jej członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem kosztów, decyzję w tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego, podejmuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

5. W pracach Rady Seniorów może uczestniczyć z prawem wyrażania opinii Wójt lub osoba przez niego wyznaczona oraz osoba wyznaczona przez Radę Gminy.

§ 10. 1. Wójt może zarządzeniem odwołać członka Rady Seniorów przed zakończeniem kadencji:

a) na wniosek tego członka,

b) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka,

c) w przypadku skazania członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Seniorów.

2. Wójt może uzupełnić skład Rady Seniorów w trakcie kadencji, z zachowaniem zasad określonych w § 6 Statutu.

§ 11. Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Seniorów zapewnia Wójt.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Pierwsza kadencja Rady Seniorów trwa do końca VII kadencji Rady Gminy Tarnowo Podgórne.


Uzasadnienie

30 listopada 2013 r. wszedł w życie przepis zawarty w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, przyznający radom gmin uprawnienie do tworzenia gminnych rad seniorów.

Powstanie Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne zapewni starszym mieszkańcom gminy możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, stworzy możliwość właściwego reprezentowania interesów seniorów. Stanowić będzie płaszczyznę wymiany informacji, formułowania postulatów poprawiających jakość życia seniorów

Powołanie Rady Seniorów pokazuje wolę korzystania z ich opinii, doświadczenia a tym samym daje szansę intensywniejszego udziału w życiu społecznym Gminy tej jakże licznej grupie mieszkańców

Poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej Gminy Tarnowo Podgórne Rada Seniorów wspierać będzie aktywność osób starszych, służyć integracji międzypokoleniowej i zapobiegać marginalizacji tych osób, tym samym będzie budować pozytywny wizerunek tej grupy społecznej w lokalnej społeczności.

Przyjęcie uchwały pozwoli powołać skład osobowy Rady, według reguł zaproponowanych w statucie oraz rozpocząć działalność Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama