reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/409/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej, zwany dalej "planem", po stwierdzeniu, iż nie narusza on ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne" uchwalonego Uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. ze zmianami.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej" wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

7) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

8) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji, w tym: tablice informujące o numerze posesji, tablice informujące turystów oraz tablice z ogłoszeniami;

9) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

10) urządzeniu rolniczym - należy przez to rozumieć urządzenie związane z prowadzeniem działalności rolniczej niestanowiące obiektu budowlanego w rozumieniu przepisów odrębnych;

11) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć drzewa i krzewy liściaste i iglaste posadzone w zwartym szpalerze, w którym dobór roślin został dokonany z uwzględnieniem istniejących warunków glebowych, odporności na niekorzystne czynniki zewnętrzne, wymagań klimatycznych, siły wzrostu, aspektów wizualnych oraz efektywności akustycznej;

12) zieleni krajobrazowej - należy przez to rozumieć roślinność o walorach wizualnych, estetycznych i przyrodniczych powstałą w wyniku wtórnej sukcesji lub sztucznego nasadzenia.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa oddziaływania drogi krajowej nr 92;

6) strefa występowania zespołów stanowisk archeologicznych;

7) obszar pojedynczego stanowiska archeologicznego;

8) zieleń izolacyjna.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U;

2) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony symbolem RM;

3) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R;

4) teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni krajobrazowej oznaczony symbolem WS/ZK;

5) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczony symbolem
KD-GP;

6) tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolami 1IT, 2IT.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym:

a) od strony dróg żadna z części budynków nie może przekroczyć wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę o więcej niż:

- okap, gzyms, balkon, zadaszenie nad wejściem - 1,5 m,

- taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa - odległość wynikającą z przepisów odrębnych, określających odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni,

b) dopuszcza się nadbudowę, przebudowę i remont istniejących budynków lub ich części położonych przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, a także ich rozbudowę z zachowaniem ustaleń planu dotyczących linii zabudowy;

c) dopuszcza się lokalizację budynków portierni przed nieprzekraczalną linią zabudowy w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od granicy frontowej działki;

2) zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy;

3) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

5) ustala się zasady sytuowania i parametry ogrodzeń:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych od frontu działki,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych z wyjątkiem ogrodzeń bocznych i tylnych niesąsiadujących z drogami,

c) maksymalna wysokość ogrodzeń:

- 1,5 m - od frontu działki,

- 2,0 m - od granic bocznych i tylnych nie sąsiadujących z drogami;

6) zakazuje się lokalizacji reklam;

7) dopuszcza się lokalizację szyldów wolnostojących oraz szyldów umieszczanych na ogrodzeniach i elewacjach budynków, przy czym ich powierzchnia nie może przekraczać 6 m2;

8) ustala się ogólne zasady podziału terenów:

a) minimalne powierzchnie projektowanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,

b) nie obowiązują minimalne powierzchnie projektowanych działek budowlanych w przypadku:

- realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- regulacji granic pomiędzy nieruchomościami i powiększenia działki budowlanej,

c) dopuszcza się realizację zabudowy na istniejących działkach niespełniających minimalnej powierzchni projektowanej działki budowlanej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) wszelkie oddziaływania związane z prowadzoną działalnością produkcyjną, składową, magazynową, usługową i rolniczą nie mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenami, do których inwestor posiada tytuł prawny;

2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów;

4) w zakresie ochrony gruntów i wód:

a) nakaz zachowania istniejących zbiorników wodnych,

b) zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu,

c) nakaz podczyszczania, odtłuszczania, neutralizowania ścieków przemysłowych wytwarzanych w procesie produkcyjnym przed ich odprowadzeniem do systemu oczyszczania, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nakaz wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla projektowanej drogi publicznej,

e) nakaz uwzględnienia budowy i przebudowy urządzeń melioracji szczegółowej oraz urządzeń drenażowych w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów,

f) nakaz rozpoznania geotechnicznych warunków posadowienia fundamentów obiektów budowlanych przed rozpoczęciem inwestycji;

5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

a) nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych oraz dla potrzeb technologicznych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł energii,

b) dla obiektów przemysłowych nakaz zachowania standardów emisyjnych wynikających z przepisów odrębnych;

6) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami:

- RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

- 2P/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - w przypadku lokalizacji budynków zamieszkania zbiorowego,

b) zakaz lokalizacji nowych funkcji, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 3P/U i 4P/U,

c) nakaz zapewnienia dopuszczalnych wartości poziomów dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) nakaz ograniczania emisji hałasu z poszczególnych terenów objętych planem w sposób zapewniający zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w sąsiedztwie;

7) w zakresie gospodarowania odpadami - nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,

8) w zakresie zagospodarowania mas ziemnych:

a) nakaz wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

b) dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszary planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego:

a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV,

b) w przypadku likwidacji lub skablowania linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV nie obowiązują ustalenia zawarte w pkt a);

10) w zakresie ochrony zieleni:

a) nakaz zachowania istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszaru objętego planem,

b) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:

a) strefę występowania zespołu stanowisk archeologicznych oraz obszar pojedynczego stanowiska archeologicznego, ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, stanowiących terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa, które podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania,

b) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem strefy występowania zespołu stanowisk archeologicznych i obszaru pojedynczego stanowiska archeologicznego,

c) nakaz wstrzymania prac ziemnych i przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze objętym planem.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych ustala się nakaz zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego oznaczonego symbolem KD-GP zgodnie z ustaleniami § 17 pkt 1 lit. e.

§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U:

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

b) budynków usługowych,

c) budynków biurowo-administracyjnych,

d) pomieszczeń socjalnych, biurowych i szkoleniowych w obiektach produkcyjnych i magazynowych,

e) budynków portierni,

f) budynków garażowych,

g) stacji benzynowych,

h) parkingów naziemnych,

i) zieleni izolacyjnej,

j) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

k) dojść, dojazdów, parkingów i placów przeładunkowych;

3) na terenie 2P/U dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego;

4) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny - 2,00,

- minimalny - 0,10,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50%,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%;

5) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- dla obiektów produkcyjnych, magazynów, budynków usługowych, budynków biurowo-administracyjnych i stacji benzynowych - nie więcej niż 15,0 m,

- dla budynków zamieszkania zbiorowego - nie więcej niż 10,0 m,

- dla budynków portierni i budynków garażowych - nie więcej niż 5,0 m;

c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,6 m nad poziomem terenu,

d) dowolna geometria dachu,

e) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od brunatnego, poprzez ceglany do czerwonego oraz w odcieniach szarości;

6) ustala się minimalną powierzchnię projektowanej działki budowlanej - 3000 m2;

7) ustala się nakaz realizacji zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 5,0 m zgodnie z rysunkiem planu.

§ 10. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem RM:

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszej uchwale ;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego,

b) budynków inwentarskich,

c) budynków garażowo-gospodarczych,

d) budowli rolniczych,

e) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny - 0,60,

- minimalny - 0,01,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%;

4) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego - nie więcej niż 10,0 m,

- budynku garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 6,0 m,

- budynku inwentarskiego - nie więcej niż 10,0 m,

- budowli rolniczych - nie więcej niż 15,0 m,

c) maksymalna liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dwie kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,

- dla budynku inwentarskiego - dwie kondygnacje nadziemne,

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,6 m nad poziomem terenu,

e) geometria dachu:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 45°,

- dla budynku inwentarskiego - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 45°,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° - 45°,

f) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od ceglanego do brązowego lub grafitowy,

g) dopuszcza się usytuowanie budynku garażowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego lub inwentarskiego,

h) dopuszcza się lokalizację garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego.

§ 11. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1R, 2R:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń rolniczych,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) urządzeń melioracyjnych.

§ 12. W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem WS/ZK:

1) nakazuje się zachowanie istniejącego rowu melioracyjnego wraz z zielenią krajobrazową, z uwzględnieniem pkt 3;

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej;

3) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) dojść i dojazdów łączących tereny oznaczone symbolami P/U zlokalizowanych poprzecznie w stosunku do osi rowu melioracyjnego poprzez realizację przepustów zapewniających jego drożność;

4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki - 70%.

§ 13. W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1IT, 2IT:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) zjazdów indywidualnych z przyległej drogi powiatowej nr 2420P zlokalizowanej poza granicami obszaru objętego planem na każdą działkę budowlaną w obrębie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,

c) chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego;

2) zakazuje się lokalizacji budynków;

3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki - 10%.

§ 14. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się położenie terenów objętych planem w granicach:

1) udokumentowanego złoża wód termalnych "Tarnowo Podgórne GT-1" (numer złoża 15707);

2) obszaru i terenu górniczego "Tarnowo Podgórne GT-1" ustanowionego dla eksploatacji udokumentowanego złoża wód termalnych.

§ 15. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) strefę oddziaływania drogi krajowej nr 92 o szerokości 170 m od zewnętrznej krawędzi jezdni głównej drogi krajowej nr 92, w której dopuszcza się lokalizację budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wyłącznie przy zastosowaniu środków technicznych zmniejszających negatywne oddziaływania drogi do poziomu określonego w przepisach odrębnych;

2) obszary oznaczone na rysunku planu jako pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, w których obowiązują ograniczenia określone w § 6 pkt 9;

3) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych w rozumieniu przepisów odrębnych;

4) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości równej lub większej niż 128 m n.p.m. ze względu na położenie obszaru objętego planem w strefie oddziaływania od stacji radarowych;

5) nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę;

6) zakaz innego niż rolniczy sposobu użytkowania gruntów rolnych klasy III.

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) W zakresie komunikacji:

a) nakaz zachowania istniejącego układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,

b) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez:

- drogę serwisową zlokalizowaną w liniach rozgraniczających teren drogi głównej ruchu przyspieszonego stanowiącej drogę krajową nr 92,

- istniejące zjazdy z drogi powiatowej nr 2420P położonej poza granicami obszaru objętego planem,

- nowy zjazd z drogi powiatowej nr 2420P położonej poza granicami obszaru objętego planem zlokalizowany na terenie infrastruktury technicznej oznaczonym symbolem 2IT na działkę o nr ewid. 1683,

c) nakaz włączenia drogi serwisowej do jezdni głównej drogi krajowej nr 92 wyłącznie na istniejącym węźle drogowym zgodnie z rysunkiem planu,

d) zakaz lokalizacji bezpośrednich zjazdów z jezdni głównej drogi krajowej nr 92,

e) dla terenu drogi publicznej klasy głównej, oznaczonej symbolem KD-GP:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- nakaz rozbudowy i przebudowy istniejącego węzła drogowego,

- dopuszczenie jednostronnego chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego,

- dopuszczenie lokalizacji przegród przeciwhałasowych,

- zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,

- dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- nakaz lokalizacji infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą wyłącznie poza jezdnią, z wyjątkiem przejść poprzecznych,

- dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu oraz potrzebami zarządzania drogą,

f) minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki:

- 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych,

- 4 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,

- 4 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych i obiektach zamieszkania zbiorowego,

- 18 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów biurowo-administracyjnych,

- 30 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lub 100 zatrudnionych w obiektach usługowych innych niż wymienione wyżej,

- 25 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych,

- 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej składów i magazynów,

- 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny w zabudowie zagrodowej,

g) nakaz zapewnienia miejsc do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi, o których mowa w lit. f,

h) nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) W zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,

b) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,

c) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych,

d) dopuszczenie lokalizacji zbiorników przeciwpożarowych;

3) W zakresie odprowadzenia ścieków:

a) nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej,

b) nakaz oczyszczenia ścieków przemysłowych do parametrów określonych przez właściciela kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania przez inwestora pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni ścieków;

4) W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z dopuszczeniem ich odprowadzania do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

b) nakaz tymczasowego gromadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych w zbiornikach powierzchniowych,

c) nakaz docelowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg, parkingów i placów do kanalizacji deszczowej,

d) zakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru objętego planem do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2420P położonej poza granicami obszaru objętego planem,

e) dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni wód opadowych i roztopowych;

5) W zakresie zaopatrzenia w gaz: docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;

6) W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych lub kontenerowych na terenach oznaczonych symbolami P/U i RM, z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych.

§ 18. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 19. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) w wysokości 30%.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 21. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/409/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/409/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

L.p.

Data
wpływu
uwagi

Zgłaszający uwagę

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomo-ści, której

dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy w sprawie
rozpatrzenia uwag

Uwagi

uwaga
uwzglę-dniona

uwaga nieuwzglę-dniona

1.

23.11.

2015 r.

J. G.

Proszę o wyrażenie zgody na lokalizację reklam na działkach aktualnie istniejących,
jak i nowych
w odległości 25 m
od krawędzi drogi nr 92.

Tarnowo Podgórne

dz. nr 776/6

X


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/409/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
zadańz zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym
m.in. ustawami: prawo budowlane, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym,
o gospodarce komunalnej oraz o ochronie środowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

3) udział inwestorów, a także właścicieli nieruchomości w finansowaniu w ramach porozumień
o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP".


Uzasadnienie

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przystąpił do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej na podstawie Uchwały Nr XLVI/584/2013 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 kwietnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/355/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2016 r.

Celem sporządzenia planu miejscowego było przeznaczenie terenu zgodnie z polityką Rady Gminy wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także częściowe przeznaczenie terenu pod komunikację publiczną (przebudowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej).

Procedura formalno-prawna została przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwzględniając potrzeby interesu publicznego, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zawiadomił
na piśmie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odpowiednie instytucje i organy właściwe do jego opiniowania i uzgadniania oraz zamieścił obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, a także ogłoszenie w prasie lokalnej, wskazując na możliwość składania wniosków do przedmiotowego projektu planu miejscowego.

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z wnioskiem
o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienia zakresu prognoz otrzymał pismem z dnia
3 czerwca 2013 r. (PPIS) oraz pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. (RDOŚ).

Projekt planu miejscowego uzyskał w dniu 23 października 2013 r. pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a następnie uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia.

Pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem
o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 12,5819 ha, stanowiących użytki RIIIb, S-RIIIb i B-RIIIb na cele nierolnicze. Na powyższe Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgody (decyzja nr GZ.tr.057-602-570/14 z dnia 10 lipca 2015 r.).

W konsekwencji zmieniono projekt planu miejscowego poprzez ustalenie przeznaczenia użytków rolnych: RIIIb, S-RIIIb i B-RIIIb jako tereny rolnicze. Rada Gminy Tarnowo Podgórne Uchwałą
Nr XXIV/355/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmniejszyła zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z załącznikiem nr 1 będącym integralną częścią ww. uchwały.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej został wyłożony do publicznego wglądu w terminie:

-od dnia 5 października 2015 r. do dnia 2 listopada 2015 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 26 października 2015 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 listopada 2015 r. zgłoszono 2 uwagi do projektu planu, z których jedna została uwzględniona przez Wójta Gminy;

-od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia 25 lutego 2016 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 22 lutego 2016 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17 marca 2016 r. nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu;

-od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia 27 maja 2016 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 9 maja 2016 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 czerwca 2016 r. nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.

Stosowne obwieszczenia / ogłoszenia w tym zakresie zamieszczane były każdorazowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej "Sąsiadka-Czytaj".

Po zatwierdzeniu uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez zastosowane w części tekstowej ustalenia oparte o aktualne przepisy prawa z zakresu: zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznej, granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez wskazane przepisami instytucje, w tym odpowiedzialne za potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa tj. m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Komendę Wojewódzką Policji, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Jednocześnie w procesie planistycznym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury planistycznej, tj. ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne:

-w dniu 13 maja 2013 r. o przystąpieniu do opracowania przedmiotowego planu miejscowego i możliwości składania do niego wniosków w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.,

-w dniu 15 września 2015 r. o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu w terminie od dnia 5 października 2015 r. do dnia
2 listopada 2015 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 26 października 2015 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 listopada 2015 r. zgłoszono 2 uwagi do projektu planu, z których jedna została uwzględniona przez Wójta Gminy;

-w dniu 18 stycznia 2016 r. o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu w terminie od dnia 28 stycznia 2016 r. do dnia
25 lutego 2016 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 22 lutego 2016 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 17 marca 2016 r. nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu;

-w dniu 12 kwietnia 2016 r. o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu w terminie od dnia 27 kwietnia 2016 r. do dnia
27 maja 2016 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbyła się w dniu 9 maja 2016 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 14 czerwca 2016 r. nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.

W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przystąpienie do opracowania planu było związane ze zgłaszanymi przez właścicieli gruntów wnioskami o zmianę przeznaczenia terenów oraz koniecznością wyznaczenia terenu pod komunikację publiczną dla realizacji przebudowy węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 92 i drogi powiatowej.

W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sytuowana zabudowa uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Kształtowane struktury przestrzenne minimalizują transportochłonność układu przestrzennego. Przyjęte rozwiązania
w maksymalny sposób umożliwiają przyszłym mieszkańcom wykorzystywanie publicznego transportu oraz zapewniają realizację chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. Obszar przylega do drogi krajowej nr 92, którymi poruszają się autobusy komunikacji publicznej. Tereny przewidziane pod zabudowę mają możliwość podłączenia do istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w przyległych drogach. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie już istniejącej.

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 14 ust. 5) Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011r. z późniejszymi zmianami).

Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny
z wnioskami wynikającymi z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tarnowo Podgórne w latach 2010 - 2013 dokonaną w ramach "Oceny aktualności Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne przejętego uchwałą
Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" (Uchwała Nr LXV/839/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2014 r.). Projekt planu stanowi uzupełnienie istniejącej zabudowy, na terenach zurbanizowanych i posiadających dostęp do infrastruktury technicznej.

Uchwalenie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie wpływać na finanse publiczne, w tym na budżet gminy. Przewidywane koszty wiążą się m.in. z realizacją sieci infrastrukturalnych czy budową dróg. Prognoza skutków finansowych zasygnalizowała również przyszłe dochody, które pojawią się po skonsumowaniu zapisów planu. Pozytywny efekt ekonomiczny mający wpływ na wzrost dochodu do budżetu gminy w związku z opracowaniem planu związany jest z podatkiem od nieruchomości, który sukcesywnie wraz z realizacją ustaleń planu powinien przyjmować tendencje zwyżkową oraz opłatą planistyczną.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi krajowej nr 92 i ulicy Wierzbowej jest w pełni uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama