reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/432/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) Rada Gminy Tarnowo Podgórne, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej (zwanej dalej dotacją) na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

2. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych oraz niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych, zwanych dalej paleniskiem.

3. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt.1 lit. a) i b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ).

4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 3, posiadające tytuł prawny do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

5. Jeżeli podmiot o którym mowa w ust. 4 prowadzi działalność rolniczą to dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.);

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.);

3) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28 czerwca 2014 r.).

§ 2. Dotacji udziela się jest na wymianę systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, polegającą na likwidacji palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

1) ogrzewania gazowego;

2) ogrzewania elektrycznego;

3) ogrzewania olejowego.

§ 3. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony wniosku
o udzielenie dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników, które należy do niego dołączyć stanowi załącznik nr 1 będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć:

1) prawidłowo wypełniony wniosek o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania
w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz załącznikami;

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w której następuje wymiana systemu ogrzewania, a w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku - pisemną zgodę właściciela budynku na wykonanie wymiany systemu ogrzewania w sposób określony we wniosku.

2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, niebędące właścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody właściciela lub właścicieli nieruchomości do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji.

3. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, zobowiązane są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji.

4. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska zobowiązane są przedłożyć wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz:

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy - podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały;

3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę.

5. Osoba ubiegająca się o dotację stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc deminimis zgodnego z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).

6. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w § 1 ust. 5.

7. Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

8. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 5. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w § 2, to jest na:

1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;

2) przyłączenie do sieci gazowej .

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 80 % zadania, jednak nie więcej niż w kwocie 5 000 zł wydatków brutto przeznaczonych na realizację zadań określonych w ust. 1.

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.

4. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków, poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzieleniu dotacji.

5. Nie udziela się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych oraz na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).

§ 6. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób, miejsce i termin ich składania będzie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, w gazecie "Sąsiadka-Czytaj" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym i Filii Urzędu w Przeźmierowie.

§ 7. 1. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kryterium rodzaju zabudowy na nieruchomości, w której ma być realizowane przedsięwzięcie określone w § 1 ust. 1 w następującej kolejności:

1) w pierwszej kolejności wnioski dotyczące budynków wolnostojących niebędących budynkami wielolokalowymi lub ich części;

2) w dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące pozostałych budynków i lokali mieszkalnych objętych niniejszą uchwałą.

2. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

3. Wnioski kwalifikuje komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

4. Właściwie wypełnione wnioski kwalifikowane będą przez komisję na posiedzeniach, które odbywać się będą w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, z wyłączeniem miesiąca, w którym rozpocznie się nabór wniosków.

5. Jeżeli wpłynie ilość właściwie wypełnionych wniosków, do rozpatrzenia na które nie wystarczy środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym Gminy, komisja rozpatrująca wnioski według kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zakwalifikuje je do realizacji według daty ich złożenia do realizacji w dalszych latach budżetowych .

6. Wykaz wniosków zakwalifikowanych do przyznania dotacji komisja przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi.

7. Bez rozpatrzenia pozostawione będą wnioski:

1) niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do ich uzupełnienia;

2) złożone po terminie.

8. Przyznawanie dotacji w danym roku odbywa się do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 8. 1. Po zakwalifikowaniu wniosku Gmina Tarnowo Podgórne zawiadomi podmiot o którym mowa § 1 ust. 3 o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

2. Niestawienie się podmiotu o którym mowa § 1 ust. 3 w miejscu i terminie o którym mowa w ust. 2 uznaje się za jego rezygnację z otrzymania dotacji o ile przed upływem wyznaczonego terminu uprawniony podmiot nie wystąpił o zmianę terminu.

§ 9. 1. Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do jej rozliczenia.

2. Po wykonaniu zadania podmioty, które otrzymały dotację przedkładają rozliczenie dotacji.

3. Wzór rozliczenia dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników, które należy do niego dołączyć stanowi załącznik nr 2 uchwały będący integralną częścią.

§ 10. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/432/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/432/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/432/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama