reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/173/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.33.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXII/215/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXIII/221/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.79.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwała Nr XXV/241/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.120.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 maja 2016 roku i Uchwała Nr XXVI/250/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 306.372,96 zł i ustala się na kwotę 58.211.422,15 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 58.211.422,15 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.946.358,50 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 1.265.063,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 306.372,96 zł i ustala się na kwotę 60.371.486,16zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi60.371.486,16zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 uchwały budżetowejotrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.288.396,70 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.083.089,46zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 6 Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 8 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 7.546.943,82 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.132.100,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące - 4.068.525,01 zł

b) zadania majątkowe - 1.063.575,81 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.414.843,00 zł w tym na:

a) zadania bieżące - 2.374.843,00 zł

b) zadania majątkowe - 40.000,00 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 12. 1 Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 262.875,83 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Janus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/261/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/261/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/261/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/261/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/261/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/261/2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 98.809,31 zł z tytułu wpłaty z zysku spółki gminnej MEGAWAT za 2015 rok.

2. W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 137.563,65 zł z tytułu zwrotu środków do budżetu wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego w zakresie "Budowy zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego". Zadanie z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będzie wykonane w wyznaczonym przez Radę terminie tj. 30.06.2016r.

3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 33.816,00 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Skoki z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego

przy SP w Budziszewku -(+) 8.816 zł (na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty),

- zwiększenia zaplanowanej dotacji na podstawie porozumień z innymi gminami za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy (+) 25.000 zł.

4. W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży - podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.

5. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o kwotę 16.184,00 zł z tytułu pozyskanych środków na wymianę młodzieży polsko - niemieckiej z Fundacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 306.372,96 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziały na kwotę +/- 23.400 zł w tym:

- w przedsięwzięciach funduszu soleckiego Studzieniec +/- 7.000 zł;

- na zdaniach realizowanych w ramach Konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" +/- 16.400 zł (przeniesienie wydatków bieżących do majątkowych).

2. W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dokonano przeniesienia kwoty +/- 1.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

3. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 5.996,00 zł na zadaniu "Przebudowa ulicy Fabrycznej" w zakresie przebudowy oświetlenia oraz dokonano przeniesienia środków w związku ze zmianą nazwy zadania realizowanego przez powiat , któremu gmina udzieliła pomocy finansowej na kwotę +/- 40.160 zł (zmiana uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku).

4. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 8.809,31 zł z przeznaczeniem na zakup systemu operacyjnego oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego z napędem szosowym (4x2) typu kontener dla OSP Gościejewo.

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 81.816,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie dotacji podmiotową dla niepublicznego przedszkola w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem stosowania specjalnej nauki i metod pracy (+) 33.816 zł;

- remont dwóch toalet w Szkole Podstawowej w Budziszewku (zalecenie SANEPID-u) - (+) 48.000 zł,

- przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w planie finansowym Gimnazjum nr 1 +/- 7.000 zł i ZEAPO na kwotę +/-20.000 zł

7. W dziale 852 - Pomoc społeczne zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych podopiecznym ośrodka pomocy społecznej oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu na kwotę +/- 61.000 zł.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 5.996,00 zł na zadaniu majątkowym pn. "Budowa oświetlenia na ulicy Długiej - Seminarialnej w Rogoźnie" (rezerwa na zakończonym zadaniu - przeniesiona między działami).

9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 153.747,65 zł z przeznaczeniem na:

- organizację wymiany młodzieży polsko - niemieckiej (+) 16.184 zł,

- budowę zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego (+) 137.563,65 zł.

W związku z niewykonaniem zadania w terminie określonym w wykazie wydatków, które nie wygasały z upływem 2015 roku zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego roku.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy"Noc na Orliku" oraz dokonano przeniesienia zaplanowanych wydatków między paragrafami na kwotę +/- 4.000 zł.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 306.372,96 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3 "Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016" zwiększono o kwotę 193.963,65 zł.

Nr 4 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku" zwiększono o kwotę 25.000 zł.

Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku" zwiększono o kwotę 73.816 zł w tym: na zadaniach bieżących o kwotę 33.816 zł i majątkowych o kwotę 40.000 zł.

Nr 6"Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok" dokonano przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 7.000 zł w zakresie realizacji przedsięwzięcia przez sołectwo Studzieniec.

Tabela Nr 1 do uzasadnienia

WYDATKI NA PRZEDSIĘWIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Lp.

Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia

Liczba mieszkańców
na dzień 30.06.2015r.

Wysokość Funduszu sołeckiego

Zmiana

Plan po zmianie

1.

Boguniewo

254

12 259,44

0,00

12 259,44

Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego

1 500,00

1 500,00

Utrzymanie świetlicy wiejskiej w tym: wykonanie zadaszenie 4.559,44 zl, zakup energii 100 zł

4 659,44

4 659,44

Organizacja imprez kulturalno-sportowych w tym: wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich

6 100,00

6 100,00

2.

Budziszewko

392

15 985,87

0,00

15 985,87

Organizacja imprez kulturalno-sportowych

5 200,00

5 200,00

Pielęgnacja zieleni na boisku sportowym

2 800,00

2 800,00

Budowa wiaty na boisku sportowyym

7 985,87

7 985,87

3.

Garbatka

284

13 069,53

0,00

13 069,53

Budowa amfiteatru w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

3 000,00

3 000,00

Zakup paliwa do remontu dróg gminnych

1 000,00

1 000,00

Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół

2 900,00

2 900,00

Organizacja imprez kulturalno - sportowych

3 569,53

3 569,53

Utrzymanie boiska sportowego

2 600,00

2 600,00

4.

Gościejewo

675

23 627,77

0,00

23 627,77

Poprawa estetyki przy Amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu

8 577,77

8 577,77

Remont dróg gminnych

3 000,00

3 000,00

Wsparcie działalności OSP

1 500,00

1 500,00

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz jej utrzymanie

2 450,00

2 450,00

Wsparcie zespołu Gościnianka

1 500,00

1 500,00

Organizacja imprez kulturalno-sportowych

3 600,00

3 600,00

Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym

3 000,00

3 000,00

5.

Jaracz

307

13 690,61

0,00

13 690,61

Zakup artykułów edukacyjnych dla Przedszkola w Parkowie

200,00

200,00

Utrzymanie porządku, czystości świetlicy, terenu przy świetlicy i placu zabaw

400,00

400,00

Naprawa dróg gminnych gruntowych

4 690,61

4 690,61

Naprawa przystanku autobusowego

500,00

500,00

Organizacja dni Jaracza i Rożnowic

3 300,00

3 300,00

Utrzymanie murawy na boisku sportowym - 600 zl i montaż barier - 4.000 zł

4 600,00

4 600,00

6.

Karolewo

168

9 937,17

0,00

9 937,17

Remont drog gminnych

2 000,00

2 000,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

1 000,00

1 000,00

Organizacja imprez kulturalnych

2 537,17

2 537,17

Utrzymanie boiska sportowego

2 400,00

2 400,00

Zakup sprzętu sportowego GLPN

2 000,00

2 000,00

7.

Kaziopole

417

16 660,95

0,00

16 660,95

Zakup wyposażenia świetlicy

1 500,00

1 500,00

Zakup wyposażenia kuchni

2 000,00

2 000,00

Zakup sprzętu RTV na potrzeby swietlicy

1 060,00

1 060,00

Organizacja imprez kulturalnych

5 500,00

5 500,00

Pielęgnacja boiska sportowego

1 000,00

1 000,00

Budowa wiaty na boisku wiejskim

5 600,95

5 600,95

8.

Laskowo

54

6 858,80

0,00

6 858,80

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej

6 000,00

6 000,00

Kultywowanie tradycji święcenia pól

858,80

858,80

9.

Nienawiszcz

88

7 776,91

0,00

7 776,91

Moja samotnia nad jeziorem Nienawiskim (Program Wielkoposka Odnowa Wsi)

3 000,00

3 000,00

Naprawa drogi gminnej

1 500,00

1 500,00

Zakup sprzętu dla Szkoły w Budziszewku

200,00

200,00

Powitanie lata

1 776,91

1 776,91

Zakup huśtawki

1 300,00

1 300,00

10.

Owczegłowy

449

17 525,06

0,00

17 525,06

Ruch to zdrowie - stworzenie mini boiska w ramach Wielkopolska Odnowa Wsi

6 000,00

6 000,00

Nasza świetlica nośnikiem kultury

7 025,06

7 025,06

Festyn rodzinny - razem lepiej i weselej

4 500,00

4 500,00

11.

Owieczki

205

10 936,28

0,00

10 936,28

Utrzmanie i wyposażenie sali wiejskiej

3 000,00

3 000,00

Zakup tablic informacyjnych

300,00

300,00

Remont przystanku

3 500,00

3 500,00

Pielęgnacja poboczy drogi gminnej

2 000,00

2 000,00

Utrzymanie boiska i placu zabaw

2 136,28

2 136,28

12.

Parkowo

1183

27 003,17

0,00

27 003,17

Udział w projekcie "Odnowa Wsi" - Budowa wiaty przy stawie

8 000,00

8 000,00

Wykonanie projektu oświetlenia między posesjami 128-130 w Parkowie

2 000,00

2 000,00

Równanie dróg gruntowych

2 000,00

2 000,00

Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych

1 500,00

1 500,00

Prace w parku wiejskim i kwaterze dla zasłużonych

2 200,00

2 200,00

Wsparcie działalności szkoły

900,00

900,00

Wsparcie działań biblioteki publicznej

303,17

303,17

Organizacja imprez kulturalnych

4 100,00

4 100,00

Zakup materiałów do kuchni i materiałów dekoracyjnych

1 300,00

1 300,00

Utrzymanie boisk sportowych i zakup wyposażenia dla Towarzystwa Sportowego

4 700,00

4 700,00

13.

Pruśce

813

27 003,17

0,00

27 003,17

Centrum Integracyjno - sportowe w Pruścach (w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi)

6 500,00

6 500,00

Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych

5 503,17

5 503,17

Zakup wyposażenie dla OSP w Pruścach

1 500,00

1 500,00

Montaż skrzynki energetycznej na boisku wiejskim w Pruścach

1 000,00

1 000,00

Organizacja imprez kulturalno-sportowych

5 000,00

5 000,00

Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach

7 500,00

7 500,00

14.

Ruda

326

14 203,67

0,00

14 203,67

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

7 400,00

7 400,00

Organizacja imprez kulturalnych i sportowych - pikniki rozdzinne

4 400,00

4 400,00

Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw

2 403,67

2 403,67

15.

Słomowo

233

11 692,37

0,00

11 692,37

Utwardzenie fragmentu drogi gminnej na Szczytnie

1 000,00

1 000,00

Odnowienie kapliczni porzydrożnej- zachowanie dziedzictwa

2 000,00

2 000,00

Wsporcie działalności OSP

1 000,00

1 000,00

Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy

5 192,37

5 192,37

Organizacja imprez kulturalno -sportowych

1 000,00

1 000,00

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej

1 500,00

1 500,00

16.

Studzieniec

534

19 820,32

0,00

19 820,32

Zagospodarowanie terenu wokół stawów w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

7 000,00

7 000,00

Utwardzenie dróg

1 000,00

1 000,00

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Budziszewku

500,00

500,00

Utrzmanie terenów zielonych i pielęgnacja boiska

1 500,00

1 500,00

Wynagrodzenie dla palacza

2 500,00

2 500,00

Utyrzymanie świetlicy i zakup opału

3 320,32

3 320,32

Organizacja imprez dla dzieci i mieszkańców

3 000,00

3 000,00

Zakup materiałów dla GLPN

1 000,00

1 000,00

17.

Tarnowo

349

14 824,74

0,00

14 824,74

Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej

2 000,00

2 000,00

Zakup tablicy infromacyjnej

2 500,00

2 500,00

Aktywne lato na wsi

2 400,00

2 400,00

Organizacja festynu środowiskowego

1 200,00

1 200,00

Urządzenie i wyposażenie Centrum Intergacji

6 724,74

6 724,74

OGÓŁEM:

6731

262 875,83

0,00

262 875,83

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama