reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII / 123 / 16 Rady Powiatu Obornickiego

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek przyznawanych dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1981 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/133/08 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek przyznawanych dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach danego roku szkolnego, dokonuje się według zasad określonych w ust. 2 - 9. Jeżeli w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa o pensum bazowym, należy przez to rozumieć obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, odpowiedni dla jego stanowiska lub stanowisk i określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) albo ustalony zgodnie z § 4 lub § 5 niniejszej uchwały .

2. Dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 ustala się ( na dany rok szkolny ) średni tygodniowy wymiar godzin zajęć zgodnie z następującym wzorem:

Śtwz = ( G1 • T1 + G2 • T2 + … + Gn • Tn) : ( T1 + T2 + … + Tn) , gdzie:

1) Śtwz oznacza średni tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela w danym roku szkolnym;

2) G1, G2, …, Gn oznaczają różne tygodniowe liczby godzin zajęć w poszczególnych tygodniach, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;

3) T1, T2, …, Tn oznaczają liczby tygodni, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odpowiednio w ilościach G1, G2, …, Gn.

3. Nauczyciel, dla którego średni tygodniowy wymiar godzin zajęć ( Śtwz), wyrażony ułamkiem dziesiętnym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jest mniejszy od pensum bazowego obowiązującego dla tego nauczyciela, jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach danego roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego dla tego nauczyciela pensum bazowego, zwiększa się liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego i ustala się obowiązkowy ( w tych okresach ) dla tego nauczyciela wymiar godzin zajęć, zwany dalej pensum zwiększonym, zgodnie z następującym wzorem:

Pz ? [ Pb • R - ( L1 • R1 + L2 • R2 + … + Ln • Rn)] : [ R - ( R1 + R2 + … + Rn)] , gdzie:

1) Pz oznacza pensum zwiększone i jest zaokrągloną, z dokładnością do jedności, wartością ilorazu:

[ Pb • R - ( L1 • R1 + L2 • R2 + … + Ln • Rn)] : [ R - ( R1 + R2 + … + Rn)] ;

2) Pb oznacza pensum bazowe;

3) R oznacza liczbę tygodni danego roku szkolnego, w których realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze ( R = T1 + T2 + …. Tn), najczęściej jest to 38 );

4) L1, L2, …, Ln oznaczają różne tygodniowe liczby godzin zajęć w tych tygodniach, w których nauczyciel wg planu będzie realizował zajęcia w wymiarze niższym niż obowiązujące go pensum bazowe;

5) R1, R2, …, Rn oznaczają liczby tych tygodni, w których nauczyciel wg planu będzie realizował zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze niższym niż obowiązujące go pensum, odpowiednio w ilościach L1, L2, …, Ln.

5. Ustalone dla nauczyciela pensum zwiększone, o którym mowa w ust. 4, w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć nie może przekraczać 1,50 pensum bazowego.

6. Pensum bazowe oraz pensum zwiększone dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 4 ustala się przed rozpoczęciem roku szkolnego w treści umowy o pracę lub innym dokumencie określającym przydział zajęć dla nauczyciela na dany rok szkolny.

7. Dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 4 godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć zrealizowane ponad pensum zwiększone.

8. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć nauczycielowi, o którym mowa w ust. 4, nie zrealizowane przez niego z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin zajęć jak godziny zrealizowane, z zastrzeżeniem ust. 7.

9. W przypadku rozwiązania z nauczycielem, o którym mowa w ust 4, stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z dniem ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego obowiązującemu tego nauczyciela pensum bazowemu , a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.";

2) zapis w tabeli w § 3 ust. 1, w rubryce: Stanowisko kierownicze, w lp. 6 otrzymuje brzmienie: "Wicedyrektor szkoły liczącej do 17 oddziałów";

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w arkuszu organizacji szkoły nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, nie może być większa niż liczba stanowiąca zaokrągloną w górę, z dokładnością do jedności, wartość 50 % tygodniowego wymiaru godzin zajęć, obowiązującego tego nauczyciela po uwzględnieniu przysługującej mu zniżki.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Obornickiego.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1981 r. - Karta Nauczyciela (zwanejdalej "KN"), rada powiatu wykonuje kompetencje organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 tej ustawy.

W związku z powyższym w dniu 28 maja 2008 r. Rada Powiatu Obornickiego podjęła uchwałę Nr XXI/133.08 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek przyznawanych dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

W § 1 tej uchwały zostały uregulowane kwestie dotyczące rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tych nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach danego roku szkolnego (w związku z zakończeniem z końcem kwietnia zajęć w oddziałach klas programowo najwyższych lub odbywaniem przez uczniów praktyk zawodowych lub różną ilością godzin zajęć w poszczególnych okresach/semestrach roku szkolnego, wynikających z planów nauczania).

Dotychczasowe uregulowania (§ 1 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu) nie zawierały precyzyjnych zapisów w zakresie dotyczącym sposobu sprawdzania czy dany nauczyciel w danym roku szkolnym jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć oraz sposobu ustalania tzw. pensum zwiększonego, czyli obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć w tych okresach roku szkolnego, w których (zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela) nauczyciel winien realizować odpowiednio większą liczbę godzin, gdy w innych okresach nie wyczerpuje pensum bazowego obowiązkowego dla tego nauczyciela w danym roku szkolnym.

W § 3 zmienianej uchwały uregulowane zostały zasady ustalania rozmiaru zniżek przyznawanych dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole. W tabeli zamieszczonej w § 3 ust. 1 tej uchwały, w rubryce: Stanowisko kierownicze, w lp. 6 zapisano " Wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 17 oddziałów ", co skutkuje tym, że nie da się ustalić rozmiaru zniżki dla wicedyrektora szkoły w przypadku, gdy liczba oddziałów tej szkoły zmniejszy się i będzie niższa niż 12.

W § 3 ust. 2 zmienianej uchwały ustalono, że tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w arkuszu organizacji szkoły nauczycielowi, o którym mowa w ust.1, nie może być większa niż 50% tygodniowego wymiaru godzin zajęć, obowiązującego tego nauczyciela po uwzględnieniu przysługującej mu zniżki. W przypadku, gdy liczba godzin zajęć przydzielonych dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko w szkole, po uwzględnieniu przysługującej mu zniżki, była liczbą nieparzystą występowały wątpliwości jaką liczbę godzin ponadwymiarowych można przydzielić takiemu nauczycielowi (Przykład: Dyrektor szkoły po uwzględnieniu przysługującej mu zniżki ( np. 13 godzin ) ma realizować tygodniowo 5 godzin zajęć dydaktycznych. Obliczając 50 % z liczby 5 otrzymujemy 2,5. Zatem zachodzi pytanie: czy temu dyrektorowi można przydzielić 2, czy może 3 godziny ponadwymiarowe ?).

W związku z powyższym zachodzi potrzeba uregulowania kwestii, o których wyżej mowa w sposób bardziej precyzyjny niż zostało to uczynione w zmienianej uchwale, tym bardziej, że wobec zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Obornicki maleje liczba oddziałów poszczególnych klas, co skutkuje dużym wzrostem liczby nauczycieli, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze, ale w niektórych okresach nie wyczerpują pensum bazowego obowiązującego ich w danym roku szkolnym lub są zatrudnieni w niepełnym wymiarze zajęć.

Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133.08 z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek przyznawanych dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama