| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/114/16 Rady Gminy Czermin

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Czermin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, Rada Gminy Czermin uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności:

1) rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania;

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Czermin, odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady określone w § 5 ust. 1.

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości:

1) zmieszane odpady komunalne

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: ­ tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale ­ papier i tekturę ­ szkło białe (bezbarwne) ­ szkło kolorowe

3) odpady ulęgające biodegradacji

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane.

4. Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą odbierane.

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Gminę Czermin z podmiotem odbierającym odpady.

6. W danym dniu nie będą odbierane wystawione inne rodzaje odpadów niż określone
w harmonogramie odbioru.

7. Wójt Gminy Czermin podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

8. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady poprzez wystawienie pojemników przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane w przypadku ich wystawienia przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych.

10. Pojemniki, worki, odpady wielkogabarytowe etc. należy wystawiać do godz. 7:00 w dzień odbioru odpadów.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

Lp.

Rodzaj odpadu

Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

1

zmieszane odpady komunalne

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

2

szkło bezbarwne, kolorowe

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

3

papier i tektura

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

4

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

5

odpady ulegające biodegradacji

za każdym razem dostarczając do ZGO Jarocin lub do PSZOK, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadów komunalnych

6

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

2 razy w roku zbiórka mobilna lub za każdym razem indywidualnie do PSZOK

7

meble i inne odpady wielkogabarytowe

2 razy w roku zbiórka mobilna lub za każdym razem indywidualnie do PSZOK

§ 5. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:

1) papier i tektura

2) metale

3) tworzywa sztuczne

4) opakowania wielomateriałowe

5) szkło

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe

7) odpady ulegające biodegradacji

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

9) przeterminowane leki

10) zużyte opony

11) odpady budowlane i rozbiórkowe

12) odpady niebezpieczne

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmują odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

4. Oddający odpady do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) wskazuje adres nieruchomości, z której pochodzą dostarczone do punktu odpady,

2) ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczania ich w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne lub pracowników obsługi punktu,

3) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czermin:

1) pisemnie,

2) telefonicznie - nr tel.: 62 7416 031 w. 34 lub w. 51

3) elektronicznie na adres e-mail: odpady@czermin.wlkp.pl

2. Dokonując zgłoszenia należy podać:

1) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,

2) datę wystąpienia nieprawidłowości,

3) opis nieprawidłowości. Zgłaszający może przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości

3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 3 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości

§ 7. Odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne przekazane zostaną do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanej dla Gminy Czermin
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Wielkopolskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXII/117/13 Rady Gminy Czermin z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zmianami

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »