reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta i gminy Lwówek w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Pod pojęciem właściciela nieruchomości, zgodnie z zapisami art. 2 ust. 1 pkt 4. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne, zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację w postaci pliku PDF na adres mailto:urzad@lwowek.com.pl, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym tzw. certyfikatem kwalifikowanym bądź za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym tzw. certyfikatem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym.

2. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbyć się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLI/291/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku


Piotr Przewoźny


Załącznik do Uchwały Nr XXI/129/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

1


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/129/2016

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dotychczasowa praktyka w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, spowodowała potrzebę zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 6n pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, iż dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek


Piotr Długosz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama