reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 11 lipca 2016r.

Wojewody Wielkopolskiego w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Marlenę Maląg, zwanym dalej "Wojewodą", a Gminą Wronki, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki - Mirosława Wieczora, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 ze zm.)

§ 1.

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311 ze zm.).

2. Do zakresu zadania, o którym mowa w ust. 1, należy:

1) utrzymanie porządku i czystości na grobach wojennych;

2) pielęgnacja zieleni na grobach wojennych;

3) bieżące naprawy i konserwacja nagrobków na grobach wojennych;

4) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów grobownictwa wojennego w związane z nimi święta i rocznice;

5) prowadzenie, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych.

§ 2.

1. Na realizację obowiązku, powierzonego niniejszym Porozumieniem, Wojewoda przekaże w roku 2016 Gminie dotację w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

2. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 60 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.

3. Opóźnienie w terminach uruchomienia dotacji przez Wojewodę może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od Wojewody. O przyczynach takiego opóźnienia Gmina zostanie powiadomiona w formie pisemnej.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym w art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

§ 3.

1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykonania obowiązku, powierzonego niniejszym Porozumieniem, w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu.

2. Tryb i zasady przeprowadzenia kontroli określa ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092).

§ 4.

1. Termin wykorzystania dotacji oraz termin wykonania obowiązku, powierzonego niniejszym Porozumieniem, strony ustalają do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2. Końcowe rozliczenie środków wykorzystanych na realizację obowiązku, powierzonego niniejszym Porozumieniem, Gmina przedłoży Wojewodzie do dnia 13 stycznia 2017 r. oraz zwróci niewykorzystane środki w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r. na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego nr 98 1010 1469 0005 8913 9130 0000.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 2, Gmina załącza uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów: zlecenia, faktury lub rachunki, dowody zapłaty, umowy, dokumenty przetargowe, kosztorysy, opisy wykonanych prac, protokoły odbioru, fotografie obiektu sprzed rozpoczęcia prac i po ich zakończeniu (z uwzględnieniem treści napisów na obiektach). Wymienione dokumenty Gmina przekaże do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

5. Gmina zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

6. Gmina zobowiązuje się przy realizacji obowiązku do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

7. W przypadku uzyskania dochodów z realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2, należy je odprowadzić na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego subkonto dochodów budżetowych nr 17 1010 1469 0005 8922 3100 0000. W tytule przelewu należy wskazać klasyfikację budżetową wraz z opisem operacji przelewu.

§ 5.

1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 6.

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

§ 8.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

2. Porozumienie sporządzono w wersji cyfrowej.

3. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski


Marlena Maląg

Burmistrz Miasta i Gminy


Mirosław Wieczór

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama