reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Zaniemyśl

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położonej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) ,w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015 r. Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położnej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl po stwierdzeniu, że przedmiotowy plan nie naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl.

§ 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią planu są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) działce budowlanej - należy przyjąć definicję zgodną z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy, pokazaną na rysunku planu, która jest określona poprzez podanie najmniejszej odległości od linii rozgraniczających dróg publicznych, w jakiej można sytuować budynek; obowiązek zachowania linii zabudowy nie dotyczy takich elementów budynków jak np.: okapy, gzymsy, balkony, ganki wejściowe, galerie, werandy, tarasy, wiaty, schody zewnętrzne, pochylnie, detale architektoniczne, itp;

3) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

4) przepisach odrębnych - zamienianie przepisami prawa; należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć funkcje usługowe, które nie powodują uciążliwości tj. negatywnego oddziaływania spowodowanego emisją, rozumianą zgodnie z przepisami odrębnymi i przekroczeniem standardów środowiskowych określonych w przepisach odrębnych, oraz nie będące przedsięwzięciami dla których raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być lub jest wymagany;

7) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek w skali 1:1000, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z § 3 pkt 1;

8) teren - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

9) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Zaniemyśl, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej.

§ 5. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Gminy w Zaniemyśl Nr IV/25/2015 z dnia 5 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położnej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl.

§ 6. 1. Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni ok. 2,5 ha.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, położony jest w granicach miejscowości Jeziory Małe w obrębie geodezyjnym Łękno i obejmuje obszar wyznaczony granicami opracowania na załączniku nr 1 do uchwały.

3. Przedmiotowy obszar planu obejmuje koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: Kościan - Śrem nr 27/2001/p z dnia 28.09.2001r. - ważna do dnia 28.09.2017r.

§ 7. Granice obszaru objętego planem stanowiące granice zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w § 3 pkt 1.

Rozdział 1.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 8. 1. Ustala się przeznaczenie:

1) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony symbolem MN;

2) teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem US;

3) teren infrastruktury - elektroenergetyka, oznaczony symbolem E;

4) teren infrastruktury - kanalizacja, oznaczony symbolem K;

5) teren publicznej drogi lokalnej, oznaczony symbolem KDL;

6) tereny publicznych dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KDD;

7) teren publicznej drogi o charakterze ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KD-X.

2. Na terenie wymienionym w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające, określone w §4 pkt. 6.

3. Ustala się, że przeznaczeniem podstawowym na terenie wymienionym w ust. 1 pkt. 1, jest funkcja mieszkaniowa jednorodzinna. Natomiast powierzchnia związana z przeznaczeniem uzupełniającym, którym jest funkcja usługowa, nie może przekraczać 30% powierzchni użytkowej budynku.

§ 9. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, określonych w uchwale, oznaczono na rysunkach planu liniami ciągłymi.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 10. Na obszarze objętym planu ustala się zachowanie zasad kształtowania ładu przestrzennego, w tym w szczególności, podział terenów na działki budowlane o regularnych kształtach i parametrach, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 9.

§ 11. Ustala się obowiązek realizacji budynków mieszkalnych dostosowanych formą architektoniczną do otaczającej zabudowy.

§ 12. Ustala się, że różnice w parametrach zabudowy, odnoszące się do wysokości zabudowy oraz kąta nachylenia połaci dachowych, nie mogą odbiegać więcej niż o 5% wartości określonych w planie.

§ 13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN, ustala się możliwość realizacji na każdej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego.

Rozdział 3.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 14. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych celu publicznego.

§ 15. 1. Na każdej działce budowlanej ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednio przygotowane miejsca do zbierania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Odpady należy gromadzić w sposób selektywny, a dalszy sposób postępowania z nimi, należy prowadzić zgodnie z odpowiednim gminnym planem gospodarki odpadami i przepisami prawa.

§ 16. Zakazuje się gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych oraz innych substancji i materiałów w sposób umożliwiający zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego.

§ 17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami MN ustala się zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, takich jak dla terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowe jednorodzinne, określonych w przepisach prawa.

Rozdział 4.

Zasady kształtowania krajobrazu

§ 18. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się zakaz lokalizacji:

1) wolnostojących urządzeń reklamowych;

2) tymczasowych obiektów budowalnych, z wyjątkiem zaplecza budów;

3) ogrodzeń o przęsłach pełnych oraz prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych.

2. Dopuszcza się:

1) lokalizowanie urządzeń reklamowych o powierzchni reklamowej nie większej niż 2,0 m2 zlokalizowanych wyłącznie na elewacji budynków;

2) realizację szyldów o powierzchni nie większej niż 1,0 m2 na ogrodzeniach lub na ścianach budynków.

§ 19. Na obszarze objętym planem ustala się, że ogrodzenia należy wykonać z materiałów tradycyjnie używanych (kamień, cegła, drewno, metal) o maksymalnej wysokości ogrodzenia frontowego: 1,80 m.

Rozdział 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 20. Na obszarze objętym planem miejscowym znajduje się zewidencjonowane stanowisko archeologiczne, obszar AZP 57-29/81, 82.Podczas prac ziemnych związanych z zabudowaniem bądź zagospodarowaniem terenu, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 21. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu prac budowlanych, przedmiotu, co do, którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć ten przedmiot oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 6.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 22. Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszaru przestrzeni publicznej.

Dział II.
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 7.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów.

§ 23. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej, ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy realizacji której należy zachować:

1) wysokość zabudowy:

a) do II kondygnacji nadziemnych,

b) do 9,00 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego dachu;

2) dach dwu lub wielospadowy, ponadto:

a) z zastrzeżeniem lit b, kąt nachylenia do 400,

b) plan dopuszcza realizację lukarn, wystawek, okien połaciowych lub innych koniecznych elementów, o innym kącie nachylenia niż określone wyżej, o ile będzie to podyktowane wymogami konstrukcji lub względami funkcjonalnymi pomieszczeń,

c) ustala się stosowanie pokryć z dachówki, materiałów dachówko-podobnych,

d) dopuszcza się realizację dachów płaskich.

2. Ustala się realizację funkcji uzupełniającej - usługowej w parterowej części budynków, przy zachowaniu parametrów określonych w planie oraz zgodnie z przepisami prawa.

3. Ustala się realizację wolno stojących budynków garażowych lub budynków gospodarczych, przy zachowaniu parametrów określonych w planie oraz zgodnie z przepisami prawa.

4. Dla budynków garażowych lub budynków gospodarczych ustala się:

1) maksymalna powierzchnia: 60,0 m2, pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika zagospodarowania terenu, określonego w § 25;

2) wysokość:

a) maksymalnie I kondygnacja nadziemna,

b) do 6,00 m licząc od poziomu terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego dachu;

3) dach dwu lub wielospadowy, ponadto:

a) kąt nachylenia do 400,

b) ustala się stosowanie pokryć z dachówki, materiałów dachówko-podobnych,

c) dopuszcza się dachy płaskie;

4) możliwość lokalizacji w granicy zgodnie z przepisami prawa, pod warunkiem, że nie jest to granica z terenem dróg publicznych;

5) możliwość realizacji po obu stronach granicy nieruchomości jako budynków bliźniaczych;

6) możliwość budowy tylko jednego budynku garażowego lub gospodarczego na działce budowlanej.

5. Ustala się parametry projektowanej działki budowlanej:

1) minimalną powierzchnię - 600 m2;

2) minimalną szerokość frontu - 20,0 m.

§ 24. 1. Na terenie oznaczonym symbolem MN, ustala się stosowanie kolorystyki elewacji zharmonizowanej z otoczeniem.

2. Budynki mieszkalne dopuszcza się sytuować kalenicą równolegle lub prostopadle w stosunku do przyległej drogi oznaczonej symbolem KDL.

§ 25. Ustala się intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej dla terenu oznaczonego symbolem MN maksymalnie 0,35 minimalnie 0,10.

§ 26. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną dla terenu oznaczonego symbolem MN : 30%.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem MN, ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

2. Dopuszcza się wysunięcie przed nieprzekraczalną linie zabudowy takich części budynku jak okapy, gzymsy, balkony, ganki wejściowe, galerie, werandy, tarasy, wiaty, schody zewnętrzne, pochylnie, detale architektoniczne, itp.

§ 28. 1. Na terenie oznaczonym symbolem MN ustala się obowiązek zapewnienia 2 miejsc postojowych, w obrębie każdej z działek budowlanej.

2. Do bilansu miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnienie miejsc postojowych urządzonych w ramach pomieszczeń garażowych.

3. Na obszarze objętym planem miejscowym należy określić miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 29. Obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem MN ustala się z publicznej drogi lokalnej - KDL.

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US - teren sportu i rekreacji, ustala się:

1) zgodnie z przepisami odrębnymi realizację miejsca wykorzystywanego do kąpieli;

2) możliwość realizacji ścieżki pieszo-rowerowej oraz obiektów małej architektury;

3) dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;

4) obsługę komunikacyjną z publicznej drogi dojazdowej 6KDD.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E - teren infrastruktury - elektroenergetyka, ustala się:

1) lokalizację kontenerowych lub słupowych stacji transformatorowych;

2) możliwość ogrodzenia oraz oświetlenia;

3) podłączenie do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej znajdującej się poza obszarem objętym planem;

4) dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem E ustala się:

1) wysokość naziemnych obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną - maksymalnie 3,00 m;

2) geometrie dachu - dach płaski lub dwuspadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachu do 400;

3) intensywność zabudowy:

a) minimalna - 0,01,

b) maksymalna - 0,5;

4) minimalny udział terenu biologicznie czynnego - 10%;

5) obsługę komunikacyjną z publicznej drogi lokalnej KDL i publicznej drogi dojazdowej 5KDD.

§ 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja, ustala się:

1) realizację infrastruktury kanalizacyjnej;

2) możliwość ogrodzenia oraz oświetlenia;

3) dopuszczenie realizacji infrastruktury technicznej i urządzeń związanych infrastrukturą techniczną;

4) minimalny udział terenu biologicznie czynnego - 10%;

5) obsługę komunikacyjną z publicznej drogi dojazdowej 6KDD.

Rozdział 8.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwaniem się mas ziemnych krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa. Nie ustala się.

Rozdział 9.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§ 33. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 10.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 34. Dopuszcza się podział nieruchomości, mający na celu wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej związane z uzbrojeniem terenu oraz inne inwestycje celu publicznego, w takiej sytuacji kształt i wielkość działek będzie wynikała z faktycznych potrzeb.

§ 35. Na terenie oznaczony symbolem US zakazuje się realizacji zabudowy kubaturowej nie związanej z obsługą funkcji określonej dla tego terenu.

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL - teren publicznej drogi lokalnej, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie na skrzyżowaniach, odpowiednich, wynikających z przepisów prawa pól widoczności;

3) lokalizację jezdni lub innych obiektów i urządzeń związanych z komunikacją w tym chodników.

2. Dla terenu publicznej drogi lokalnej dopuszcza się:

1) przy zachowaniu przepisów prawa, lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg;

2) realizację infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;

3) realizację ścieżki rowerowej.

3. Pozostałe nie wymienione, parametry należy realizować z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD - tereny publicznych dróg dojazdowych, ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu;

2) zachowanie na skrzyżowaniach, odpowiednich, wynikających z przepisów prawa pól widoczności;

3) lokalizację jezdni a także jeżeli jest taka potrzeba placu do zawracania lub innych obiektów i urządzeń związanych z komunikacją w tym chodników.

2. Dla terenów publicznych dróg dojazdowych dopuszcza się:

1) przy zachowaniu przepisów prawa, lokalizację miejsc postojowych w liniach rozgraniczających dróg;

2) realizację infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;

3) realizację ścieżki rowerowej.

3. Pozostałe nie wymienione, parametry należy realizować z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-X - drogi publicznej o charakterze ciągu pieszo-jezdnego ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu;

2) pieszo-jezdnię o utwardzonej nawierzchni i szerokości min. 5,00 m.

2. Dla terenu drogi publicznej o charakterze ciągu pieszo- jezdnego dopuszcza się:

1) realizację infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;

2) połączenia strefy ruchu pieszego i kołowego lub rozdzielnie wyłącznie zróżnicowaną kolorystyką lub materiałem nawierzchni.

§ 39. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1) nakaz lokalizacji infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną w granicach linii rozgraniczających dróg;

2) dopuszczenie odstępstwa nakazu, o którym mowa w pkt 1 w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości prowadzenia infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną w granicach linii rozgraniczających dróg;

3) dopuszczenie budowy, przebudowy, odbudowy, remontu i rozbiórki urządzeń infrastruktury technicznej i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 40. 1. Ustala się realizację infrastruktury technicznej, podłączonej do istniejącej poza obszarem objętym planem.

2. Ustala się, że zaopatrzenie w poszczególne elementy infrastruktury technicznej odbywać się będzie na następujących warunkach:

1) ścieki komunalne : do sieci kanalizacji sanitarnej;

2) wody opadowe i roztopowe :

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu, w granicach działki budowlanej, dla której inwestor posiada tytuł prawny, dopuszcza się podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) zakazuje się powierzchniowego odprowadzania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych poza granice działki budowlanej;

3) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w tym do celów przeciwpożarowych : z sieci wodociągowej, z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę;

4) zaopatrzenie w gaz : z sieci gazowniczej;

5) energia elektryczna : dopuszcza się korzystanie z urządzeń znajdujących się poza granicami planu, oraz pozyskiwanie energii elektrycznej z przydomowych odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW;

6) ciepło : przy ogrzewaniu budynków zastosować źródła energii o ograniczonej emisji (np. gaz, olej opałowy, energia elektryczna itp.); dopuszcza się wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW;

7) inne elementy uzbrojenia : na warunkach określonych w przepisach prawa.

Rozdział 12.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Nie ustala się.
Dział III. Przepisy końcowe

§ 41. Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały tracą moc w części objętej niniejszym miejscowym planem:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych i zabudowy letniskowej w Jeziorach Małych zatwierdzony uchwałą Nr XXII/129/96 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 września 1996 r.;

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy letniskowo-mieszkalnej Jeziory Małe, Gm. Zaniemyśl, zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/200/97 Rady Gminy Zaniemyśl z 28 listopada 1997 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwałami: Nr IX/76/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2003 r. oraz Nr XXVI/230/2005 Rady gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2005 r.

§ 42. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 1 %.

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/143/2016 załącznik
Zalacznik1.pdf

UZASADNIENIE


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XX/143/2016

z dnia 27 czerwca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położonej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 13 maja 2016 r. do 03 czerwca 2016 r. w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 11:00 odbyła się dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) uwagi były przyjmowane do 17 czerwca 2016 r. W wyżej wymienionym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, w związku z tym, Rada Gminy Zaniemyśl, odstępuje od merytorycznych ustaleń dotyczących rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o którym mowa z art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

wykaz dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położonej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl

L.p.

Data wpływu uwagi

Imię i nazwisko,
nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy Zaniemyśl
Załącznik do uchwały
Nr XX/143/2016
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XX/143/2016

z dnia 27 czerwca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADY ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r poz. 778), Rada Gminy Zaniemyśl, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

1) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.);

2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);

3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 193 ze zm.);

4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.);

5) prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu miejscowego;

oraz ustalenia planu, rozstrzyga się co następuje:

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zadania własne gminy.

2. w wyniku uchwalenia planu Gmina nie będzie ponosić dodatkowych kosztów związanych z realizacją infrastruktury technicznej. Budżet gminy może być obciążony kosztem realizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji, ale to dopiero w momencie jej realizacji dla całej miejscowości.

§ 2. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne: "Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń podmiotów ubiegających się o przyłączenie, (...)". W związku z tym gmina nie ponosi wydatków związanych z zaopatrzeniem w energię lub w gaz.

2. Zaopatrzenie w ciepło jest obowiązkiem inwestora, w zależności od wyboru sposobu ogrzewania, niezbędne będzie porozumienie z właściwym dysponentem sieci, zgodnie z ww. ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

§ 3. 1. Obsługa komunikacyjna przedmiotowego terenu odbywać się będzie z terenu:

- publicznej drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL,

- publicznych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD,

- publicznej drogi o charakterze ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-X.

2. Budowa dróg publicznych obciąży budżet gminy.

3. Realizacja indywidualnych zjazdów należy do zadań inwestora lub właścicieli.

4. Budżet Gminy nie będzie obciążony kosztami związanymi z wykupem gruntów pod tereny publiczne.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/143/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2016 r.

Zgodnie z uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2015 r. opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Doliwcowej, położnej w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, gmina Zaniemyśl. Przy sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono wymogi zawarte w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), a w szczególności:

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,

2) walory architektoniczne i krajobrazowe,

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych,

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych,

6) walory ekonomiczne przestrzeni,

7) prawo własności,

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa,

9) potrzeby interesu publicznego,

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych,

11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych,

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany został przy zachowaniu trybu sporządzania projektu planu, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778). Przy ustalaniu przeznaczenia terenu lub określaniu potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu ważone były:

1)interes publiczny i prywatny, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, w szczególności poprzez umożliwienie składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, których główne ustalenia zawarte zostały w prognozie skutków finansowych oraz prognozie oddziaływania na środowisko. Ponadto ocenie poddano także uwarunkowania społeczne poprzez umożliwienie składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dopuszczając nową zabudowę, uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni w zakresie:

1)kształtowania struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego poprzez uwzględnienie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istniejących terenów dróg publicznych zapewniających dostęp komunikacyjny do terenów już zabudowanych.

2)lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu poprzez zapewnienie dostępu do dróg publicznych, z których możliwy jest transport publiczny.

3)zapewniania rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów poprzez umożliwienie realizacji chodników oraz ścieżek rowerowych w ramach dróg publicznych.

4)dążenia do planowania i lokalizowania nowej zabudowy:

a)na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1612 ze zm.), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy,

b)na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.

W przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowa zabudowa została wyznaczona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już zabudowanych, o ukształtowanej sieci infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej. Niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachowuje zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu - uchwała o której mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęta została przez Radę Gminy Zaniemyśl uchwałą Nr XVI/113/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Ze względu na charakter, przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz istniejący już stan zainwestowania terenu, realizacja ustaleń tego planu nie będzie miała większego wpływu na finanse publiczne oraz na budżet gminy. Procedura sporządzania miejscowego planu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko została przeprowadzona w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Należy zaznaczyć, że na etapie przyjmowania wniosków przedmiotowy projekt planu nie wzbudził zainteresowania wśród mieszkańców gminy. nie zgłoszono żadnych wniosków. W terminie od 13 maja 2016 r. do 03 czerwca 2016 r. projekt planu miejscowego był wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 30 maja 2016 r. o godz. 11:00 odbyła się dyskusja publiczna. Do 17 czerwca 2016 r. były przyjmowane uwagi. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi do wyłożonego projektu. Przedmiotem projektu miejscowego planu jest umożliwienie realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej i racjonalne zagospodarowanie terenu gminy Zaniemyśl w oparciu o politykę przestrzenną określoną w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Po uchwaleniu, uchwała Rady Gminy Zaniemyśl wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

sporządził: M. Baraniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Żurkowska-Mróz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama