reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/90/2016 Rady Gminy Wapno

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wapno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.250), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Rada Gminy Wapno uchwala co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne w każdej ilości;

2) papier i tektura w każdej ilości;

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal w każdej ilości;

4) szkło białe i kolorowe w każdej ilości;

5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone w każdej ilości;

2. Poniższe frakcje odpadów segregowanych będą przyjmowane od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy Oczyszczalni Ścieków w Wapnie:

1) chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do Starostwa;

6) zużyte opony

7) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych.

3. Przeterminowane leki można bezpłatnie oddać w Aptece lub w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów przy Oczyszczalni Ścieków w Wapnie.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone gromadzone w odpowiednich workach lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:

1) budynki jednorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej gminy Wapno, tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Wapno, oraz biuletynie informacyjnym "Wieści Gminne",

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punktach selektywnego zbierania odpadów. Informacje na temat możliwości pozbycia odpadów są dostępne na stronie internetowej gminy Wapno, oraz w biuletynie informacyjnym " Wieści Gminne".

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane odpady zielone z pielęgnacji ogrodów w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz możliwościach odbioru odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Wapno. Informacja ta zamieszczana jest także w ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Wszelkie informacje o przypadkach niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości mogą składać osobiście, pisemnie lub telefonicznie do Urzędu Gminy Wapno ul. Świerczewskiego 1A tel. 67/2611459. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, telefon kontaktowy, oraz czego dotyczy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wapno.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Wapno z 30 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wapno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 21 listopada 2012 r. poz.5492).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Wapno zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wapno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 11 ww. ustawy dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowując moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli do 1 sierpnia 2016 roku nakłada na gminę obowiązek przygotowania powyższej uchwały w celu określenia ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W projekcie uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1.Zwiększono częstotliwość odbioru odpadów biodegredowalnych i zielonych

2.Wprowadzono zapis o trybie i sposobie zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

3.Wprowadzono zapis odnośnie lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama